Disaster Recovery Plan | DRP | Var beredd på kraschen

den 7 juli 2022 av Tim Black

Då företag blir alltmer beroende av teknik, data och sin IT-infrastruktur har konsekvenserna av systemfel eller driftstopp aldrig varit större än nu.

När en oförutsedd händelse eller katastrof inträffar kan det leda till att affärsverksamheten plötsligt stannar upp. Detta kan inte bara vara otroligt kostsamt ur ett ekonomiskt perspektiv, utan det kan också ha en negativ inverkan på ditt rykte. Därför är det viktigt att du kommer i gång med all drift så snabbt som möjligt.

Nyckeln till en effektiv hantering av alla oförutsedda händelser är en omfattande och väl genomtänkt Disaster Recovery Plan (katastrofhanteringsplan). Om du inte har en plan riskerar ditt företag att drabbas av höga kostnader. Du riskerar även att tappa viktiga kunder och ditt varumärke skadas.

Vad är en Disaster Recovery Plan?

En Disaster Recovery Plan utgör en viktig del av varje kontinuitetsplan för verksamheten. Det är ett formellt dokument som i detalj beskriver hur en organisation ska agera vid katastrofer som påverkar företagets IT-verksamhet, inklusive:

 • Naturkatastrofer
 • Strömavbrott.
 • Cyberattacker.
 • Mänskliga fel

Vilka är fördelarna med en Disaster Recovery Plan?

En katastrofåterställningsplan syftar till att:

 • Minimera störningar i affärsverksamheten.
 • Minimera omfattningen av de störningar och skador som orsakas.
 • Begränsa de ekonomiska konsekvenserna av driftsstoppet.
 • Planera och underlätta alternativa driftsmetoder i förväg.
 • Se till att de berörda personerna är insatta i rutinerna och åtgärderna.

Underlätta ett snabbt återställande av IT driften.

I slutändan är det viktigaste målet med en Disaster Recovery Plan att göra det möjligt för ett företags IT-avdelning att återskapa tillräckligt med data och systemfunktionalitet för att företaget ska kunna fungera, även om det innebär att det måste fungera på den lägsta möjliga nivån.

En katastrofåterställningsplan är nödvändig för alla företag, oavsett storlek eller bransch.

De störningar som orsakas av ett oplanerat avbrott kan leda till ryktesspridning, missnöjda interna och externa intressenter och förlorade intäkter. Och ju längre återhämtningstiden är, desto större blir konsekvenserna.

En gedigen och genomarbetad plan kan inte förhindra att katastrofer inträffar, men den gör det möjligt för organisationen att snabbt återhämta sig och minimera konsekvenserna.

Vad bör en Disaster Recovery Plan innehålla?

 Alla organisationer använder IT på olika sätt, vilket innebär att det inte finns någon enhetlig plan som passar alla. Planering av katastrofåterställning innebär en analys av ett företags specifika processer och kontinuitetsbehov.

Planen baseras vanligtvis på en riskanalys, en analys av verksamhetens konsekvenser och återställningsmål.

De flesta framgångsrika IT-återställningsplaner för dataåterställning följer ett liknande ramverk, inklusive följande:

Konsekvensanalys för verksamheten

Denna del av planen hjälper dig att identifiera de IT-tjänster som är viktiga för verksamheten och vilka konsekvenser det får för verksamheten om de inte fungerar. Den tar också upp verksamhetens behov när det gäller tillgänglighet, återställningstider, säkerhetskopiering, dataintegritet och sekretess.

Analys av robusthet

Efter analysen av verksamhetskonsekvenserna säkerställer en robusthetsanalys att rätt nivå av robusthet finns på plats för att stödja verksamheten. För lite robusthet är en risk, medan för mycket är en onödig kostnad.

Information om kommunikation

Vid alla katastrofer är kommunikationen viktig. Din Disaster Recovery Plan bör innehålla kontaktuppgifter till viktig intern personal och viktiga externa kontakter. Se till att alla uppgifter hålls uppdaterade och se till att alla på kontaktlistan är insatta i sin specifika roll och vad som förväntas av dem vid genomförandet av planen.

Inventering av programvaror

 En förteckning över alla programvaror och om de är kritiska för verksamheten eller inte.

Inventarieförteckning

 En omfattande förteckning över tillverkare, modell, serienummer och kostnad för all hårdvara, inklusive om den ägs eller hyrs.

Tillvägagångssätt vid katastrofåterställning

För potentiella risker måste du inkludera detaljer om de rutiner för katastrofåterställning som har utarbetats. Detta bör omfatta följande:

 • Scenariot
 • Möjliga orsaker.
 • IT-tjänster och data i riskzonen
 • Potentiell påverkan
 • Förebyggande åtgärder
 • Handlingsplan 
 • Nyckelkontakter

Historik över revideringar

En förteckning över alla revideringar som gjorts av planen och datumet då de gjordes.

Dessa centrala delar kommer att säkerställa att planen är uppdaterad för att hantera incidenter snabbt, minimera stilleståndstiden och begränsa skadorna, både vad gäller rykte och ekonomi.

Hur man tar fram en komplett Data Recovery Plan

När du skapar en DRP (Data Recovery Plan) för din organisation finns det flera saker att tänka på för att säkerställa att den är effektiv, bland annat:

Täcka ett brett spektrum av potentiella incidenter.

 Från hårdvarufel och naturkatastrofer till cyberbrott och mänskliga misstag, är det viktigt att din plan täcker ett brett spektrum av potentiella incidenter, snarare än att enbart fokusera på en typ av katastrof.

Ett teamarbete

När du skapar en DRP är det viktigt att involvera så många anställda från hela företaget som möjligt. På så sätt kan du identifiera potentiella problem och sårbarheter från alla synvinklar och se till att planen är så vattentät som möjligt.

Testa, testa, testa

 När du utarbetar din plan är det viktigt att du testar den grundligt, flera gånger. På så sätt kan du se till att planen är korrekt utformad för sitt syfte och du kan vara säker på att den kommer att ge bästa möjliga resultat om du behöver genomföra den.

Håll den uppdaterad

Planeringen av katastrofåterställning slutar inte när du är klar med din första plan. Faktorer inom ditt företag, som programvara och hårdvara, förändras ständigt, liksom nya och föränderliga hot. Därför är det viktigt att ständigt se över och uppdatera din plan.

Håll den enkel

 Din Data Recovery Plan behöver inte vara hundratals sidor lång. Enkla dokument på mellan 2 och 10 sidor räcker vanligtvis för de flesta företag. Om din plan måste vara lång och omfattande för att täcka alla relevanta lagar och bestämmelser är det värt att skapa en kortare version som du kan dela med de anställda och som fokuserar på de åtgärder som just de berörda personerna måste vidta.

Ladda ner vår mall för en Disaster Recovery Plan


Vår mall för en Disaster Recovery Plan täcker de viktigaste och mest relevanta delarna i en plan, så att du kan börja fundera på vad som krävs för att återuppta normal verksamhet i händelse av att dina data och din infrastruktur är inblandade i en allvarlig IT-incident eller katastrof.

Ladda ner vår mall för din Disaster Recovery Plan nu eller kontakta oss för att diskutera just dina behov

img_600x600_shirtontrack

Ring för omedelbar hjälp!