Villkor för ibas varor och tjänster

Uppdaterad: 1 Juni 2019

1. Dessa villkor

1.1 Dessa villkor (”Villkor”) reglerar leveransen av varor och tjänster från Ibas Ontrack AB, nedan kallat ”Ibas”, med adress Box 1005, 75140 Uppsala, Sverige (organisationsnummer: 556536-9740). Läs dessa villkor noga innan du skickar din beställning till oss. Dessa villkor berättar för dig vilka vi är, hur vi kommer att tillhandahålla tjänsterna till dig, hur du och vi kan ändra eller avsluta avtalet, hur eventuella problem hanteras och annan viktig information.

2. Kontaktuppgifter

2.1 Så här kontaktar du oss. Du kan kontakta oss genom att ringa vår kundtjänst på 018-10 44 40, skriva till oss eller kontakta oss via e-post: swrecovery@ontrack.com.

3. Tolkning

3.1 I dessa Villkor gäller följande definitioner:

3.1.1 ”Företagskund” avser en kund som representerar sin affärsverksamhet, sin bransch eller sitt yrke, till exempel enskilda näringsidkare, handelsbolag, aktiebolag eller myndigheter.

3.1.2”Konfidentiell information” avser all konfidentiell information (oavsett hur den har registreras eller sparats) som har lämnats av endera parten till den andra parten i samband med tjänsterna, till exempel personuppgifter och all information som skulle betraktas som konfidentiell av endera parten.

3.1.3 ”Konsument” avser en kund som är en enskild person och som inte agerar för ett företags, branschens eller yrkets räkning (uteslutande, till undvikande av oklarhet, alla kunder som är Företagskunder).

3.1.4 ”Avtal” har den betydelse som definieras i paragraf 4.4.

3.1.5 ”Kund” avser, beroende på vad som är tillämpligt, en Företagskund och/eller en Konsument.

”3.1.6 Data” avser alla slags elektroniska uppgifter, inklusive personuppgifter enligt definitionen i GDPR (den allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/679I).

3.1.7 ”Arvode” avser den kostnad som du ska betala för Tjänsterna i den relevanta offerten.

3.1.8 ”Mediautrustning” avser lagringsmedia såsom hårddiskar, USB-enheter, bärbara datorer, stationära datorer eller andra typer av enheter.

3.1.9 ”Beställning” har den betydelse som definieras i paragraf 4.3.

3.1.10 ”Offert” har den betydelse som definieras i paragraf 4.1.

3.1.11 ”Tjänstebeskrivningaravser de specifika processer som Ibas använder där bland annat tjänstebegränsningar, tjänstenivåer och förväntningar anges.

3.1.12 ”Tjänster” avser de tjänster som vi ska tillhandahålla dig och som beskrivs i paragraferna 4 (Beställningsprocess) och 5 (Tjänster) i dessa villkor.

3.1.13 ”Webbplatsen” avser vår webbplats www.Ibas.com/sv eller annan eventuell webbplats som vi då och då kan använda för att driva vår verksamhet.

4. Beställningsprocess

4.1 Dataåterställning på standardnivå erbjuds efter ifyllnad av ett onlineformulär som du skickar till oss via vår webbplats eller med e-post innan du överlämnar din Mediautrustning till oss. Därefter ska vi tillhandahålla Tjänsterna i enlighet med Tjänstebeskrivningarna. Förutom en eventuell inledande Freeval-analys (enligt definitionen i Tjänstebeskrivningen) ska vi tillhandahålla en skriftlig offert till dig för våra Tjänster (”Offert”). Offerten ska ange de definierade Tjänsterna och det tillämpliga Arvodet.

4.2 För andra Tjänster, till exempel fjärråterställning med Remote Data Recovery (”RDR”), där du inte behöver skicka någon utrustning till oss, eller dataradering genom avmagnetisering, ska Offerten visa kostnaden för det arbete som Ibas förväntas behöva utföra för att tillhandahålla Tjänsterna.

4.3 Efter att ha mottagit vår Offert kan du antingen (i) acceptera och underteckna Offerten eller arbetsbeskrivningen för att beställa våra Tjänster (”Beställning”); (ii) lämna in en begäran till oss om att vi (i förekommande fall) ska returnera din Mediautrustning till dig, och att du i så fall samtycker till att betala leveranskostnaderna; eller (iii) lämna in en begäran till oss om att vi ska förstöra din Mediautrustning och i så fall får din tillåtelse att omedelbart förstöra din Mediautrustning. Om vi inte tar emot en Beställning eller en begäran om att returnera din Mediautrustning inom 90 (nittio) kalenderdagar från offertdatumet kommer vi att kassera din Mediautrustning i enlighet med gällande lagstiftning.

4.4 Vi kommer att bekräfta din Beställning via e-post, och vid tidpunkten för e-postbekräftelsen blir avtalet som upprättas mellan dig och oss juridiskt bindande och regleras i enlighet med dessa villkor (”Avtal”). Vi kommer att ge din Beställning ett ordernummer. Du hjälper oss genom att ange detta ordernummer när du kontaktar oss. Under inga omständigheter ska Tjänsterna omfattas av några allmänna villkor från Kunden, såvida inget annat medges skriftligen av Ibas.

5. Våra tjänster

5.1 Mot din betalning av Arvodet kommer vi att tillhandahålla Tjänsterna med skälig noggrannhet och kompetens och i enlighet med Tjänstebeskrivningarna. Efter en Beställning ska vi i tillämpliga fall, med skäliga åtgärder (i) hämta, replikera, rekonstruera, ge tillgång till, konvertera, återskapa och returnera all räddad Data till dig på en krypterad hårddisk eller ett USB-minne och utföra sådana andra tjänster som vi skriftligen har samtyckt till att utföra för dig, till exempel dataradering genom avmagnetisering av Mediautrustning. Tiden för utförandet ska inte vara av avgörande betydelse och leveransinformationen är bara en uppskattning. Kunden är medveten om att Tjänsternas natur innebär att besked om specifikt leveransdatum inte kan lämnas. Information om ett uppskattat slutdatum för Tjänsterna lämnas under beställningsprocessen. Kostnaderna för retur av Mediautrustning kommer vara de som anges på den relevanta Offerten.

5.2 Remote Data Recovery (dataräddning på distans). Då du vill beställa dataräddning från Ibas, och ingen Mediautrustning behöver skickas in, kan Ibas eventuellt utföra dataräddningen på distans. Du måste ladda ner och installera Ibas RDR-klientprogram via länken som Ibas tillhandahåller. När klientprogrammet är installerat kan Kunden ansluta till Ibas via en krypterad internetanslutning. Ibas använder RDR-anslutningen enbart för att styra Ibas återställningsverktyg direkt på Kundens dator. Dina uppgifter kommer inte att överföras till Ibas under denna process.

5.3 Avmagnetisering / Dataradering. Ibas kommer att placera din utrustning i en degausser, en maskin som på ett effektivt och säkert sätt raderar samtliga data permanent från Mediautrustningen. Efter avmagnetiseringsprocessen är Datan oläsbar och med säkerhet förstörd.

5.4 Om dataräddningen är framgångsrik i enlighet med paragraf 5.1 ovan, kommer den återskapade Datan att sparas på en särskild enhet för säkerhetskopiering (till exempel en extern hårddisk eller ett USB-minne) och kryptering tillämpas. Lösenordet för att öppna de krypterade filerna kommer att meddelas Kunden via e-post. Ibas lämnar ingen garanti avseende externa hårddiskar som tillhandahålls enligt tillverkarens villkor.

5.5 Utan att det påverkar bestämmelserna i paragraf 5.2 ovan, kommer Ibas också att ta en säkerhetskopia av den återvunna Datan och behålla den i 14 (fjorton) dagar, med början från dagen då den återvunna Datan levereras till Kunden. Om inte Kunden begär en kopia av den säkerhetskopierade Datan inom denna tidsperiod ska Ibas oåterkalleligen radera den återvunna Datan. Ibas utför ingen antiviruskontroll av den återvunna Datan och tar inget ansvar för virus som eventuellt upptäcks eller för eventuella skador som kan orsakas av virus.

5.6 Ibas förbehåller sig rätten att utföra tillhandahållandet av Tjänsterna som begärts av Kunden helt eller delvis inom något av sina operativa huvudkontor eller dotterbolag som finns i bland annat Storbritannien och USA.

5.7 För en del tjänster kan vi behöva viss information från dig, till exempel användarnamn, lösenord och/eller åtkomstkoder. Om du inte tillhandahåller denna information inom en skälig tid efter vår begäran, eller om du lämnar ofullständig eller felaktig information, kan vi komma att fakturera en extra summa som är skälig för att kompensera oss för eventuellt extra arbete som kan bli nödvändigt till följd av detta. Vi tar inget ansvar för sen eller ofullständig leverans av Tjänsterna om detta orsakas av att du inte ger oss den information vi behöver.

5.8 Vi kan eventuell bli tvungna att avbryta tillhandahållandet av Tjänster för att: (i) åtgärda tekniska problem eller göra tekniska ändringar, (ii) uppdatera Tjänsterna i enlighet med förändringar i relevanta lagar och myndighetskrav, (iii) göra ändringar i Tjänsterna enligt din begäran. Vi kan också avbryta leveransen av Tjänster om din betalning uteblir.

5.9 Vårt utförande av Tjänsterna ska under inga omständigheter betraktas som en garanti för att Tjänsterna kommer att lyckas, att alla eller några av dina Data kommer att vara återställnings- eller användbara, eller att vi kommer att uppnå något annat specifikt resultat. Vad gäller enskilda filer har Ibas eventuellt inte alla program som finns tillgängliga för att läsa sådana filer på korrekt sätt, och Tjänsterna omfattar INTE verifiering av användbarheten hos enskilda filer som är föremål för återställning eller dessa filers behandling med hjälp av program som Kunden normalt använder.

5.10 Ibas garanterar att RDR-klientprogramvaran: (a) är fri från programkod eller programmeringsinstruktioner som är avsiktligt utformade för att avbryta, inaktivera, skada, störa eller på annat sätt negativt påverka datorprogram, datafiler eller beräkningar; och (b) inte innehåller någon annan destruktiv eller skadlig kod som vanligen beskrivs som virus eller med liknande termer som exempelvis trojan, mask eller bakdörr.

6. Immateriella rättigheter

6.1 Din Mediautrustning och dina Data ska alltid vara din egendom, och vi ska inte ha någon rättighet eller befogenhet till dem eller något intresse för dem (förutom rätten till innehav och användning av din Mediautrustning och dina Data för att kunna utföra våra Tjänster). Vi behåller alla rättigheter, befogenheter och intressen avseende tillhandahållandet av Tjänsterna, inklusive eventuella förbättringar eller utökningar av Tjänsterna.

7. Ångerrätt (konsumenter)

7.1 Paragraf 7 gäller endast våra Avtal med Konsumenter. Efter en Beställning har du laglig rätt att ändra dig. Dessa rättigheter förklaras närmare nedan.

7.2 Under Freeval Analysis kan du avbeställa när du vill. Om du gör en Beställning kan du avbeställa inom 14 (fjorton) dagar efter den dag som vi via e-post bekräftar att vi accepterar din Beställning. Genom att göra en Beställning tillåter du oss uttryckligen att omedelbart påbörja utförandet av Tjänsterna. Om du avbeställer efter att vi har påbörjat utförandet av Tjänsterna måste du betala oss för de Tjänster som tillhandahållits fram till dess att du informerar oss om din avbeställning. Vi kommer att informera dig om vad du ska betala efter att du har gjort din avbeställning. I tillägg kommer en avbeställningsavgift på kr. 300:-. När vi har avslutat Tjänsterna godkänner du emellertid att du inte längre kan ändra dig, även om perioden ännu inte är avslutad.

7.3 Du kan makulera Beställningen genom att meddela oss om ordernumret, ditt namn, din adress och din begäran om makulering på något av följande sätt:

7.3.1 Via telefon eller e-post. Ring kundtjänst på telefon 018-10 44 40 eller sänd e-post till swrecovery@ontrack.com.

7.3.2 Med brev. Skriv till oss på adressen Ibas Ontrack AB, Box 1005, 75140 Uppsala.

7.3.3 Med avbeställningsformulär: fyll i och skicka in ett avbeställningsformulär till oss, i samma format som avbeställningsformuläret som bifogas som exempel i dessa Villkor.

För att avbeställa i tid ska du meddela oss i enlighet med informationen i detta avsnitt innan ångerfristen har löpt ut.

8. Rättigheter att avsluta avtalet (företagskunder)

8.1 Paragraf 8 gäller endast våra avtal med Företagskunder. Efter en Beställning kan du inte avsluta Tjänsterna om detta inte anges i paragraf 9 nedan.

9. Ömsesidiga uppsägningsrättigheter (företagskunder)

9.1 Utan att påverka någon annan rättighet eller gottgörelse tillgänglig för endera Parten kan varje Part säga upp avtalet med omedelbar verkan genom skriftligt meddelande, om:

9.1.1 endera Parten på ett väsentligt sätt bryter mot något villkor i Avtalet och underlåter att vidta rättelse av denna överträdelse inom en period av 7 (sju) dagar efter att skriftligen ha meddelats om att göra detta. En väsentlig överträdelse kan vara din uteblivna betalning av Arvodet eller att Ibas underlåter att tillhandahålla Tjänsterna.

9.2 Vi kan säga upp Avtalet om vi genom Avtalets utförande kan bryta mot tillämplig export- och sanktionslagstiftning avseende kontakter med vissa företag och individer som anges av Europeiska kommissionen, USA eller andra nationella myndigheter.

9.3 Efter uppsägning ansvarar du för att alla belopp som du är skyldig oss ska betalas omedelbart.

10. Kundbekräftelser

10.1 Du bekräftar och garanterar härmed att: (i) du är juridiskt kapabel att ingå bindande avtal; (ii) du har full befogenhet, kraft och förmåga att godkänna dessa Villkor, och om du är en Företagskund att du har lämplig juridisk befogenhet att ingå Avtalet; (iii) all information som du lämnar till oss i samband med din beställning är sann, korrekt, fullständig och inte vilseledande; (iv) du äger Mediautrustningen och/eller har Mediautrustningens ägares tillstånd att låta oss utföra Tjänsterna; (v) din leverans av din Mediautrustning och/eller Data till oss inte kommer att inkräkta på någon tredjeparts skyldigheter eller rättigheter; (vi) din leverans av din Mediautrustning och/eller Data till oss inte kommer att bryta mot någon tillämplig lag; (vii) du har laglig rätt att ge oss tillgång till Datan; (viii) Mediautrustningen inte innehåller något material (inklusive och utan begränsning all Data) som kan kränka någon tredjeparts immateriella rättigheter; och att (ix) din Mediautrustning inte innehåller något material som bryter mot tillämplig lag. Vi förbehåller oss rätten att begära handlingar som styrker din äganderätt eller lagliga rätt att auktorisera Tjänsterna, samt att avbryta eller inte påbörja Tjänsterna om vi inte mottar några sådana bevis.

10.2 Du bekräftar härmed att din Mediautrustning och/eller Data kan vara skadad redan innan vi tar emot den, och att våra ansträngningar att genomföra tjänsterna kan leda till förstörelse av, eller ytterligare skada på, din Mediautrustning och/eller Data. Vi kommer att iaktta skälig försiktighet när vi utför Tjänsterna, men kommer inte, som anges i paragraf 12.2 i dessa Villkor, att bära något ansvar för befintliga eller ytterligare skador som kan uppstå på din Mediautrustning och/eller data medan vi utför Tjänsterna.

11. Pris och betalning

11.1 Tjänstepriserna kommer att bli det Arvode som anges i den relevanta Offerten. Moms kommer att läggas till enligt lagstadgat belopp och ska i förekommande fall betalas av kunden.

11.2 Så här betalar du. Såvida du inte är Företagskund ska alla betalningar göras med kredit-/betalkort. Kredit-/betalkort som används vid betalning kommer att förauktoriseras. Ibas kommer att skicka ett e-postmeddelande om förauktorisering, som måste godkännas innan Ibas kan påbörja utförandet av Tjänsterna. Om vi inte får ett sådant tillstånd ska vi inte hållas ansvariga för att leveransen av Tjänsterna försenas eller uteblir och att Beställningen kan anses vara makulerad. När allt är klart måste betalning ske till Ibas innan någon återvunnen data returneras. Företagskunder måste betala sin faktura inom den angivna tiden, om kreditvillkor erbjuds av Ibas. Kreditvillkor erbjuds endast om signerad Ibas order eller inköpsorder från kund har returnerats signerad til Ibas.

11.3 Om du inte betalar ett belopp som du är skyldig enligt dessa villkor kan vi behålla Mediautrustningen och Datan tills du har betalat hela beloppet. Om du inte betalar hela beloppet inom 90 (nittio) kalenderdagar efter förfallodagen kan vi, utan ansvarsskyldighet eller någon vidare konsultation med dig, avyttra din Mediautrustning och/eller Data i enlighet med gällande lagstiftning. Vi kommer också att debitera ränta för sena betalningar, till ett belopp av 3 (tre) gånger den gällande lagstadgade räntesatsen.

12. Vårt ansvar för förlust eller skada som drabbar dig

12.1 Företagskunder: Vi accepterar inget ansvar för eventuell förvanskning av, eller fysisk eller annan skada på eller förstörelse av din Mediautrustning, Data eller annan utrustning, eller ogiltigförklarande av garantier avseende din Mediautrustning eller annan utrustning, antingen innan vi tar emot din Mediautrustning, Data eller annan utrustning; eller i samband med vårt tillhandahållande av Tjänsterna där sådan skada, förstörelse, förvanskning eller ogiltighet härrör från vårt utförande av Tjänsterna enligt dessa villkor.

12.2 Konsumenter: Du är medveten om att förvanskning av, eller fysisk eller annan skada på eller förstörelse av din Mediautrustning, Data eller annan utrustning, eller ogiltigförklarande av garantier avseende din Mediautrustning eller annan utrustning kan inträffa, antingen innan vi tar emot din Mediautrustning, Data eller annan utrustning; eller i samband med vårt tillhandahållande av Tjänsterna där sådan skada, förstörelse, förvanskning eller ogiltighet härrör från vårt utförande av Tjänsterna enligt dessa villkor.

12.3 Företagskunder: Även om vi kommer att ta hand om din Mediautrustning eller Data med skäliga ansträngningar medan den är i vårt förvar, ska vi inte vara ansvariga gentemot dig om din Mediautrustning eller Data skulle gå förlorad, förstöras, förvanskas eller på annat sätt skadas genom normalt slitage.

12.4 Konsumenter: Även om vi kommer att ta hand om din Mediautrustning eller Data med skäliga ansträngningar medan den är i vårt förvar, ska du vara medveten om att din Mediautrustning eller Data kan gå förlorad, förstöras, förvanskas eller på annat sätt skadas genom normalt slitage.

12.5 Vi vill inte utesluta eller på något sätt begränsa vårt ansvar gentemot dig om detta skulle vara olagligt. Detta innefattar vårt ansvar för dödsfall eller personskada orsakad av vår oaktsamhet eller våra anställdas, agenters eller underentreprenörers försumlighet, samt för bedrägeri eller bedrägligt vilseledande och fall av grov oaktsamhet och uppsåtlig felhantering.

12.6 Om inget annat följer av bestämmelserna i paragraf 12 ska vår totala ansvarsskyldighet gentemot dig, oavsett om den grundas inom eller utom avtal (inklusive försummelse), vid brott mot lagstadgad skyldighet eller på annat sätt, som uppstår inom eller i samband med ett Avtal begränsas till: (i) vid brott mot sekretesskyldighet, dataskydd eller immateriella rättigheter, det högre värdet av 100 000 SEK eller värdet av Arvodet enligt tillämpligt kontrakt; eller (ii) i alla övriga fall, värdet av det Arvode som ska betalas enligt Avtalet.

12.7 Ingen av parterna ska ha ansvarsskyldighet gentemot den andra parten, varken inom eller utom avtal (inklusive försummelse), vid brott mot lagstadgad skyldighet eller på annat sätt, som uppstår inom eller i samband med dessa Villkor eller ett Avtal, för indirekta skador eller följdskador, utebliven vinst eller förlust av försäljning eller verksamhet.

12.8 Användning av bud. När vi hämtar din Mediautrustning före påbörjandet av Tjänsterna, eller för att leverera återskapad data och/eller ursprunglig Mediautrustning, anlitar vi nationellt kända transportföretag för dessa tjänster. Genom att acceptera att vi använder sådana transportföretag för Tjänsterna godkänner du att eventuell förlust av eller skada på Mediautrustning eller Data uttryckligen ska vara föremål för de villkor som tillhandahålls av det tillämpliga transportföretaget, inklusive ansvarsbegränsningar och ersättningsgränser. Du avsäger dig härmed all rätt att rikta skadeståndsanspråk mot Ibas för förlust eller skada på Data eller Mediautrustning som uppkommit genom vårdslöshet och/eller avtalsbrott från transportföretagets sida och inte täcks av transportföretagets eventuella ersättningssystem. Kunden har rätt att begära en transportförsäkring. Kostnaderna för sådan försäkring ska bäras helt av Kunden.

13. Ersättning

13.1 Du ska till fullo ersätta oss för och hålla oss skadeslösa från alla anspråk, kostnader, skador, skulder, kostnader (däribland juridiska kostnader) krav och domar som tilldelats oss eller som ådragits eller betalats av oss som ett resultat av eller i samband med någon som helst av dina handlingar, din passivitet och/eller försummelse i samband med Avtalet och dessa Villkor.

14. Hur kan vi använda dina personuppgifter (kontaktuppgifter för konsument och företagskund)

14.1 Vi kommer att använda de personuppgifter som du lämnar till oss för att leverera Tjänsterna till dig och för att hantera din betalning av Tjänsterna. Att lämna ut personuppgifter är frivilligt, men Ibas kommer eventuellt inte att kunna tillhandahålla Tjänsterna om du väljer att inte lämna ut dina personuppgifter eller vid någon tidpunkt återkallar ditt samtycke. Vi samlar dina personuppgifter: (i) när du kontaktar oss via e-post, telefon eller på annat sätt; och (ii) löpande medan vi tillhandahåller Tjänsterna till dig (inklusive sådana personuppgifter vi får i samband med administration av dina betalningar).

14.2 Vi behandlar dina personuppgifter i följande syften: (i) för att tillhandahålla Tjänsterna och leverera din Beställning; (Ii) för att ta del av dina åsikter om våra Tjänster, och (iii) för att med tillämplig laglig rätt använda dem för direktmarknadsföring.

14.3 Vi kan lämna ut dina personuppgifter till andra enheter inom KLDiscovery-gruppen (där Ibas ingår) – en fullständig förteckning över vilka de är hittar du i vår Integritetspolicy, och: (i) till rättsliga och reglerande myndigheter i syfte att rapportera faktiskt eller misstänkt brott mot tillämplig lag eller bestämmelse, (ii) till våra bokförare, revisorer, advokater och andra utomstående professionella rådgivare; (iii) till tredjepartsföretag (till exempel leverantörer av betalningstjänster, rederier/budfirmor, teknikleverantörer, företag som tillhandahåller efterlevnadstjänster). Syftet med utlämnande till andra enheter är att uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot dig, eller för legitima affärsändamål i enlighet med gällande lagstiftning. Vi har infört de säkerhetsåtgärder som beskrivs i vår Integritetspolicy, och alla enheter är skyldiga att implementera säkerhetsåtgärder som garanterar en hög skyddsnivå.

14.4 Utan att det påverkar någon av dina lagstadgade rättigheter har du när som helst rätt att: (i) få tillgång till och få information om dina personuppgifter och om hur de behandlas eller delas; (ii) rätta dina personuppgifter; (iii) på legitima grunder radera eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter; (iv) på legitima grunder invända mot behandlingen av dina personuppgifter; (v) begära att dina personuppgifter överförs till en annan personuppgiftsansvarig; (vi) återkalla ditt samtycke till behandlingen av personuppgifter; och (vii) lämna in klagomål till den tillämpliga dataskyddsmyndigheten.

14.5 Genom att godkänna dessa villkor godkänner du även lagringen och användningen av dina personuppgifter i enlighet med villkoren i vår Integritetspolicy.

15. Hur vi behandlar personuppgifter (återskapad data)

15.1 Genom att godkänna dessa villkor godkänner våra Kunder, avseende återskapad data, även lagringen och användningen av personuppgifter som eventuellt finns i Datan som lämnas till Ibas i samband med Tjänsterna i enlighet med villkoren i vårt Databehandlingsavtal.

16. Konfidentiell information

16.1 Varje part förbinder sig att inte dela någon Konfidentiell information om den andra parten med tredjepart utan skriftligt tillstånd från den part vars Konfidentiella information ska delas, och att (i) använda sådan Konfidentiell information endast i syfte att uppfylla sina skyldigheter enligt detta Avtal; (ii) att använda samma metoder och omsorg för att förhindra spridning av sådan Konfidentiell information som man använder för att förhindra spridning av sin egen Konfidentiella information, och under inga omständigheter mindre än skälig omsorg; och (iii) att dela Konfidentiell information med sina anställda och godkända tredjeparter endast då behov av kännedom finns och förutsatt att alla sådana personer är bundna av sekretess som inte är mindre förpliktigande än vad som anges i detta Avtal.

16.2 Skyldigheter avseende konfidentialitet ska inte gälla någon Konfidentiell information: (i) som blir offentligt känd utan den mottagande partens förskyllan; (ii) som var känd för den mottagande parten före mottagandet från den andra parten; (iii) som delas med den mottagande parten av tredjepart (annan än anställda eller representanter för endera parten) under förhållanden där sådant avslöjande inte bryter mot andra sekretessbestämmelser gentemot den part som delar den Konfidentiella informationen; eller (iv) som är oberoende framtagen av den mottagande parten utan utnyttjande av Konfidentiell information.

17. Andra viktiga villkor

17.1 Detta Avtal gäller mellan dig och oss. Ingen annan person ska ha några rättigheter att genomdriva något av villkoren i detta Avtal. Var och en av paragraferna i dessa Villkor har även separat giltighet. Om någon domstol eller behörig myndighet beslutar att någon paragraf är olaglig och/eller ogenomförbar kommer de övriga paragraferna att behålla sin fulla kraft och verkan. Om vi avvaktar med att vidta åtgärder mot dig för att du bryter mot detta Avtal kommer det inte att hindra oss att vidta åtgärder mot dig vid senare tillfälle.

17.2 Vi kan ändra Tjänsterna i förhållande till förändringar i relevanta lagar och myndighetskrav och för att införa mindre tekniska justeringar och förbättringar, till exempel för att möta ett hot mot säkerheten. Sådana förändringar kommer inte att påverka din användning av Tjänsterna. Vi kan även göra mer väsentliga förändringar avseende dessa Villkor eller Tjänsterna, men kommer i så fall att meddela dig om detta och ge dig möjlighet att kontakta oss för att avsluta Avtalet innan ändringarna träder i kraft och få en återbetalning för alla Tjänster som du har betalat för men ännu inte mottagit.

17.3 Förutom alla övriga rättigheter som du enligt lag eller förordningar har om du är bosatt i EU, kan du även ha möjlighet att lämna in klagomål på EU:s onlineplattform för tvistlösning (”Plattformen”), som underlättar tvistlösning online. För mer information, besök Plattformen på https://webgate.ec.europa.eu/odr/. Ibas har inte för avsikt att använda plattformen för att lösa tvister, och du godkänner att Ibas inte har någon skyldighet att använda Plattformen för att lösa eventuella tvister.

17.4 Dessa Villkor är föremål för svensk lag utan hänsyn till dess lagvalsregler. Potentiella meningsskiljaktigheter som inte kan lösas i godo genom en privat uppgörelse ska lösas i Uppsalas tingsrätt.

Avbokningsformulär

(Fyll i och skicka in detta formulär bara om du vill avsluta Avtalet)

TillIbas Ontrack AB, Box 1005, 751 40 Uppsala.
Jag/vi meddelar härmed att jag/vi vill avbryta mitt/vårt avtal om försäljning av följande varor/för leverans av följande tjänst:
Beställt den [*]/mottaget den [*], 
Konsumenten/konsumenternas namn 
Konsumenten/konsumenternas adress: 
Konsumenten/konsumenternas underskrift (endast om denna blankett skickas in i fysisk form): 
Datum: 

Ikraftträdande: 1 juni 2019


Databehandlingsavtal

Detta databehandlingsavtal kompletterar villkoren för Ibas tjänster (”Villkoren”) och gäller: (i) Ibas Ontrack AB, nedan kallat ”Ibas”, med adress Box 1005, 75140 Uppsala, Sverige (organisationsnummer: 556536-9740) (”Ibas”); och (ii) tillämplig Kund som beställer tjänster i överensstämmelse med Villkoren.

Parterna har enats om att villkoren i detta Databehandlingsavtal ska tillämpas på behandlingen av de personuppgifter (enligt definition nedan) som krävs för att Ibas ska kunna tillhandahålla tjänsterna till Kunden.

Definitioner

I detta Databehandlingsavtal:

Skyddade uppgifteravser alla personuppgifter som lämnas till Ibas av Kunden
Personuppgiftsansvarighar den betydelse som ges till den termen (eller till termen ”controller”) i dataskyddslagar
Personuppgiftsbiträdehar den betydelse som ges till den termen (eller till termen ”processor”) i dataskyddslagar
Dataskyddslagaravser all tillämplig dataskyddslagstiftning som är bindande för kunden, Ibas och/eller i förhållande till de tjänster som omfattas av: (i) GDPR och/eller motsvarande eller likvärdiga nationella lagar eller förordningar; och (ii) i EU:s medlemsländer, alla relevanta lagar och förordningar som ger verkan på eller motsvarar GDPR.
Registreradhar den betydelse som ges till den termen i dataskyddslagar
Förfrågan från Registreradavser en begäran från en Registrerad om att utöva den Registrerades rättigheter enligt dataskyddslagar
GDPRavser Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation (EU) 2016/679)
Personuppgifterhar den betydelse som ges till den termen i dataskyddslagar
Personuppgiftsbrottavser varje brott mot säkerhetsbestämmelserna som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust, ändring, otillåtet röjande eller otillåten åtkomst avseende personuppgifter
Personalavser varje nuvarande, tidigare eller blivande anställd, konsult, vikarie, inhyrd arbetare, praktikant, annan tillfälligt anställd, entreprenör, utstationerad anställd eller annan personal
Underentreprenöravser ett annat Personuppgiftsbiträde som för Kundens räkning har anlitats av Ibas för att Behandla Skyddade uppgifter
Tillsynsmyndighetavser varje lokal, nationell eller multinationell instans, avdelning, tjänsteman, parlament, offentlig eller auktoriserad person eller regering eller yrkesorganisation, reglerande eller övervakande myndighet, styrelse eller annat organ som ansvarar för att administrera Dataskyddslagar.

Databehandlingsvillkor

1. Personuppgiftsbiträde och Personuppgiftsansvarigg

1.1 Avseende Skyddade uppgifter är Parterna eniga om att Kunden ska vara Personuppgiftsansvarig och att Ibas ska vara Personuppgiftsbiträde. Det fastställs att Kunden ska ha ensamt ansvar för riktighet, kvalitet, integritet och tillförlitlighet hos alla Skyddade uppgifter samt för sättet som sådana Skyddade uppgifter förvärvas på.

1.2 Kunden garanterar, företräder och åtar sig: (i) att alla Skyddade uppgifter som används i samband med tjänsterna i enlighet med Villkoren i alla avseenden ska följa Dataskyddslagar; (ii) att alla instruktioner som ges av Kunden till Ibas avseende Skyddade uppgifter alltid ska följa Dataskyddslagar; (iii) att man har erhållit alla nödvändiga godkännanden från alla Registrerade vars personuppgifter omfattas av Skyddade uppgifter, eller på annat sätt har tillämpligt lagligt tillstånd för att tillhandahålla de Skyddade uppgifterna till Ibas; samt (iv) att man kommer att uppfylla villkoren i detta Databehandlingsavtal.

1.3 Ibas garanterar, företräder och åtar sig: (i) att behandla Skyddade uppgifter endast i den mån det är nödvändigt i samband med Villkoren; och (ii) att behandla Skyddade uppgifter i enlighet med Kundens dokumenterade instruktioner och kraven i Dataskyddslagar; (iii) att omedelbart informera Kunden om Ibas anser att Kundens instruktioner bryter mot Dataskyddslagar eller om Ibas inte kan följa Kundens instruktioner avseende behandlingen av Skyddade uppgifter (på grund av att tillämplig lag eller Kundens instruktioner har förändrats); och (iv) att man kommer att uppfylla villkoren i detta Databehandlingsavtal.

2. Instruktioner och information om Behandling

2.1 Behandlingen av Skyddade uppgifter som ska utföras av Ibas enligt detta Databehandlingsavtal ska innefatta den Behandling som krävs för att Ibas ska kunna tillhandahålla tjänsterna.

3. Tekniska och organisatoriska åtgärder

3.1 Ibas ska på egen kostnad implementera och upprätthålla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder i samband med Behandling och säkerhet avseende Skyddade uppgifter i enlighet med Dataskyddslagar och i synnerhet i enlighet med artiklarna 32–34 i GDPR. Ibas ska se till att dessa tekniska och organisatoriska åtgärder är lämpliga för de särskilda risker som Behandlingen innebär, särskilt för att skydda Skyddade uppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust, ändring eller obehörigt avslöjande eller obehörig åtkomst.

4. Använda Personal och Underentreprenörer

4.1 Förutom vad som anges i punkt 4.2 ska Ibas inte anlita någon underentreprenör för att utföra Behandling avseende Kunduppgifter utan Kundens skriftliga förhandsmedgivande. Om sådant tillstånd skulle beviljas innan något avslöjande till en godkänd Underentreprenör har skett ska Ibas upprätta skriftliga villkor för Underentreprenören, som ska vara likvärdiga med dem som anges i detta Databehandlingsavtal. Det är fastställt och accepterat att Ibas, oaktat vad som anges i sådant avtal, gentemot Kunden ska fortsätta att vara helt ansvarig för att varje Underentreprenör uppfyller sina skyldigheter. Ibas ska informera Kunden om eventuella planerade ändringar avseende tillkomst eller utbyte av sådana Underentreprenörer och ge Kunden en skälig möjlighet att på skäliga grunder invända mot sådana ändringar eller utbyten.

4.2 Godkända Underentreprenörer vid tidpunkten för detta Databehandlingsavtal anges i bilaga 1.

4.3 Ibas ska säkerställa att Personal med tillgång till Skyddade uppgifter är tillförlitlig och behandlar Skyddade uppgifter enbart om detta är absolut nödvändigt med tanke på tjänsterna; se till att denna Personal är fullt medveten om vilka åtgärder som krävs och ska vidtas vid behandling av Skyddade uppgifter med hänsyn till Dataskyddslagar; samt säkerställa att denna Personal har samtyckt till att skydda sekretessen för de Skyddade uppgifterna, däribland genom tystnadsplikt (genom skriftligt avtal eller på annat sätt) avseende Skyddade uppgifter.

5. Bistånd avseende Kundens efterlevnad och Registrerades rättigheter

5.1 Alla Förfrågningar från Registrerade som Ibas tar emot ska omgående hänvisas till Kunden. Ibas ska tillhandahålla sådant skäligt bistånd som Kunden skäligen kräver (med hänsyn till typen av Behandling och den information som Ibas har tillgång till) till Kunden för att säkerställa efterlevnad av Kundens skyldigheter enligt Dataskyddslagar avseende: (i) Behandlingens säkerhet; (ii) konsekvensbedömningar av dataskyddet (i enlighet med hur denna term definieras i Dataskyddslagarna); (iii) föregående samråd med en tillsynsmyndighet avseende högriskbehandling; och (iv) meddelanden från Kunden till tillsynsmyndigheten och/eller Registrerade i samband med eventuella Personuppgiftsbrott, såvida sådant bistånd inte är oproportionerligt tids- och resurskrävande för Ibas och Kunden i sådant fall ska betala Ibas arvoden för att tillhandahålla sådant bistånd.

6. Internationella överföringar av personuppgifter

6.1 Skyddade uppgifter lagras och behandlas av Ibas inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) och Ibas ska inte utan Kundens föregående skriftliga godkännande överföra Skyddade uppgifter till mottagare utanför EES.

7. Dokumentation, information och granskning

7.1 Ibas ska: (i) skapa, (ii) uppdatera och (iii) upprätthålla fullständig och korrekt dokumentation avseende all Behandling av Skyddade uppgifter.

7.2 Ibas ska bevilja Kunden rätt till granskning högst en gång per kalenderår och med minst 30 (trettio) dagars skriftligt förhandsmeddelande, under normal kontorstid och under förutsättning att skäliga sekretessåtgärder vidtas för att ta fram och kopiera sådan dokumentation avseende Behandling av Skyddade uppgifter, samt på alla skäliga sätt hjälpa Kunden att utöva sina granskningsrättigheter. Granskningsrätten ska inte omfatta något tredjepartscenter eller någon annan tredjepartsanläggning där serverutrustning finns och där bara visuell inspektion under övervakning är tillåten.

7.3 Ibas ska på Kundens begäran och bekostnad omedelbart ge Kunden all information som krävs för att Kunden ska kunna visa att Kunden uppfyller sina skyldigheter enligt GDPR, i den mån som Ibas kan tillhandahålla sådan information.

8. Anmälan av överträdelser

8.1 För alla eventuella Personuppgiftsbrott som involverar Skyddade uppgifter och som sannolikt kan medföra en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter ska Ibas utan oskäligt dröjsmål: (i) meddela Kunden om Personuppgiftsbrottet och (ii) förse Kunden med uppgifter om Personuppgiftsbrottet.

9 Radering eller återlämning av Personuppgifter och kopior

9.1 Ibas ska på Kundens skriftliga begäran antingen radera eller återlämna alla Skyddade uppgifter till Kunden i sådan form som Kunden skäligen begär och inom skälig tid efter det som tidigast infaller: (i) då tillhandahållande av relevanta dataräddningstjänster i enlighet med Villkoren avseende Behandling upphör eller (ii) när Ibas Behandling av eventuella Skyddade uppgifter inte längre behövs för att Ibas ska kunna utföra sina relevanta skyldigheter enligt detta Databehandlingsavtal, och radera befintliga kopior (såvida inte lagring av eventuella Skyddade uppgifter krävs enligt tillämplig lag; om så är fallet ska Ibas informera Kunden om sådant krav). Ibas ska säkerställa att Ibas Underentreprenörer vidtar samma åtgärder avseende Skyddade uppgifter.

9.2 Om Skyddade uppgifter innehas eller kontrolleras av Ibas under en period som är längre än 12 (tolv) månader utan några aktiva instruktioner från Företagskunden ska Ibas radera sådana Skyddade uppgifter.

10. Ersättning

10.1 Varje part (den ”Skadeståndsskyldiga parten”) ska ersätta och hålla den andra parten skadeslös (den ”Skadeståndsberättigade parten”) avseende alla anspråk, krav, åtgärder, uppgörelser, räntor, avgifter, förfaranden, kostnader, förluster och skador som åsamkats av, utdömts mot eller enligt överenskommelse ska betalas av den Skadeståndsberättigade parten och som härrör från eller har samband med den Skadeståndsskyldiga partens bristande efterlevnad av detta Databehandlingsavtal och/eller brott mot Dataskyddslagar.

11. Skadebegränsning

11.1 Den totala ersättningsskyldigheten för endera Parten enligt detta Databehandlingsavtal ska under inga omständigheter överskrida de avtalade gränser som anges i och har överenskommits i Villkoren.

12. Villkor och uppsägning

12.1 Såvida inte detta Databehandlingsavtal sägs upp genom en överenskommelse mellan Parterna, ska Databehandlingsavtalet börja gälla den dag då tjänster beställs i enlighet med Villkoren och gälla så länge som Ibas fortsätter att behandla Skyddade uppgifter.

13. Val av tillämplig lag

13.1 Detta Databehandlingsavtal ska omfattas av villkoren i de lagvalsregler som anges i Villkoren.

14. Underentreprenörer och överföringar

Ibas produkt-/affärssystemObligatorisk användning av UnderentreprenörUnderentreprenörens namnUnderentreprenörens lokaliseringÖverföringar till länder utanför EESUppgifter
BudtjänsterNejDHLStorbritannienNejUrsprunglig kundmediautrustning, krypterad hårddisk för dataåterlämning
BudtjänsterNejGuardianStorbritannienNejUrsprunglig kundmediautrustning, krypterad hårddisk för dataåterlämning
Kundhanteringssystem (internt)JaNobile (stöder VISMA-system)NorgeNejKundkontaktdata och arbetshistorik
Samtal efter kontorstidNejMessage DirectStorbritannienNejKundens namn, kontaktuppgifter, dataräddnings-/tjänstebehov
SamtalsspårningJaInfinityStorbritannienNejKundens namn, kontaktuppgifter, dataräddnings-/tjänstebehov

Beskrivning av Ibas Ontrack AB:s (Ibas) dataräddningstjänster

Uppdaterad: 1 Juni 2019

1. Beskrivning av tjänst

1.1 Ibas kommer att återställa största möjliga mängd data från en eller flera skadade databärare eller kommer att försöka göra dem läsbara igen genom lämpliga åtgärder.

1.2 Dataräddningen utförs i flera möjliga steg:

1.2.1 Gratis felsökning – se avsnitt 2 nedan;

1.2.2 Diagnosen – som tillval – se avsnitt 3 nedan; och

1.2.3 Dataräddningen – se avsnitt 4 och 5 nedan.

1.3 Trots största omsorg och erfarenhet finns det en möjlighet för att det inte går att läsa raderade och/eller skadade data även med Ibas verktyg och tekniker. Därför kan Ibas inte garantera att data från skadade medier kan återställas, repareras eller läsas.

1.4 Trots högsta möjliga standarder inom teknik och bearbetning medför de bearbetningar som krävs för dataräddning risken för delvis eller total förlust av återstående data, och/eller endast delvis återställning av data från den skadade mediaenheten. Kunden bekräftar att den känner till att även med rätt dataåterställningsprocess kvarstår en risk för att:

1.4.1 tidigare befintliga data inte längre kan återställas, ytterligare data kan gå förlorade,

1.4.2 återställda data inte kan användas av kunden;

1.4.3 informationsinnehåll i databärarna kan förstöras i sin helhet eller delvis; och

1.4.4 databärare, programvara och andra objekt som tillhandahålls kan skadas, bli oanvändbara eller förstöras.

2. Gratis felsökning

2.1 Gratis felsökning består av en undersökning av dataskadans typ och omfattning samt en undersökning av möjligheterna att återställa data från databäraren. Det första steget är att avgöra om skadan är logisk och/eller fysisk och om databäraren ska skickas till renrumslaboratoriet för bearbetning. Dessutom görs en bedömning av det förväntade resultatet för dataåterställningen.

2.2 Gratis felsökning kan utföras i Ibas laboratorium eller via en fjärranslutning till kundens lokaler. Om en Gratis felsökning med Ibas RDR-teknik utförs på distans, accepterar kunden de särskilda villkoren för RDR – Remote Data Recovery (dataräddning på distans) i punkt 7

2.3 Ibas kommer efter Gratis felsökning att informera kunden om hur framgångsrik den efterföljande dataräddningen förväntas bli. Följande uppskattningar av förväntat resultat för dataräddningen är möjliga:

2.3.1 Utmärkt – Vi räknar med att de flesta (90-100 %) av dina rådata kan återställas och kommer att vara läsbara i respektive program.

2.3.2 Bra – Vi räknar med att de flesta (50-100 %) av dina rådata kan återställas och kommer att vara läsbara i respektive program.

2.3.3 Delvis – Vi räknar med att en mindre del av dina rådata (mindre än 50 %) kan återställas och kommer att vara läsbara i respektive program.

2.3.4 Kan inte återställas – Vi kan inte komma åt data på din databärare.

2.3.5 Komplicerat – Vi kan inte ge en exakt procent på förväntade data som kan återställas vid denna tidpunkt.

2.4 Gratis felsökning kan inte garantera %-tröskelvärdena som är angivna i punkt 2 (b) ovan. Det kan finnas skador som är svåra att upptäcka och som inte kan upptäckas helt av Gratis felsökning.

2.5 Efter Gratis felsökning kommer Ibas att informera kunden om hur stora mängder data som kan förväntas återvinnas och hur lång tid det förväntas ta samt gällande priser.

2.6 På kundens begäran kan Ibas utföra en, avgiftsbelagd, utökad diagnos efter Gratis felsökning. I den skapas en Verifile-fillista, där datamängden som förväntas kunna återvinnas kan bestämmas mer exakt.

2.7 Om kunden, baserat på resultaten från Gratis felsökning, beställer en dataräddning, kommer Ibas utföra dataräddningen.

2.8 Kunden kan besluta att inte utföra någon dataräddning efter Gratis felsökning och då är beställningen slutförd. Om kunden så önskar returneras databäraren till kunden när beställningen på återställning har gjorts, mot den avgift som framgår i analysformuläret. Annars kommer mediet att förstöras.

2.9 Beroende på medietyp kan Gratis felsökning leda till överföring av data till ett annat lagringsmedia och till att ursprungliga media förstörs.

3. Gratis utvärdering för smartphones och surfplattor

3.1 Gratis utvärdering består av en undersökning av typen och omfattningen av dataskadan, samt en undersökning av möjligheterna till dataräddning från databäraren. Det första steget är att avgöra om skadan är logisk och / eller fysisk och om databäraren måste skickas till telefonlaboratoriet för vidare hantering. Dessutom görs en bedömning av förväntade resultat för dataräddningen.

3.2 Gratis utvärdering kommer att utföras i Ibas laboratorium.

3.3 Ibas kräver att kunden anger lösenordet för smarttelefonen eller surfplattan.

3.4 Ibas informerar kunden efter Gratis utvärdering om hur framgångsrikt den efterföljande åtgärden för återhämtning av data förväntas bli. Följande uppskattningar av förväntade resultat för dataåterhämtning är möjliga:

3.4.1 Bra - Vi räknar med att komma åt minnesområdet och återställa data.

3.4.2 Kan inte återvinnas - Vi har inte tillgång till minnesområdet och kan inte återställer dina data.

3.4.3 Komplex - Vi kan inte ge någon indikation på om vi kan komma åt minnesområdet i detta skede. Andra alternativ för återhämtning av data måste undersökas och detta kan kräva en diagnos (se avsnitt.4)

3.5 Gratis utvärdering kan inte garantera överensstämmelse med den förväntade utvärderingen av datainsamling avsnitt 3 ovan, eftersom det kan finnas skador som är svåra att upptäcka och inte kan upptäckas fullständigt genom Gratis utvärdering.

3.6 Utöver beräkningen av dataåterställning, kommer Ibas att informera kunden om hur lång tid som förväntas krävas för att utföra dataåterställning tillsammans med det aktuella priset.

3.7 Om kunden skickar in dataräddningsbeställningen, baserat på Gratis utvärdering-resultat, kommer Ibas att utföra dataräddning (se avsnitt 5).

3.8 Kunden kan besluta att inte göra dataräddningen efter Gratis utvärdering. I sådant fall kommer ordern at stängas och databäraren att returneras till kunden för den avgift som visas i beställningsformuläret. Annars förstörs (media) smartphone / surfplatta.

4. Diagnos/resultat av diagnosen

4.1 På kundens begäran kan Ibas utföra en avgiftsbelagd diagnos efter Gratis felsökning för att bestämma mängden data som sannolikt kommer att kunna återvinnas.

4.1.1 I denna diagnos kommer det emellertid endast bestämmas följande: dataskadans typ och omfattning, den exakta bestämning av möjligheter till dataåterställning på databäraren som tillhandahålls av kunden och mängden filer/data som förmodligen kan återvinnas. Prognoser om läsbarhet av data på grund av andra skadeorsaker är inte alltid tillförlitliga eller ens möjliga att göra, och Ibas lämnar inga garantier i detta avseende.

4.1.2 Vidare är det inte möjligt att kontrollera användbarheten av data i anslutning till respektive applikationsprogram inom omfattningen för denna diagnos.

4.2 Diagnosen kan utföras i Ibas laboratorium eller via en fjärranslutning till kundens lokaler. Om en diagnos med Ibas RDR-teknik utförs på distans, accepterar kunden de särskilda villkoren för RDR – Remote Data Recovery (dataräddning på distans) i punkt 7

4.3 Efter diagnosen kommer Ibas att informera kunden om vilka åtgärder som är nödvändiga för återställning av data, vilka data/filer som kan förväntas återvinnas, hur lång tid det förväntas ta och vilka kostnader som kommer att uppstå för dataräddning.

4.4 Beroende på medietyp kan diagnosen leda till överföring av data till ett annat medium och till att ursprungliga media förstörs.

4.5 Ibas skapar en detaljerad fillista (Verifile) på data/filer som Ibas räknar med att kunna återvinna. Fillistan innehåller en identifiering av filer beträffande deras förväntade användbarhet:

4.5.1 Grön – data kommer sannolikt fungera/öppnas i respektive program.

4.5.2 Gul – data eller filer är delvis skadade och detta kan resultera i att filerna inte kan öppnas eller redigeras i respektive program. Det är möjligt att de skadade filerna kan repareras, men detta är inte en del av den erbjudna dataräddningen.

4.5.3 Röd – data eller filer är skadade och detta kommer sannolikt resultera i att filerna inte kan öppnas eller redigeras i respektive program.

4.6 Det finns särskilda scenarier med dataförlust, då giltigheten för de färgade förklaringarna i fillistan (Verifile) inte anges. Om så är fallet anges det skriftligt i diagnosresultatet.

4.7 Om kunden baserat på fillistan beslutar att utföra dataräddningen, så som angivet i avsnitt 5 nedan, får den de data som presenteras i fillistan (Verifile).

4.8 Om kunden, baserat på fillistan (Verifile), beslutar att inte utföra dataräddningen är beställningen slutförd. Om kunden så önskar returneras databäraren till kunden när diagnosbeställningen har gjorts, mot den avgift som framgår i analysformuläret.

5. Dataräddning efter Gratis felsökning

5.1 Om kunden gör en beställning på dataräddning baserat på resultaten från Gratis felsökning och dataräddningserbjudandet, kommer Ibas att utföra dataräddningen.

5.2 Om Gratis felsökning utfördes på distans med Ibas RDR-teknik, kan dataräddningen utföras med Ibas RDR-teknik och kunden accepterar då även de särskilda villkoren för RDR – dataräddning på distans i punkt 7..

5.3 Om kunden ber om det när den beställer dataräddningen, ska Ibas, utöver den separata databäraren med återställda data, även returnera den skadade databäraren.

5.4 På kundens begäran kan den skadade databäraren lagras och förseglas säkert hos Ibas mot en särskild avgift i syfte att bevara bevis, den förvaras sedan i ett kassaskåp.

5.5 På kundens begäran kan Ibas utan kostnad radera och/eller bortskaffa databäraren i enlighet med dataskyddsregler.

5.6 Om mängden data som återvunnits är avsevärt lägre än vad som beräknades i Gratis felsökning kommer beställningen inte betraktas som levererad.

5.7 Under de omständigheter som anges i 4(e) ovan, kommer kunden ha 2 alternativ:

5.7.1 Alternativ 1. Ibas skapar kostnadsfritt en detaljerad fillista (Verifile) till kunden med data/filer som Ibas räknar med att kunna återvinna. Fillistan innehåller en indikation på filer beträffande deras förväntade användbarhet:

5.7.1.1 Grön – data kommer sannolikt fungera/öppnas i respektive program.

5.7.1.2 Gul – data eller filer är delvis skadade och detta kan resultera i att filerna inte kan öppnas eller redigeras i respektive program. Det kan vara möjligt att reparera skadade filer, men Ibas erbjuder inte detta.

5.7.1.3 Röd – data eller filer är skadade och detta kommer sannolikt resultera i att filerna inte kan öppnas eller redigeras i respektive program.

5.7.2 Om kunden på grundval av fillistan (Verifile) beslutar att utföra dataräddningen, så som angivet i avsnitt 3 ovan, får den de data som presenteras i fillistan (Verifile).

5.7.3 Alternativ 2. Om kunden beslutar att inte utföra dataräddningen eller att begära en fillista (Verifile), är beställningen slutförd. Om kunden så önskar returneras databäraren till kunden när beställningen på återställning har gjorts, mot den avgift som framgår i analysformuläret.

6. Dataräddning efter diagnos

6.1 Om kunden gör en beställning på dataräddning baserat på diagnosresultaten och dataräddningserbjudandet, kommer Ibas att utföra dataräddningen.

6.2 Om diagnosen utfördes på distans med Ibas RDR-teknik, kan dataräddningen utföras med Ibas RDR-teknik och kunden accepterar då även de särskilda villkoren för RDR – Remote Data Recovery (dataräddning på distans) i punkt 7.

6.3 Kunden tar emot data som presenteras i fillistan (Verifile).

6.4 Om kunden ber om det när den beställer dataräddning, ska Ibas, utöver den separata databäraren med återställda data, även returnera den skadade databäraren.

6.5 På kundens begäran kan den skadade databäraren förseglas säkert och lagras hos Ibas i ett kassaskåp mot en särskild avgift, i syfte att bevara bevis.

6.6 På kundens begäran kan Ibas utan kostnad radera och/eller bortskaffa databäraren i enlighet med dataskyddsregler.

7. Dataräddning efter Gratis felsökning - för smartphones och surfplattor

7.1 Om kunden gör en beställning på dataräddning baserat på resultaten från Gratis felsökning och erbjudandet om dataräddning, kommer Ibas att utföra dataräddningen.

7.2 Vid betalning kommer Ibas att returnera den återställda informationen tillsammans med den skadade smarttelefonen / surfplattan.

7.3 På kundens begäran kan Ibas radera och / eller kassera smarttelefonen / surfplattan i enlighet med dataskyddsbestämmelser utan kostnad.

7.4 Om mängden data som återhämtas är betydligt mindre än beräknat i Gratis felsökning kommer beställningen inta att anses vara framgångsrik. Smarttelefonen / surfplattan returneras till kunden för den avgift som visas i beställningsformuläret. Annars kommer din smartphone / surfplatta att kasseras.

8. RRD Remote Data Recovery Service (dataräddning på distans)

8.1 RDR® står för Remote Data Recovery™. RDR är en patenterad teknik som gör det möjligt för våra tekniker att utföra en dataräddning med labbkvalitet på din server, stationära eller bärbara dator via ett modem eller en internetuppkoppling. Det enda kravet är att lagringsenheten är funktionsduglig.

8.2 Ibas Remote Data Recovery består av tre huvudkomponenter:

8.2.1 Kommunikationsklient: Användaren initierar en anslutning till en Ibas RDR-server med hjälp av ett specialdesignat RDR-klientprogram. RDR-klienten arbetar för närvarande med Microsoft Windows-versioner XP/2003 och senare. Drivenheter som ska återställas behöver inte vara från ett Windows-system

8.2.2 RDR-servrar: Finns på platser runt om i världen för att underlätta anslutningar

8.2.3 RDR-arbetsstation: Används av Ibas-tekniker för att fjärrstyra våra verktyg på din dator och återställa värdefulla data

8.3 Först laddar kunden ned lämplig klientversion och installerar den på den server, stationär eller bärbar dator som ska användas för återställningen. Därefter ansluter Ibas klientprogramvara som en utgående anslutning från kundens plats till Ibas-servern, och det skapar en tunnel eller punkt-till-punkt-anslutning via internet. Eftersom anslutningen är utgående till port , kan den komma igenom de flesta brandväggar utan några ytterligare konfigurationskrav.

8.4 Datasäkerheten är mycket viktig och skyddas med Ibas egenutvecklade kommunikationsprotokoll, krypterade paket och säkra Ibas-anläggningar. Remote Data Recovery skyddar kunddata över en RDR-anslutning på fyra sätt:

8.4.1 Direktanslutning till RDR-server: Klientprogrammet använder en direkt anslutning från kundens dator till Ibas RDR-server. RDR använder inte tredje part som värd

8.4.2 Kryptering: Kommunikationslänken använder 256 bitars kryptering på alla paket

8.4.3 Egenutvecklat protokoll: RDR-kommunikation använder ett egenutvecklat protokoll, och inte HTTP eller något annat gemensamt protokoll som andra skulle kunna förstå

8.4.4 Inga kunddata överförs via anslutningen: RDR-anslutningen används enbart av Ibas tekniker för fjärrstyrning av Ibas återställningsverktyg direkt på kundens dator. Skärmuppdateringar och tangentbordspaket skickas över anslutningen, men inte faktiska kunddatafiler. Istället styr Ibas tekniker verktygen för att reparera struktursystemet hos filerna för att göra data tillgängliga för kunden

9. Servicenivåer

9.1 För beställningar av dataåterställning kan kunden välja mellan följande servicenivåer beroende på hur akut det är:

9.1.1 24-timmars akuttjänst - Bearbetning sker omedelbart efter mottagandet av beställningen, 24 timmar om dygnet. Bearbetningen sker dygnet runt och pågår tills arbetet är slutfört och data levererats.

9.1.2 Expresstjänst - Bearbetning sker omedelbart efter mottagandet av beställningen från måndag till lördag kl. 08.00 till 18.00. Bearbetningstiden är vanligtvis 3 dagar.

9.1.3 Standardtjänst - Databäraren kommer att bearbetas efter mottagandet av beställningen från måndag till fredag från kl. 09:00 till 17:00. Bearbetningstiden är vanligtvis 7-10 arbetsdagar.

9.1.4 Ekonomitjänst - Databäraren kommer att bearbetas efter mottagandet av beställningen från måndag till fredag från kl. 09:00 till 17:00, men inte förrän godkännande av tjänstens kostnad har mottagits. Bearbetningstiden är vanligtvis 20 arbetsdagar.

9.1.5 Hemtjänst - Databäraren kommer att bearbetas efter mottagandet av beställningen från måndag till fredag från kl. 09:00 till 17:00. Bearbetningstiden är vanligtvis 30 arbetsdagar.

9.2 Betalning sker alltid i förskott, såvida det inte finns en överenskommelse med särskilda villkor.