e-Discovery i Sverige och internationellt

e-Discovery som teknik och lagstiftning.

e-Discovery är ett rättsligt verktyg som främst berör insamling och överlämning av digitala bevis i tvistemål. e-Discovery har sitt ursprung i USA och är i allmänhet mer dominerande i länder med rättssystem baserade på common law, exempelvis Storbritannien. För många common law länder är e-Discovery ett krav i civilmål, skiljedomsförfaranden och vid regulatoriska utredningar.

018 84 36 203 Kontakta mig!
img_600x600_globe

img_600x600_monitors

e-Discovery som tekniskt hjälpmedel

För jurister som arbetar inom civilrätten är det viktigt att skilja på e-Discovery som ett rättsligt förfarande och den teknik som utvecklats och som i många fall kallas kort och gott för e-Discovery även den.

e-Discovery-tekniken är mångsidig och kan användas i de flesta typer av fall som kräver insamling och analys av stora mängder information i form av exempelvis epost, dokument, excelark och så vidare.

e-Discovery i Sverige

För svenska jurister blir användningen av e-Discovery-teknik allt vanligare och är inte längre endast ett verktyg för de som arbetar med tvister i common law länder. e-Disovery-tekniken kan minska kostnaderna och framförallt underlätta och påskynda utredning i flera olika typer av ärenden:

Konkurrensfrågor, tillsynsutredningar och regelefterlevnad

I Sverige är flesta som använder e-Discovery-tekniken jurister som arbetar med konkurrensrätt. Konkurrensverket har de senaste åren blivit allt mer aktiv med tillsynsverksamheten på den Svenska marknaden. Fokus för Konkurrensverkets tillsynsverksamhet är vanligtvis kartellverksamhet, missbruka en dominerande ställning och företagskoncentration. Alla dessa typer av utredningar innebär granskning av stora mängder digitala bevis och fler och fler företag använder sig av den teknik som utvecklats för e-Discovery för att underlätta arbetet och uppfylla de tidsfrister som uppställts.

Utredning av oegentligheter, penningtvätt, bestickning och korruption

Bolagsjurister och tillsynsansvariga i Sverige använder e-Discovery-teknik i allt högre utsträckning som ett verktyg för internrevision och för att följa upp lagar som Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), Storbrittaniens UK’s Anti-Bribery Act, brott reglerade i kapitel tio i brottsbalken samt Svensk kod för bolagsstyrning. Tekniken för e-Discovery kan användas för att göra fullödiga granskningar eller stickprovskontroller av dokument, kommunikation och bokföringsunderlag.

Efterlevnad av sekretess och integritetskrav

Med hjälp av e-Discovery-teknik är det möjligt att söka och filtrera dokument, filer och epost för att säkerställa att personliga och privata dokument inte oavsiktligt avslöjas, överlämnas eller förs vidare i utredningar. Samma teknik kan användas för att underlätta och följa upp efterlevnad av både PUL och de nya GDPR (General Data Protection Regulation) reglerna. e-Discovery-tekniken kan även användas för att uppfylla kraven på ‘the right to be forgotten’, rätten att få personlig information raderad, genom att identifiera alla uppgifter om en individ och därefter även kontrollera att de har raderats.

icon

Behöver du säkra och analysera elektroniska spår?

Ta kontakt med våra experter. Ibas har kunskapen och de tekniska lösningarna! Vi hjälper alla - från stora företag, myndigheter, advokater och domstolar till privatpersoner.

018 84 36 203 Kontakta mig!