Ibas säkrar digitala spår i datorer, hela IT-system och mobiltelefoner vid misstanke om illojalitet inom företag, informationsstöld eller andra former av oegentligheter.

Vi kan som oberoende part analysera och dokumentera användaraktiviteter och händelseförlopp i en IT-forensisk rapport som vid behov kan användas i domstol.

  • Säkring av elektroniska spar
  • Återskapning av raderad information
  • IT-forensiska rapporter
  • Oberoende sakkunnigutlåtanden
  • Stöd vid granskning av tillsynsmyndigheter
  • Sakkunnigt vittne
018 84 36 203 Kontakta mig!
img_600x600_collectionserviceslockdata

img_600x600_fingerprintmagnifyingglassbinarycode

Hur vi jobbar med digitala spår?

Vår förmåga att återskapa och ta fram raderat material är unik.

Raderade och temporära filer kan vara avgörande för en utredning, tyvärr är dessa informationskällor relativt flyktiga och svårtillgängliga utan specialanpassade verktyg.

Ny mjukvara utvecklas, distribueras och installeras hela tiden och ofta utan tanke på att bevara eller lagra användaraktivitet i händelse av tvist.

För att kunna utreda och dokumentera olika typer av brott krävs aktiv och intensiv utveckling av nya verktyg och tekniker för att utvinna och hitta digitala spår i den senaste tekniken och från de senaste applikationerna.


Stöd om ni blir granskade av tillsynsmyndigheter

Näst intill oavsett bransch finns det en risk att utmanas av tillsynsmyndigheter för att möta frågor om kartellbildning, korruption, ekonomiska oegentligheter, avtals och regelefterlevnad eller misstanke om insiderbrott.

I extrema fall agerar tillsynsmyndigheter mer som part i målet än som oberoende utredare vilket medför en ökad bevisbörda på den egna organisationen och ett stort behov av en egen intern utredning.

Ibas erbjuder stöd med informationsinsamling och bevissäkring inför eller efter ett tillsynsbesök för att möjliggöra en oberoende, välgrundad och kostnadseffektiv analys för att identifiera avvikelser och fel – eller i värsta fall rena oegentlighet

img_600x600_laptopdocuments

img_600x600_magnifyingglass

Ibas erbjuder granskning och internutredning

Ibas erbjuder granskningar för att identifiera och belägga misstänkta oegentligheter oavsett om det är medarbetare, delägare, ledning eller en extern aktör.

Egna interna utredningar kan ibland uppfattas som osakligt eller subjektiva. Ibas utredningar bedrivs oberoende och med ett tydligt fokus på det som är relevant.

Vår kompetens tillsammans med de metoder som utvecklats för att göra så kallad e-discovery gör att Ibas kan identifiera och presentera bevis som kan vara avgörande för en granskning och även sedermera användas i en eventuell process.

Oavsett om det som utreds är brott mot branschregler, företagsriktlinjer, Näringslivskoden eller externa regelverk som FCPA i USA och UK Bribery Act i Storbritannien erbjuder Ibas effektiva metoder för att identifiera och presentera bevis.


Expertkunskap och erfarenhet

Oerfaren gällande internutredningar? Så ska det naturligtvis vara, vem vill misstänka sina anställda?

Ibas erfarna utredare hjälper dig att snabbt komma igång med utredningsarbetet vid behov av att utreda interna regelbrott och avvikelser från företagets rutiner och policies. Det är i många fall viktigt att kunna agera skyndsamt för att på så vis stävja ytterligare problemen.

Vi erbjuder stöd med det tekniska till era egna granskare

I allt fler både interna och externa granskningar är digital bevisning mer regel än undantag.

För att identifiera och säkra digitala spår krävs i många fall att man förstår i detalj hur datasystem och programvaror fungerar för att kunna bedöma och tolka de spår som identifierats. Utan IT-forensiska kunskaper riskerar spåren att gå förlorade, eller misstolkas, trots att det ofta finns stark bevisning att hämta i både mobiltelefoner och datorer.


img_600x600_reportmeeting

Dina villkor gäller

Du känner din verksamhet och dina kunder bäst. Vi kan det där med teknik, och vi håller oss till det.

Vi erbjuder lösningar utifrån dina behov och vårt syfte är att stärka er förmåga att hantera en ovälkommen situation. För organisationer med en egen utredningsförmåga erbjuder Ibas tillgång till vår teknikkompetens och vår världsunika kapacitet inom området för fysisk dataräddning och återskapning av raderad information.


icon

Behöver du säkra och analysera elektroniska spår?

Ta kontakt med våra experter. Ibas har kunskapen och de tekniska lösningarna! Vi hjälper alla - från stora företag, myndigheter, advokater och domstolar till privatpersoner.

018 84 36 203 Kontakta mig!