Ingen kan förutse när ett RAID system kommer att krascha, men vi vet att det kan vara katastrofalt när det inträffar.

Om du fått problem med en RAID-array kan du kontakta experterna på Ibas Ontrack för att få tillbaka dina data så snabbt som möjligt.

Gör inget förhastat!

Nästan alla åtgärder som skapar fler problem i stället för att lösa situationen sker under de första sextio minuterna, den så kallade gyllene timmen. Här är några exempel:

 • Byte av fel diskar i RAID-konfigurationen.
 • Byte av fel RAID-controller.
 • Defekta diskar som tvingas igång genom flera startförsök.
 • Initialisering av fel diskar.
 • Misslyckad rebuild av RAID.
 • Återläsning av inaktuella säkerhetskopior till samma system.
 • VMware Storage vMotion när lagringssystemet är deffekt.

I alla dessa fall är det viktigt att alla aktiviteter avbryts och att inga ytterligare ändringar görs i systemets ursprungliga konfiguration eller på diskarna. En RAID är grunden för de flesta servrar, nätverksanslutna lagringsenheter (NAS) och lagringsanslutna nätverk (SAN). Det är ofta svårt att konstatera att det är RAID problem som utgör den underliggande orsaken till en dataförlust.

Du har oftast bara en chans att få i gång systemet igen och återställa förlorade data. Det är därför viktigt att ta kontakt med experter i ett tidigt skede så att inga förödande misstag begås. Dataräddningsexperterna på Ibas Ontrack hjälper dig och förklarar hur du ska gå vidare och upplyser dig om chanser, risker och alternativa sätt att återställa dina data.

img_600x600_stopwatch


Ibas Ontrack, din RAID recovery partner

Ibas Ontrack är erkänt ledande inom dataräddning globalt och använder avancerad teknik för att reparera, återställa och rekonstruera RAID-data som blivit otillgängliga.

Våra ingenjörer, med stöd av drygt 40 års forskning, erfarenhet och utveckling inom dataräddning, har kunskapen och verktygen för att få tillbaka dina data. Du får veta exakt vilka data som kan återställas innan du beställer själva räddningen. Vi utför RAID-recovery från:

 • Alla RAID-nivåer
 • Alla RAID-kontroller, RAID-arkitektur inklusive mjukvarudefinierad lagring (SDS).
 • Alla typer, fabrikat och modeller av hårddiskar.

Ibas Ontrack har det största specialistteamet och har genomfört mer än 500 000 dataräddningar. Med vår oöverträffade globala expertis är dina data i säkra händer.

Läs mer om varför Ibas Ontrack har världsledande teknik för dataräddning

RAID Recovery

Vilka symptom visar en trasig RAID? 

Många symptom tyder på ett RAID arrey fel.

Uppenbara symptom: 

 • Felmeddelanden
 • Varningssignaler / larm
 • Stopp på servern
 • Missljud från hårddiskar

Mindre uppenbara symptom:

 • Korrupta data
 • Skadade databaser
 • Filer some j kan läsas
 • Logiska diskar försvunna
 • Förlorad tillgång till servrar, volymer, share, LUN
 • Volymer som är nere
 • Hastighet på systemet 
 • Ej längre tillgång till system

Vanliga orsaker till RAID krascher

Varje RAID-räddningar är unik, men det finns några vanliga orsaker till att data går förlorad.

icon

Mekaniska problem

RAID-system är byggda för att klara av en krasch på enskilda diskar, men när ett RAID-system väl är i ett försämrat tillstånd ökar arbetsbelastningen för de återstående diskarna och därmed också risken för ytterligare diskkrascher. Ytterligare fel på diskar kan leda till att RAID-systemet inte längre fungerar. Vi har den renrumsmiljö och expertis som krävs för att återställa data från kraschade diskar. Vi besitter även kunskaper och verktyg för att återuppbygga och reparera filsystem från RAID-system som skadats efter en misslyckad rebuild.

icon

Problem med strömförsörjning

RAID-system kan påverkas av strömavbrott, störningar i elnätet och strömspikar som leder till förlust av data. RAID-system som körs med skador är särskilt sårbara, eftersom strömavbrott kan leda till att osynkroniserade enheter återinförs i systemet. I dessa fall har våra team verktygen och expertisen för att kartlägga data och logiskt bygga om RAID:en för att få fram de data som behövs.

icon

Naturkatastrofer

Brand, vatten, smuts och andra föroreningar från naturkatastrofer kan ödelägga en RAID på ett ögonblick. För att återskapa filsystem från en RAID som drabbats av en naturkatastrof krävs speciell utrustning, kunskap och verktyg. Först måste hårddiskarna rengöras och hanteras utifrån vad de utsatts för. Därefter säkras rådata genom att diskytorna kopieras sektor för sektor till våra säkra servrar. Toppmoderna verktyg i kombination med egenutvecklad mjukvara används sedan för dataräddningen.

icon

Mänskliga misstag

Oavsett om det är en olyckshändelse eller om det sker i illvilligt syfte kan dataförluster till följd av formatering, ominstallation eller överskrivning av volymer inträffa i alla organisationer av alla storlekar. Men med Ibas Ontracks kunskap och expertis kan även det mest ödesdigra misstagen åtgärdas och data kan återställas.

icon

Cyberattacker

Oavsett om det sker via internet, interna nätverk eller annan IT infrastruktur så orsakar ovälkomna försök att stjäla, avslöja, ändra eller förstöra känslig information genom dataintrång och cyberattacker betydande dataförluster. Ibas Ontrack har verktygen och expertisen för att på ett säkert sätt återskapa dina data efter att du drabbats av en cyberattack.

icon

Ransomware attacker

Ransomware är en form av skadlig programvara som krypterar offrets filer. Användarna kommer inte åt sina data trots att dom finns kvar. Nyckeln till krypteringen erbjuds man sedan att få mot en lösensumma som ska betalas till förövaren. Denna form av angrepp kan även leda till att data, förutom att bli krypterade, även blir stulna eller raderade. Ibas Ontracks experter på dataräddning kan återställa data efter en Ransomware-attack.


Goda råd när en  RAID kraschat

Fråga dig följande innan du gör någonting:

 • Vad hände rent konkret/ hur såg händelseförloppet ut?
 • Vilka data har gått förlorade?
 • Hur kritiska/värdefulla är dessa data?
 • Finns det en backup eller andra möjligheter att återfinna dessa uppgifter?
 • Vilka är de ekonomiska konsekvenserna av dataförlusten?

Svaren på de här frågorna är avgörande för att bestämma nästa steg i processen.

Ofta har du bara ett försök på dig att få igång systemet igen och återställa data, så det är viktigt att samla in så mycket information som möjligt innan beslut tas.


Cleanroom for RAID data recovery

Ring för assistans

En kostnadsfria expertkonsultation omfattar:

 • En bedömning av situationen, problemet och vad som gått förlorat.
 • Insikt i hårdvara, RAID-konfiguration, virtualisering och backuprutiner.
 • Första hjälpen, råd och tips för att undvika att mer data försvinner.
 • Bedömning av möjligheterna för en dataräddning på distans (Remote Data Recovery, RDR).
 • Remote Data Recovery (RDR). När endast en hårddisk i en RAID är defekt är RDR den snabbaste, enklaste och mest kostnadseffektiva lösningen. RDR sker via en krypterad internetanslutning.
 • Tips och råd om hur man stänger av servern, packar ihop hårddiskarna och transporterar dem säkert till våra renrum.
Du kan ringa oss dygnet runt 24/7 för kostnadsfri rådgivning. Om så önskas vidtar vi omedelbara åtgärder och påbörjar arbetet med lösa ditt problem direkt.Hur snabbt behöver du ha dina data?

Vi förstår det brådskande behovet av att rädda data och erbjuder olika servicenivåer.

Standard

7 arbetsdagar

Express

3 dagar

Emergency

24/7


Alternativ för dataräddning

Oavsett om din enhet har drabbats av fysiska skador eller logiska fel erbjuder vi dig olika servicenivåer. Allt för att möta just dina specifika behov. 

Våra experter finns alltid till hands och hjälper till omedelbart. Vårt breda utbud av dataräddningstjänster garanterar att du får den bästa lösningen för att återskapa dina förlorade data efter en RAID krasch.

 

icon

In-lab

Det här alternativet stöder alla typer av RAID-system, oavsett vad som har inträffat. Denna dataräddningstjänst utförs i våra toppmoderna dataräddningslabb och ISO-5/Class 100 renrumsmiljö för att garantera säkerheten för dina data.

icon

Remote RAID Data Recovery

Dina data återställs på distans utan att någonting lämnar dina lokaler. Vi ansluter till ditt system via Internet för att utföra både analyser och dataräddning. Kan användas när fysiska skador kan uteslutas och systemet fortfarande är i drift.

icon

On-site Recovery

Om ditt RAID-system inte får lämna dina lokaler kan våra tekniker komma till dig. Detta alternativ är endast tillgängligt för nödsituationer. För att dataräddning på plats ska vara möjlig behöver vi först försäkra oss om att det inte finns några fysiska fel på hårddiskar eller annan utrustning.

icon

Skräddarsydda lösningar för RAID recovery

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för proprietära RAID-system och/eller mycket komplexa system på företagsnivå. Vårt FoU-team kommer att samarbeta med din IT-personal för att skapa en nödlösning för att återskapa dina data.

icon

Dataräddning under övervakning

En exklusiv tjänst som utförs på våra dataräddningslabb när det rör sig om extremt känslig information som ska räddas, till exempel när gäller rikets säkerhet. Din betrodda personal transporterar själva utrustningen till oss och övervakar den under hela processen, vilket garanterar att uppgifterna förblir skyddade. Denna tjänst erbjuds endast med speciella sekretessavtal och försäkringar.


RAID recovery på alla nivåer

En dataförlust kan vara mer eller mindre komplicerad. Tack vare vår erfarenhet och den patenterade teknik som vårt globala expertteam har, kan Ibas Ontrack rädda data oavsett vad som inträffat. 

Layers of RAID data loss

Den första nivån av dataförlust börjar med lagringsmediet. Det kan vara en enda hårddisk eller RAID-lagring med flera enheter (DAS, NAS, SAN). Vid räddning av data på denna nivå säkrar Ibas Ontracks tekniker till att börja med så mycket rådata som möjligt. En kopia görs av de fungerande diskarna och i ett renrum arbetar våra ingenjörer med elektronik och mekanik för att få eventuella defekta medier läsbara, så att rådata kan kopieras ut. Med hjälp av egenutvecklade och patenterade verktyg emuleras RAID-controllern. Detta kan göras även för komplexa SAN-system som ofta lägger sin egen blockfördelning över ett kombinerat RAID-system, vilket gör att de förlorade uppgifterna blir synliga igen.

Den andra nivån av dataförlust kan börja på filsystemnivå. Detta kan inträffa om all rådata inte kunde kopieras från enheterna eller om dessa data är skadade. Det (virtuella) filsystemet är en unik metod för att lagra och organisera system- och användarfiler. Operativsystemet styr filsystemet. Om informationen om var filerna finns på volymen är skadad eller förlorad, kommer Ibas Ontracks experter att göra justeringar eller reparationer på filsystemnivå. När filsystemet är återställt kan man få tillgång till data igen.

De flesta operativsystem har ett verktyg som automatiskt utför reparationer. Detta kan dock skada data permanent. Arbeta alltid med en kopia. Med virtuella system finns det ytterligare komplexitet på grund av kombinationen av det virtuella filsystemet och de filsystem som körs i de virtuella maskinerna.

Den tredje nivån av dataförlust kan uppstå i själva filen, till exempel SQL-, Oracle- och Exchange-databasfiler. Dessa filer kan vara ganska komplexa. Den interna strukturen kan bli skadad till den grad att DBMS gör databasen otillgänglig.

Ibas Ontrack har stor erfarenhet allt som beskrivits ovan och har utfört många mycket avancerade dataräddningar i samtliga scenarion.


Hur dataåterställningsprocessen fungerar 4 enkla steg för att återställa förlorad data

icon

Samråd

Kundtjänstrepresentanter finns tillgängliga 24/7 för att tillhandahålla kostnadsfria konsultationer för återställning av data från blixtnedslag eller strömstötsskador och en skriftlig offertuppskattning.

icon 

Gratis felsökning

Ontracks experter kommer att rekommendera den bästa dataåterställningslösningen efter att ha granskat din strömstörningsskadade enhet. De kommer också att följa upp med en offert till fast pris och en översikt över servicenivåer och leveransscheman för att hjälpa till att få tillbaka din data så snabbt som möjligt inom din tidsram.

icon

Data recovery

När de har godkänts kommer din data att återställas baserat på den servicenivå du har valt. Du kommer att få en länk till vår säkra portal, som låter dig spåra din dataåterställningsstatus och visa återställningsbara filer.

icon

Dataretur

När data har återställts från din skadade enhet skickar vi tillbaka den till dig sparad på en krypterad extern enhet via leverans nästa dag.


2

RAID Recovery exempel

Ibas Ontrack använder avancerad teknik för att reparera, återställa och rekonstruera serverdata som gått förlorad.

Ibas Ontrack är mycket proaktiva när det gäller att hålla jämna steg med den otroliga tekniska utvecklingen inom datalagring under de senaste 40 åren. I dag utför vi över 50 000 dataräddningar per år runt om i världen. RAID-recovery är vår passion, och vi försöker involvera våra kunder i den så mycket som möjligt. Vår erfarenhet och expertis har skapat världsledande metoder för dataräddning.


Vanliga frågor om RAID recovery

Ä ren RAID array detsamma som en automatisk backup?

Kan ni rädda data från en RAID 0?

Vad ska jag göra när mitt RAID system kraschar?

Vad är skillnaden mellan RAID och NAS?

Går det att rädda data från en formaterad RAID 5 volym?

Vilka är de vanligaste orsakerna till RAID krascher?

Måste alla diskar från RAID:en sändas in för att data ska kunna räddas?

Hur vanligt är det med RAID krascher?

Kan man rädda raderade data från en RAID?

img_600x800_engineer

RAID recovery tips

RAID Recovery tips

 • Byt aldrig ut en trasig hårddisk mot en hårddisk som tidigare ingått i ett RAID-system - se till att du raderar ersättningshårddisken helt och hållet innan du använder den.
 • Om en hårddisk ger ifrån sig ovanliga mekaniska ljud ska du omedelbart ta den ur drift och söka hjälp.
 • Klona hårddiskarna sektor för sektor innan du gör några ändringar i maskinvara eller programvara eller utför en RAID-rebuild.
 • Märk diskarna med deras position i en RAID-array.
 • Kör inte recovery program på skadade volymer. Verktyg för volymreparation, t.ex. CHKDSK, är utformade för att tvinga filsystem till ett konsekvent tillstånd. Detta kan vara användbart för ett system med en enda disk med enkla fel. I ett RAID-system kan en volyms inkonsekvens vanligtvis spåras till problem med RAID (dvs. diskar som inte är synkroniserade, misslyckad återuppbyggnad osv.) Att använda CHKDSK i sådana scenarier kan resultera i skadliga och oåterkalleliga ändringar i filsystemet.
 • Kör inte defragmenteringsprogram på diskar med misstänkta fel.
 • Kör inte program för volymåterställning vid strömavbrott på en RAID-array, när filsystemet ser misstänkt ut eller inte kan monteras, eller när data är oåtkomliga efter att strömmen återställts.

Partners inom RAID-teknik 

Världens ledande teknikföretag litar på Ibas Ontracks expertis inom RAID-recovery och dataräddning.

Från LSI MegaRAID till Avago, Broadcom till Adaptec - vi samarbetar med världens ledande RAID-leverantörer för att garantera en säker, effektiv och trygg återställning av dina viktiga data.

 

NAS vendors:

 • Buffalo
 • Synology
 • WD
 • Seagate
 • Thecus
 • Dell
 • NetApp
 • Pure
 • HPE
 • NetGear ReadyNas
 • QNAP

Server vendors:

 • HPE/H3C
 • Dell
 • Inspur
 • Supermicro
 • Lenovo
 • NetApp
 • IBM
 • Huawei
 • Fujitsu
 • Cisco

RAID controllers:

 • LSI MegaRAID
 • Avago
 • Broadcom
 • Dell PERC
 • Adaptec
 • Intel RAID
 • HP Smart Array
 • IBM ServeRAID

Enterprise storage:

 • Dell/EMC
 • HPE h3c
 • NetApp
 • IBM
 • Hitachi Vantara
 • Huawei
 • Lenovo
 • Pure storage
 • Nutanix

RAID-recovery för virtuella miljöer

Virtualisering bygger på en kombination av mjukvara och hårdvara. Detta gör att förutsättningarna för en dataräddning bygger på djup kunskap om det aktuella systemet och dess uppbyggnad, både mjukvarumässigt och hårdvarumässigt. Man måste även ha bra kunskaper om hypervisors, hårddiskar, RAID-arrays, filstrukturer, programvaror med mera.

Ibas Ontrack har många års erfarenhet och utbildning, en mängd egenutvecklade verktyg och specialiserad kunskap som erhållits genom en unik relation med leverantörer av programvara för virtuella system och OEM-tillverkare av hårdvara som rekommenderar våra tjänster. Ibas Ontrack kan hjälpa till med följande

img_600x600_binary

Varför Ontrack?

Vi är världsledande inom dataräddning

icon

Rekommenderas av tillverkare

icon

Strikta datasäkerhetsprotokoll

 

Hög säkerhet och certifieringar

 

Oöverträffad global expertis

Mycket uppskattad personlig service

icon

Verktyg för alla system

icon

Största specialistteamet

icon

Egenutvecklade och patenterade verktyg

icon

Skräddarsydda lösningar

icon

Beprövade metoder sedan 1978

icon

Mer än 500 000 utförda räddningar

 

50 000 kunder per år

Dina data i säkra händer – hög säkerhet

Med tanke på vår verksamhet har våra kunder anförtrott oss stora mängder känslig och konfidentiell information, och vi förstår att säkerhet är allt viktigare för dagens företag. Vi investerar mycket tid och pengar för att skydda din mest känsliga elektroniskt lagrade information (ESI).

 • ISO/IEC 27001-certifierade
 • SOC 2®-certifierad
 • Ackreditering enligt ramverken EU-U.S. och Schweiz-U.S. Privacy Shield.
 • Toppmoderna rutiner för  informationssäkerhet.
 • Säkra datacenter
img_security_soc2


icon

Rädda dina data nu!

Kontakta våra experter omgående.

Dataräddning från Ibas Ontrack passar alla - från de största företagen och myndigheterna till privatpersoner som har förlorat digitala foton.

018 84 36 203Kontakta mig


Bakgrundsinformation om RAID

Vad är RAID?

Redundant Array of Independent (tidigare Inexpensive) Disks) har revolutionerat tekniken för datalagring i företag genom att den ger trygghet genom redundans (från RAID 1 och uppåt), vilket i hög grad kan minska stilleståndstiden på grund av fel på enskilda diskar.

Tyvärr är dock RAID-lagring ingen perfekt teknik och därför kan dataförluster fortfarande uppstå.

Definitionen av RAID finns i själva systemets namn. RAID står för Redundant Array of Independent Disks och betyder bokstavligen redundans mellan diskar - ett kluster av flera hårddiskar för att få en enda logisk partition. Beroende på syftet ökar RAID prestandan för åtkomst till och skrivning av data, samtidigt som driftsäkerheten förbättras.

RAID är en teknik som stöder användningen av två eller flera hårddiskar i olika konfigurationer i syfte att uppnå högre prestanda, tillförlitlighet och större volymstorlekar genom att konsolidera diskresurser och paritetsberäkningar.

Ett antal standardkonfigurationer har utformats som kallas nivåer. Ursprungligen skapades fem RAID-nivåer, men många fler varianter har utvecklats, särskilt flera inbäddade nivåer och många icke-standardiserade nivåer (mestadels proprietära).

Vad betyder RAID-nivåerna? Siffrorna hänvisar helt enkelt till RAID-konfigurationen. Eftersom alla RAID-system lagrar data på ett effektivt sätt, kommer valet av system att baseras på dina personliga behov. RAID 1 uppfyller till exempel behoven av prestanda och tillförlitlighet. RAID 5 är ett bra val om du är ute efter både prestanda och feltolerans.


Översikt över RAID-system

RAID är en term som används för datalagringssystem som sprider och/eller replikerar data mellan flera hårddiskar. RAID utformades med två huvudmål: ökad datatillförlitlighet och ökad I/O-prestanda (input/output).

En RAID kombinerar fysiska hårddiskar till en enda logisk enhet med hjälp av antingen särskild hårdvara eller programvara. Hårdvarulösningar för RAID finns i många olika utföranden, från inbyggda på moderkortet eller separata till stora företags NAS- eller SAN-servrar. Med dessa konfigurationer är operativsystemet ovetande om RAID-systemets tekniska funktion. Mjukvarulösningar implementeras vanligtvis i operativsystemet.

Det finns tre nyckelbegrepp inom RAID:

 •  Spegling, kopiering av data till mer än en disk.
 • Striping, uppdelning av data på mer än en disk.
 • Felkorrigering, där redundanta data lagras för att problem ska kunna upptäckas och eventuellt åtgärdas (så kallad feltolerans).

Olika RAID-nivåer använder en eller flera av dessa tekniker, beroende på systemkraven.

RAID används traditionellt på servrar, men kan även användas på arbetsstationer. Det sistnämnda gäller särskilt för lagringsintensiva datorer, t.ex. de som används för video- och ljudredigering.

What is RAID?
RAID recovery tips

RAID-systemets historia

RAID är en akronym för Redundant Array of Inexpensive Disks (Redundant Array of Independent Disks). Konceptet föddes vid University of California, Berkeley, där David A. Patterson, Garth Gibson och Randy H. Katz samarbetade för att ta fram operativa prototyper av fem nivåer av RAID-lagringssystem. Resultatet av deras forskning har utgjort grunden för de komplexa RAID-lagringssystem som finns idag. I dag innehar IBM de immateriella rättigheterna till RAID 5.

Utformningen av RAID-lagringssystemet syftade till att förbättra lagringens prestanda, återställning, tillförlitlighet och skalbarhet. Resultatet blev ett unikt redundanskoncept som ger möjligheter till dataåterställning om en enhet i systemet skulle gå sönder. RAID-styrkort har faktiskt fått förmågan att fortsätta läsa och skriva data även om en disk är "offline".


De olika typerna av RAID

Ibas Ontrack erbjuder dataräddningstjänster för alla större RAID-arkitekturer. Detta inkluderar RAID-nivåerna 0, 00, 1, 10, 1E, 1E0, 2, 3, 4, 5, 50, 5E, 5EE, 6 och 60. Vi återställer även ett stort antal proprietära RAID-arrayer.

Den kontinuerliga utvecklingen av våra programvaruverktyg garanterar att vi använder de senaste moderna och egenutvecklade teknikerna för att uppnå bästa möjliga resultat. Dessutom hjälper forsknings- och utvecklingsteamet våra tekniker med dataräddningarna när de ställs inför ovanliga proprietära RAID-arrayer, genom anpassade verktygen till det specifika uppdraget.

RAID 0

RAID 0 är den allra enklaste RAID konfigurationen och den skapar inte någon extra säkerhet. Alla data som skrivs till enheten sprids ut jämnt över alla diskarna. Fördelen är att läs/och skrivhastigheten ökar när mer än en disk delar på arbetet. Det totala lagringsutrymmet blir detsamma som summan av de separata diskarnas utrymme. Inga kopior finns i systemet och om en disk kraschar går data förlorade.

Ett exempel på en dataförlust (4 hårddiskar i RAID 0): en fil skapas som och tar upp datastripe 1 - 4. Om disk nr:2 kraschar stripe två går förlorad, blir filen skadad. Ett annat sätt att se på saken är att om en disk kraschar finns det bara möjligheter att rädda filer som är mindre än de resterande stripens sammanlagda storlek.

Läs mer om RAID 0 här

RAID 1

Detta är den RAID-nivå som innebär att hårddiskarna speglas; data på den primära disken dupliceras på den andra disken. Det finns inga prestandavinster för denna RAID, men om en disk går sönder har du en säkerhetskopia på den andra disken.

Läs mer om RAID 1 här

RAID 2

RAID 2 innebär fördelning av data på bitnivå med en särskild paritetsdisk. Denna nivå använder hamming felidentifieringskoder och är avsedd att användas på enheter som inte har inbyggd felidentifiering. Av denna anledning är RAID 2 inte vanligt förekommande längre.

RAID 3 och 4

RAID 3 och 4 använder båda striping med en särskild paritetsenhet, men skillnaden mellan de två är att RAID 3 stripar på byte-nivå medan RAID 4 stripar på blocknivå. RAID 3 används sällan nuförtiden på grund av den dåliga prestandan för striping på byte-nivå, RAID 4 är bättre med striping på blocknivå, men har fortfarande långsammare skrivprestanda på grund av att pariteten måste uppdateras vid varje skrivning.

RAID 5

RAID 5 anses allmänt vara den bästa kompromissen mellan feltolerans, hastighet och kostnad. Systemet delar upp data på samma sätt som en RAID 0, men distribuerar även paritetsdata på alla hårddiskar som ingår i systemet. Varje leverantör har sitt eget specifika sätt att fördela paritetsinformationen på diskarna, men det kommer nästan alltid att vara något av dessa fyra sätt: left asymmetric, left symmetric, right asymmetric och right symmetric.

Paritetsriktningen är enkel att identifiera, eftersom du kan se att den "rör sig" både till höger och vänster. I asymmetriska RAID:er ignorerar datastripsen pariteten, de hoppar över den tills de når nästa tillgängliga utrymme. Symmetriska RAID:er hanterar datastripsen på ett något mer komplicerat sätt, när data stöter på ett paritetsblock flyttar de sig i sidled och ner till nästa stripeuppsättning.

Läs mer om RAID 5 här

RAID 6

RAID 6-systemet är en vidareutveckling av RAID 5. Det utför samma datafördelning och använder en liknande paritetsfördelning, men genererar ett extra datablock för varje stripe. Tack vare detta riskerar man inte att förlora data även om två diskar kraschar samtidigt och måste bytas. I mindre RAID:er är risken liten att två hårddiskar går sönder samtidigt, men ju fler diskar RAID-arreyen består av, desto större blir risken för att en disk kraschar.

När det gäller prestanda liknar den RAID 5. Skrivhastigheten är hög, eftersom data- och paritetsblocken kan skrivas på alla diskar, men lästillgången är långsam på grund av den fördröjning som genereras av hoppet av två paritetsserier.

Läs mer om RAID 6 här

RAID 0+1 och 1+0

För att få bättre prestanda och/eller ytterligare redundans kan standard-RAID-nivåerna kombineras för att skapa hybrida eller sammanvävda RAID-nivåer. RAID-typer som ger redundans kombineras vanligtvis med RAID 0 för att öka prestandan.

Fördelen är att när en disk kraschar i en av nivå 0-arrayerna kan de saknade uppgifterna överföras från den andra arrayen. Om du lägger till en extra hårddisk i ett stripe set krävs det dock att du lägger till en extra hårddisk i de andra stripe seten för att balansera lagringsutrymmet mellan arrayerna.

En nackdel med den här konfigurationen är att den inte automatiskt  återskapar data när två diskar kraschat samtidigt, såvida inte diskarna hört till samma stripe.

RAID 10

RAID 10 är konfigurerad så att RAID 0 delas upp på två RAID 1-arrayer.

En stor fördel med RAID 10 är att alla utom en disk från varje RAID 1-array kan gå sönder utan att data går förlorade. Men om den trasiga disken inte ersätts blir den fungerande disken i den arrayen en ensam riskfaktor för hela systemet, och om även den kraschar går alla data i arrayen förlorad.

Tekniken för RAID kombinationer kan också användas för andra RAID-nivåer, oftast för RAID 5, men den kan också tillämpas på andra nivåer som 3 och 6, vilket ger nivåer som 50, 51, 60, 61, 30 och 03.

Läs mer om RAID 10 här

RAID 50

RAID 50, även kallad RAID 5+0, kombinerar RAID 0:s raka striping på blocknivå med RAID 5:s distribuerade paritet. Som en RAID 0-array som är stripad över RAID 5-element kräver en minimal RAID 50-konfiguration sex hårddiskar. En disk från var och en av RAID 5-seten kan gå sönder utan att data går förlorade. En RAID 50-konfiguration med tre RAID 5-uppsättningar kan till exempel tolerera högst tre potentiella samtidiga diskfel (men endast ett per RAID 5-uppsättning). Eftersom systemets tillförlitlighet är beroende av att den trasiga disken snabbt byts ut så att arrayen kan återuppbyggas, är det vanligt att inkludera hot spares som omedelbart kan börja återuppbygga arrayen vid fel.


RAID 51

RAID 51 skapas genom att spegla eller implementera RAID 1 på en hel RAID 5-array i tillägg till paritetsinformationen. Den skapas generellt med hjälp av mjukvaru- och hårdvarubaserade RAID-tekniker där RAID 1-baserad spegling genomförs via ett operativsystem på den hårdvarubaserade RAID 5-arrayen. RAID 51 är särskilt utformad för ökad tillgänglighet för backup. RAID 51 anses vara en paritetsuppsättning av speglade diskar, varför RAID 5 följs av RAID 1. Den kan fortsätta att fungera eller skydda mot dataförlust även om fyra av de sex minsta konfigurerade diskarna kraschar.

Vanligt använda RAID-termer

RAID: RAID är en teknik som stöder användningen av två eller flera hårddiskar i olika konfigurationer för att uppnå högre prestanda, tillförlitlighet och större volymer genom att konsolidera diskresurser och paritetsberäkningar.

Paritet: En matematisk beräkning som tillåter att hårddiskar i en RAID-array går sönder utan att data går förlorade. Det enklaste sättet att förklara detta är ekvationen: A + B = C. Du kan ta bort någon av bokstäverna ovan och räkna ut dess värde med hjälp av de två återstående bokstäverna. Om B tas bort så att ekvationen ser ut som A + ? = C, kan B:s värde räknas ut genom att flytta A, så att B = C - A. Detta är naturligtvis ett förenklat sätt att beskriva det, och för att fullt ut förstå det i RAID-syfte krävs kunskap om binär teknik och det logiska XOR-uttrycket.

Spegling: Data från en eller flera hårddiskar dupliceras på en annan fysisk disk eller andra fysiska diskar.

Striping: Metod som gör att data och paritet kan skrivas över flera diskar. Uppgifterna skrivs över diskarna i sekventiell ordning fram till den sista disken, varefter den hoppar tillbaka till den första disken och påbörjar en andra stripe.

Block: Ett block är det logiska utrymmet på varje disk där data skrivs. Blockstorleken fastställs av RAID-controllern och är vanligtvis 16 till 256 KB. Data skrivs tills blocket är fullt och fortsätter sedan till nästa enhet, tills den sista enheten då den hoppar till början av nästa stripe.

Vänster/höger-symmetri: Symmetrin i en RAID styr hur data och paritet fördelas mellan enheterna. Det finns fyra huvudtyper av symmetri, vilken som används beror på RAID-leverantören. Vissa företag utvecklar sina egna tekniker för detta utifrån deras egna behov.

Hot Spare: Det finns några olika metoder för att hantera fel på enheter i en RAID, en av dem är användningen av en Hot Spare. Det är en reservdisk som kan användas i stället för den defekta disken.

Degraded mode (försämrat läge): Detta sker när en enhet i RAID:en blir oläsbar, enheten betraktas då som dålig och tas bort från RAID:en. Nya data och paritet skrivs sedan till de återstående enheterna i RAID:en. Om data begärs från den trasiga enheten, räknas det ut med pariteten på de andra enheterna. Detta försämrar RAID-systemets prestanda, därav namnet.