Vi er alltid forberedt til å stille som sakkyndig vitne for å presentere våre funn. Vi tilstreber å legge dette frem slik at funnene blir lett forståelig og i logisk sammenheng.

Det er ikke gitt at alle vil tolke digitale spor eller en teknisk rapport likt. Ofte vil det bli enklere hvis vi bistår. Vi har trening i å presentere tekniske bevis slik at resultatene av funnene blir tydeligere.

62 78 30 32 Kontakt meg
img_600x600_oslodistrictcourt

img_600x600_reportmeeting

Ekspertvitne

Vi leverer ikke bare en teknisk rapport. Vi skriver rapporten på en slik måte at den kan benyttes i en rettslig prosess, og vi deltar gjerne som et fagkyndig ekspertvitne hvis det er behov.

En etterforskningsrapport skal være svært presis på funn og resultater slik at alle forstår og tolker digitale spor på lik måte. I tillegg skal de metoder og de utvalg som inngår i etterforskningen spesifiseres slik at andre og nye eksterne aktører kan etterprøve vår etterforskning.

Det finnes alltid en risiko for at beskrivelser og formuleringer som en digital etterforsker skriver i en rapport blir for teknisk eller at vi tar for gitt at alle forstår vår fagterminologi. Men vi tilstreber at våre rapporter skal være forståelige for de som er involvert i rettslige tvister.


Kvalitetskontroll

Ibas kan gi deg en «second opinion» vurdering på din motparts kommentarer til de digitale bevis som finnes i en sak.

Digitale bevis er vanskelig å tolke og misforståelser kan lett oppstå, spesielt finnes det en risiko for at den annen part overtolker bevisene i sin retning.

En sakkyndig kan lede partene og retten i riktig retning og dette kan ha mye å si for utfallet av saken.

Kvalitetskontroll er viktig både i sivile tvister og i straffesaker. I straffesaker kan politiets digitale etterforskere ha en spesiell posisjon i forhold til etterforskningledelsen, og i sivile tvister er digitale bevis ofte tatt frem an en av partene.

img_600x600_norgeslover

img_600x600_globe

Internasjonale eksperter

Ibas morselskap, KLDiscovery, er internasjonalt ledende innen eDiscovery, som tradisjonelt er en juridisk prosess som handler om å bevissikre, identifisere og samle elektronisk lagret informasjon i forkant av en tvist eller en rettslig prosess.

KLDiscovery leverer høyteknologiske produkter og tjenester for å hjelpe advokatselskaper, private bedrifter, offentlige myndigheter og privatpersoner med digital etterforskning, granskning og Ediscovery, herunder dataprosessering og sikker datalagring.

Noen ganger er det behov for å mene noe om etterforskning fra et annet land, eller selv å presentere en etterforskning i utlandet. Vi dekker opp 19 land, med 43 lokasjoner med våre 1300 ansatte hvis det skulle være behov for internasjonal bistand i en sak.


 

icon

Behov for sikring og analyse av elektroniske spor?

Ta kontakt med våre eksperter. Ibas har kunnskapen og de teknologske løsningene! Vi hjelper alle - fra store selskaper, myndigheter, advokater og domstoler til privatpersoner.

62 78 30 32 Kontakt meg!