Ediscovery i Sverige och internationellt

Ediscovery som teknik och lagstiftning.

Ediscovery är ett rättsligt verktyg som främst berör insamling och överlämning av digitala bevis i tvistemål. Ediscovery har sitt ursprung i USA och är i allmänhet mer dominerande i länder med rättssystem baserade på common law, exempelvis Storbritannien. För många common law länder är Ediscovery ett krav i civilmål, skiljedomsförfaranden och vid regulatoriska utredningar.

018 84 36 203 Kontakta mig!
Ediscovery i Norge og verden
Ediscovery som teknisk hjelpemiddel

Ediscovery som tekniskt hjälpmedel

För jurister som arbetar inom civilrätten är det viktigt att skilja på Ediscovery som ett rättsligt förfarande och den teknik som utvecklats och som i många fall kallas kort och gott för Ediscovery även den. Ediscovery-tekniken är mångsidig och kan användas i de flesta typer av fall som kräver insamling och analys av stora mängder information i form av exempelvis epost, dokument, excelark och så vidare.

Ediscovery i Sverige

För svenska jurister blir användningen av Ediscovery-teknik allt vanligare och är inte längre endast ett verktyg för de som arbetar med tvister i common law länder. Edisovery-tekniken kan minska kostnaderna och framförallt underlätta och påskynda utredning i flera olika typer av ärenden:

Konkurrensfrågor, tillsynsutredningar och regelefterlevnad

I Sverige är flesta som använder eDiscovery-tekniken jurister som arbetar med konkurrensrätt. Konkurrensverket har de senaste åren blivit allt mer aktiv med tillsynsverksamheten på den Svenska marknaden. Fokus för Konkurrensverkets tillsynsverksamhet är vanligtvis kartellverksamhet, missbruka en dominerande ställning och företagskoncentration. Alla dessa typer av utredningar innebär granskning av stora mängder digitala bevis och fler och fler företag använder sig av den teknik som utvecklats för Ediscovery för att underlätta arbetet och uppfylla de tidsfrister som uppställts.

Utredning av oegentligheter, penningtvätt, bestickning och korruption

Bolagsjurister och tillsynsansvariga i Sverige använder Ediscovery-teknik i allt högre utsträckning som ett verktyg för internrevision och för att följa upp lagar som Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), Storbrittaniens UK’s Anti-Bribery Act, brott reglerade i kapitel tio i brottsbalken samt Svensk kod för bolagsstyrning. Tekniken för Ediscovery kan användas för att göra fullödiga granskningar eller stickprovskontroller av dokument, kommunikation och bokföringsunderlag.

Efterlevnad av sekretess och integritetskrav

Med hjälp av Ediscovery-teknik är det möjligt att söka och filtrera dokument, filer och epost för att säkerställa att personliga och privata dokument inte oavsiktligt avslöjas, överlämnas eller förs vidare i utredningar. Samma teknik kan användas för att underlätta och följa upp efterlevnad av både PUL och de nya GDPR (General Data Protection Regulation) reglerna. Ediscovery-tekniken kan även användas för att uppfylla kraven på ‘the right to be forgotten’, rätten att få personlig information raderad, genom att identifiera alla uppgifter om en individ och därefter även kontrollera att de har raderats.

Behöver du säkra och analysera elektroniska spår?

Ta kontakt med våra experter. Ibas har kunskapen och de tekniska lösningarna! Vi hjälper alla - från stora företag, myndigheter, advokater och domstolar till privatpersoner.

018 84 36 203 Kontakta mig!