Sakkunnigt vittne

Vi är alltid beredda att kallas till domstol som sakkunniga för att presentera våra fynd på ett begripligt och sammanhängande vis.

Det är ibland nödvändigt att hjälpa till att tolka eller stödja bevis från en utredning, inte sällan skall materialet presenteras på ett sådant vis att det är begripligt även för dem utan djuplodande teknisk bakgrund. Det är en självklarhet för Ibas och KLDiscovery att vid behov vara med vid förhandlingar för att presentera, tolka och förtydliga resultatet av undersökningen.

018 84 36 203 Kontakta mig!
img_600x600_tingsratten

img_600x600_reportmeeting

Expertutlåtande

Vi levererar inte bara en teknisk rapport. Ibas rapporter är skrivna för att kunna användas i en rättsprocess och vid behov ligga till grund för Ibas medverkan som sakkunnig vid förhandling.

I en IT-forensisk rapport skall fynd och slutsatser presenteras på ett begripligt och sammanhängande vis så att alla kan ta del av och förstå dem, utöver detta skall de metoder och det urval som gjorts redovisas och motiveras så att utredningen kan granskas.

En återkommande utmaning är bland annat en allt mer accelererande teknisk utveckling som behöver dokumenteras i en sammanhängande och konkret beskrivning för att på så vis möjliggöra juridiska bedömningar av sakinnehållet. Formuleringar och val av utdrag kan få en avgörande betydelse för hur informationen tolkas.

Det finns alltid en viss risk att beskrivningar och formuleringar som IT-tekniker som yrkeskår tar för givet i en IT-forensisk rapport inte är lika självklara för utomstående och domstol. Ibas arbetar alltid för att minimera språkförbistringar och tekniskt fikonspråk. Ibas har förmågan att förmedla tekniska begrepp och potentiellt komplexa resultat för utomstående och domstol.


Kvalitetskontroll

Ibas experter ger en 'second opinion' för att säkerställa att motpartens anspråk i en tvist inte är en övertolkning av den digitala bevisning som finns i ärendet.

Digital bevisning är ofta svårtolkad, vilket kan leda till missförstånd. Sakkunnigbevisningen kan få stor betydelse för målets utgång, vilket kan ha att göra med att domstolarnas möjligheter att självständigt granska och bedöma kvaliten på IT-forensiska sakkunnigutlåtanden är begränsade.

Kvalitets- och rimlighetskontroll är viktigt att genomföra i både civilmål och brottsmål. I brottsmål på grund av att de IT-forensiker som är anställda hos polisen har en speciell ställning i förhållande till förundersökningsledaren, dels i civilmål där motpartens informationstekniska bevis i huvudsak är framtagen av part i målet.

Ibas erbjuder tolkningsstöd, kunnande och teknisk analysförmåga för att möta anspråk baserade på IT-forensiska bevis.

img_600x600_sverigesrikeslag

img_600x600_globe

Internationella experter

Som en av de ledande aktörerna inom området e-Discovery kan Ibas erbjuda tillgång till internationellt ledande kompetens och expertis, oavsett var behovet uppstår.

Det är ibland nödvändigt att utföra en expertvärdering för att tolka eller stödja bevis från en utredning genomförd i ett annat land eller att själv presentera den utförda utredningen i ett annat land. Ibas har tillsammans med våra kollegor på KLDiscovery lokalkontor i 19 länder och gedigen erfarenhet av att förbereda digitala bevis till olika rättssystem över hela Europa.


icon

Behöver du säkra och analysera elektroniska spår?

Ta kontakt med våra experter. Ibas har kunskapen och de tekniska lösningarna! Vi hjälper alla - från stora företag, myndigheter, advokater och domstolar till privatpersoner.

018 84 36 203 Kontakta mig!