(A) Erklæringen

Denne Erklæringen er utstedt av virksomhetene listet opp nedenfor under punkt (N) (samlet "KLDiscovery", "vi", "oss" eller "vår"). Denne Erklæringen er rettet til enkeltpersoner utenfor vår organisasjon som vi samhandler med, herunder besøkende til våre nettsider (våre "Nettsider"), kunder, leverandører, søkere og andre brukere av våre Tjenester (samlet "du/dere"). Begrepene brukt i denne Erklæringen er nærmere definert under pkt. (O) nedenfor.

I henhold til denne Erklæringen, er det KLDiscover som er Behandlingsansvarlig for dine Personopplysninger. Kontaktinformasjon er angitt i punkt (N) nedenfor for gjeldende KLDiscovery virksomhet som kan svare på spørsmål om bruk og behandling av dine Personopplysninger. 

Denne Erklæringen kan endres eller oppdateres fra tid til annen ved endringer i vår praksis for Behandling av Personopplysninger, eller ved endringer i gjeldende lov. Vi oppfordrer deg til å lese Erklæringen nøye og jevnlig sjekke denne siden for å få med deg eventuelle endringer vi kan gjøre i samsvar med betingelsene i denne Erklæringen. 

KLDiscovery opererer med følgende merkenavn: KLDiscovery, Ontrack og Ibas.

(B) Behandling av dine Personopplysninger

Innhenting av Personopplysninger: Vi kan innhente Personopplysninger om deg:

 • Når du kontakter oss via e-post, telefon eller på andre måter.
 • I vanlig kundeforhold (f.eks. Personopplysninger vi innhenter i forbindelse med administrering av betalinger).
 • Ved å ta lydopptak av telefonsamtaler med deg.
 • Når vi tilbyr Tjenester.
 • Når vi mottar dine Personopplysninger fra tredjepart som utleverer dem til oss, f.eks. kredittsjekkselskaper eller politimyndighet. 
 • Når du besøker noen av våre Nettsider eller bruker noen av våre funksjoner eller ressurser som er tilgjengelige på eller via våre Nettsider. Når du besøker en Nettside, kan enheten eller nettleseren din automatisk legge igjen visse opplysninger (som type enhet, operativsystem, nettleser, innstillinger på nettleser, IP-adresse, språkinnstillinger, datoer og antall ganger du har koblet deg på en Nettside og annen teknisk kommunikasjonsinformasjon). 
 • Når du sender inn din CV i forbindelse med jobbsøknad.

Opprettelse av Personopplysninger: Ved å tilby våre tjenester, kan vi opprette Personopplysninger om deg som f.eks. om dine samhandlinger med oss og detaljer om dine bestillingshistorikk. 

Relevante Personopplysninger: Kategoriene av Personopplysninger som vi kan behandle er bl.a.:

 • Personlige opplysninger: navn; kjønn; fødselsdato / alder; nasjonalitet og bilde.
 • Kontaktopplysninger: leveringsadresse (f.eks. for retur av originale medier og/eller lagringsenheter); postadresse, telefonnummer, e-postadresse, og profildetaljer fra sosiale media.
 • Betalingsinformasjon: fakturaadresse, bankkontonummer eller kredittkortnummer, kortholder eller kontohavers navn, sikkerhetsinformasjon for kort eller konto, start- og utløpsdato for kort.
 • Synspunkter og meninger: alle synspunkter eller oppfatninger du velger å dele med oss, eller som du offentliggjør om oss i sosiale media-plattformer.
 • Søknadsopplysninger: alle former for søknadsdokumenter som du kan sende inn (curriculum vitae, attester, referanser, osv.)
 • Vennligst merk at Personopplysninger som vi behandler om deg kan omfatte Sensitive Personopplysninger som definert nedenfor. 

Rettslig grunnlag for Behandling av Personopplysninger: Ved Behandling av dine Personopplysninger etter formålene i denne Erklæringen, kan vi basere oss på ett eller flere av følgende rettslige grunnlag, avhengig av omstendighetene: 

 • vi har mottatt ditt uttrykkelige forhåndssamtykke til Behandlingen (dette rettslige grunnlaget brukes kun i tilfeller hvor Behandlingen er frivillig – det brukes ikke hvor Behandlingen er nødvendig eller obligatorisk);
 • Behandlingen er nødvendig i forbindelse med enhver kontrakt du måtte inngå med oss; 
 • Behandlingen er påkrevet i henhold til gjeldende lov; 
 • Behandlingen er nødvendig for å beskytte enhver enkeltpersons viktige interesser; eller
 • vi har en berettiget interesse i å utføre Behandlingen med det formal å administrere, drive eller markedsføre vår virksomhet, og at den berettigede interessen ikke setter dine interesser, grunnleggende rettigheter eller friheter til side.

Behandling av dine Sensitive Personopplysninger: Vi ønsker ikke å innhente eller på annen måte Behandle dine Sensitive Personopplysninger, unntatt når:

 • Behandlingen er påkrevd eller tillatt i henhold til gjeldende lov (f.eks. for å overholde vår rapporteringsplikt om mangfold):
 • Behandlingen er nødvendig for å avsløre eller forebygge straffbare forhold (herunder forebygge svindel, hvitvasking eller finansiering av terrorisme);
 • Behandlingen er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare juridiske rettigheter; eller 
 • Vi har, i samsvar med gjeldende lov, mottatt ditt uttrykkelige forhåndssamtykke til Behandlingen av dine Sensitive Personopplysninger (som ovenfor, er dette rettslige grunnlaget kun brukt i forbindelse med Behandling som er helt frivillig – det brukes ikke til Behandling som er nødvendig eller på noen måte obligatorisk).

Formålene for Behandling av dine Personopplysninger: Formålene for vår Behandling av Personopplysninger, som er underlagt gjeldende lov, inkluderer:

 • Våre Nettsider: Drift og administrasjon av våre Nettsider; formidle innhold til deg; vise reklame og annen informasjon til deg når du besøker våre Nettsider; og kommunikasjon og samhandling med deg via våre Nettsider.
 • Levering av Tjenester: levering av våre Nettsider og andre Tjenester, tilbud av Tjenester som er bestilt; og kommunikasjon i forbindelse med disse Tjenestene.
 • Kommunikasjon: enhver kommunikasjon med deg (herunder via e-post, telefon, tekstmeldinger, sosiale media, post eller personlig) forutsatt at det er sikret at slik kommunikasjon formidles til deg i henhold til gjeldende lov.
 • Kommunikasjon og IT-drift: administrasjon av våre kommunikasjonssystemer, drift av IT-sikkerhet, og IT-sikkerhetsrevisjoner.
 • Helse og sikkerhet: helse- og sikkerhetsvurderinger og arkivering, og overholdelse av tilknyttede rettslige forpliktelser.
 • Økonomisk styring: styring av salg, økonomi, bedriftsrevisjon og leverandører.
 • Undersøkelser: din deltakelse i spørreundersøkelser for å få dine tilbakemeldinger på våre Tjenester.
 • Forbedring av våre Tjenester: identifisere problemer med eksisterende Tjenester, planlegging av forbedringer til eksisterende Tjenester, og utforming av nye Tjenester.
 • HR: administrasjon av søknader til stillinger i KLDiscovery.

Personopplysninger oppgis frivillig og konsekvenser av ikke å gjøre det: Det er frivillig å oppgi dine Personopplysninger til oss, og det vil som regel være påkrevet for å kunne inngå en avtale med oss og for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg i henhold til avtalen. Du er på ingen måte rettslig forpliktet til å oppgi dine Personopplysninger. Dersom du velger ikke å oppgi dine Personopplysninger, vil vi ikke kunne inngå avtale med deg og oppfylle våre kontraktsmessig forpliktelser overfor deg. 

(C) Utlevering av Personopplysninger til tredjeparter

For å oppfylle våre kontraktsmessige forpliktelser overfor deg eller av hensyn til legitime forretningsformål (herunder å tilby Tjenester til deg og for drift av våre Nettsider), kan vi utlevere dine Personopplysninger til andre enheter i KLDiscovery-gruppen, i samsvar med gjeldende lov. I tillegg kan vi utlevere dine Personopplysninger til:

 • tilsynsmyndigheter, på forespørsel, eller for å rapportere faktisk eller mistenkt brudd på gjeldende lover eller bestemmelser;
 • KLDiscovery sine regnskapsførere, revisorer, advokater og andre utenforstående, profesjonelle rådgivere, underlagt bindende avtale eller rettslige forpliktelser om fortrolighet;
 • tredjeparts Databehandlere (som f.eks. leverandør av betalingstjenester, forhandlere og distributører, frakt-/ budselskaper, teknologileverandører, leverandører av kundetilfredshetsundersøkelser, operatører av "live-chat"-tjenester og Databehandlere som leverer compliancetjenester som f.eks. kontroll av offentliggjorte forbudslister, som "US Office for Foreign Asset Control"), lokalisert hvor som helst i verden, underlagt kravene nevnt nedenfor i dette punkt (C);
 • enhver relevant part, politimyndighet eller domstol i den utstrekning det er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare lovbestemte rettigheter eller enhver relevant part med sikte på forebygging, etterforskning, avsløring eller straffeforfølgning av straffbare forhold eller iverksette strafferettslige sanksjoner;
 • enhver relevant tredjeparts kjøper(e), dersom vi selger eller overfører alt eller en hvilken som helst relevant del av vår virksomhet eller eiendeler (herunder ved omorganisering, oppløsning eller avvikling), men bare i samsvar med gjeldende lov; og
 • våre Nettsider kan bruke tredjepartsinnhold. Dersom du velger å benytte slikt innhold, kan dine Personopplysninger deles med tredjepartsleverandøren av den aktuelle sosiale media-plattformen. Vi anbefaler at du vurderer tredjepartens personvernerklæring før du benytter det av dens innhold.

Dersom vi engasjerer en tredjepart som Databehandler til å behandle dine Personopplysninger, vil vi inngå en databehandleravtale med denne tredjeparten i tråd med gjeldende lovgivning slik at Databehandleren er bundet av avtalerettslige forpliktelser til: (i) kun å behandle Personopplysninger i tråd med våre foregående, skriftlige instrukser; (ii) å benytte tiltak for å beskytte konfidensialitet og sikkerhet av Personopplysningene, sammen med eventuelle tilleggskrav i henhold til gjeldende lov. KLDiscovery er i alle tilfeller fullt ut ansvarlig for handlinger og unnlatelser fra slike tredjeparter som KLDiscovery har betrodd Personopplysninger. KLDiscovery skal sikre at alle slike tredjeparter gjennomfører sikkerhets- og informasjonshåndteringstiltak som er i henhold til standarder pålagt av KLDiscovery før overføring av slike Personopplysninger finner sted til vedkommende tredjepart. 

Vi kan anonymisere Personopplysninger om bruken av Nettsidene (f.eks. ved å registrere slike data i et aggregert format) og dele slike anonymiserte data med våre samarbeidspartnere (herunder tredjepartspartnere)

(D) Overføring av Personopplysninger til utlandet

Basert på den internasjonale karakteren av vår virksomhet, kan det være nødvendig å overføre dine Personopplysninger innen KLDiscovery-gruppen og til tredjeparter som nevnt i punkt (C) ovenfor, i forbindelse med formålene som følger av denne Erklæringen. Av den grunn kan vi overføre dine Personopplysninger til andre land som kan ha lavere standarder for personvern enn i EU på grunn av andre lover og personvernkrav i forhold til de som gjelder i landet du befinner deg i. 

Når vi overfører dine Personopplysninger til andre land, gjør vi det når det er nødvendig  på grunnlag av standard avtalerettslige bestemmelser. Du kan be om en kopi av våre standard avtaleklausuler ved å bruke kontaktinformasjonen som er gitt i punkt (N) nedenfor.

(E) Sertifisering fra det amerikanske handelsdepartementet

KLDiscovery er sertifisert hos det amerikanske handelsdepartementet under EU-USA Privacy Shield-ordningen og Sveits-USA Privacy Shield-ordningen. Selv om vi ikke overfører personopplysninger fra EU, Storbritannia eller Sveits, til USA, basert på Privacy Shield-ordningene, vil vi likevel overholde forpliktelsene etter EU-USA og Sveits-USA Privacy Shield-ordningene. Etter avgjørelsen fra EU-domstolen av 16. juli 2020, som innebærer at overføring av personvernopplysninger basert på EU-USA Privacy Shield-ordningen er ugyldig, har det amerikanske handelsdepartementet uttalt at det vil fortsette å administrere Privacy Shield-programmet, inkludert behandling av innleveringer for selvsertifisering og re-sertifisering til Privacy Shield-ordningen og vedlikehold av Privacy Shield-listen. For å lære mer om Privacy Shield-programmet, dets personvernkrav og for å se vår sertifisering, kan du besøke http://www.privacyshield.gov/.

(F) Datasikkerhet

Vi har gjennomført hensiktsmessige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak som er utformet for å beskytte dine Personopplysninger mot utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse, tap, endring, uautorisert utlevering, uautorisert tilgang og andre ulovlige eller uautoriserte former for behandling i henhold til gjeldende lov. 

Du er ansvarlig for å sikre at eventuelle Personopplysninger som du sender til oss blir sendt på en sikker måte.  

(G) Korrekte og oppdaterte data

Vi tar alle nødvendige skritt for å sikre at:

 • dine Personopplysninger som vi Behandler er korrekte og, når nødvendig, oppdaterte; og
 • dersom noen av dine Personopplysninger som vi Behandler ikke er korrekte (med hensyn til formålet med Behandlingen) blir slettet eller rettet straks.

Fra tid til annen kan vi be deg om å bekrefte at dine Personopplysninger er korrekte. 

(H) Dataminimering

Vi tar alle nødvendige skritt for å sikre at Personopplysningene dine som vi Behandler er begrenset til de Personopplysninger som med rimelighet er nødvendige i forbindelse med formålene angitt i denne Erklæringen (herunder levering av Tjenester til deg).

(I) Oppbevaring av data

Vi tar ethvert nødvendig skritt for å sikre at dine Personopplysninger bare behandles i den minimumsperiode som er nødvendig for de formålene som er angitt i denne Personvernerklæringen. Vi oppbevarer kopi av dine Personopplysninger i et format som muliggjør identifisering kun så for så lenge som:

 • vi har et pågående forhold til deg (for eksempel når du er bruker av våre tjenester, eller er lovlig inkludert i vår e-postliste og ikke har avregistrert deg); eller
 • dine Personopplysninger er nødvendige i forbindelse med de lovlige formålene angitt i denne Personvernerklæringen, som vi har gyldig rettslig grunnlag for (for eksempel der dine personopplysninger er inkludert i en ordre fra arbeidsgiveren din, og vi har en legitim interesse i å behandle de dataene med det formål å drive vår virksomhet og oppfylle våre forpliktelser i henhold til kontrakten) 

I tillegg vil vi oppbevare Personopplysninger under varigheten av:

 • enhver gjeldende foreldelsesfrist i henhold til gjeldende lov (det vil si enhver periode en person kan anlegge et rettslig krav mot oss i forbindelse med dine Personopplysninger eller som dine Personopplysninger kan være relevant for); og
 • en ytterligere (2) måneders periode etter utløpet av en slik gjeldende foreldelsesfrist (slik at, dersom noen fremsetter et krav i slutten av perioden, har vi fortsatt rimelig med tid til å identifisere eventuelle Personopplysninger som er relevante for kravet).

Dersom relevante rettslige krav fremsettes kan vi fortsette å Behandle Personopplysningene dine i ytterligere perioder som er nødvendig i forbindelse med kravet. 

I periodene som er nevnt ovenfor i forbindelse med rettslige krav, begrenser vi vår Behandling av dine Personopplysninger til lagring av, og opprettholder sikkerheten til, Personopplysningene, unntatt i den grad at Personopplysningene må vurderes i forbindelse med eventuelle rettslige krav eller forpliktelse i henhold til gjeldende lov.

Når periodene over, hver i den utstrekning de gjelder, er avsluttet, vil vi slette eller destruere de relevante Personopplysningene permanent. 

(J) Dine juridiske rettigheter

I henhold til gjeldende lov kan du ha en rekke rettigheter i forbindelse med Behandling av dine Personopplysninger, herunder:

 • rett til tilgang til, eller kopier av, dine Personopplysninger som vi Behandler eller kontrollerer, sammen med informasjon om karakteren, behandlingen og utlevering av disse Personopplysningene;
 • rett til å be om rettelse av eventuelle unøyaktigheter i Personopplysningene dine som vi Behandler eller kontrollerer;
 • rett til å, på rettslig grunnlag, be om:
  • sletting av dine Personopplysninger som vi Behandler eller kontrollerer; eller
  • begrensning av Behandlingen av dine Personopplysninger som vi Behandler eller kontrollerer
 • rett til å, på rettslig grunnlag, motsette deg Behandlingen av dine Personopplysninger som vi behandler eller kontrollerer
 • rett til å få dine Personopplysninger som vi Behandler eller kontrollerer overført til en annen Behandlingsansvarlig, i den grad det er grunnlag for det
 • rett til å trekke tilbake ditt samtykke til Behandling der lovligheten av behandlingen er basert på samtykke; og
 • rett til å fremsette en klage til en Databeskyttelsesmyndighet vedrørende Behandlingen av dine Personopplysninger av oss eller på vegne av oss. Myndighetenes adresser finner du på: http://ec.europa.eu/justice/articler-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Dette påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter.

For å utøve en eller flere av disse rettighetene, eller for å stille spørsmål om disse rettighetene eller andre bestemmelser i denne Erklæringen, eller om vår Behandling av dine Personopplysninger, vennligst benytt kontaktinformasjonen gitt i punkt M nedenfor

Dersom vi tilbyr deg Tjenester basert på ordre, er bestemmelser for Tjenestene regulert av kontraktsvilkår fremlagt til deg. Ved uoverensstemmelser mellom slike vilkår og denne Erklæringen er denne Erklæringen supplerende. 

(K) Informasjonskapsler (cookies)

En informasjonskapsel (cookie) er en liten fil som blir plassert på din enhet når du besøker en nettside (herunder vår Nettside). Den registrerer informasjon om enheten din, din nettleser og i enkelte tilfeller, dine preferanser og surfevaner. Vi kan Behandle dine Personopplysninger gjennom informasjonskapselteknologi i samsvar med vår Erklæring om Informasjonskapsler/cookie policy

(L) Vilkår for bruk

All bruk av våre Nettsider er underlagt våre Vilkår for bruk

(M) Direktemarkedsføring

I henhold til gjeldende lov, kan vi når du har gitt oss ditt uttrykkelige samtykke i samsvar med gjeldende lov eller når vi sender deg som eksisterende kunde annonser og markedskommunikasjon i tilknytning til lignede produkter og tjenester, Behandle dine Personopplysninger for å kontakte deg per e-post, telefon, direkte post eller andre kommunikasjonsformater for å gi deg informasjon eller Tjenester som kan være av interesse for deg. Hvis vi tilbyr Tjenester til deg kan vi sende deg informasjon om våre Tjenester, kommende kampanjer og annen informasjon som kan være av interesse for deg ved å bruke kontaktinformasjonen du har gitt oss, og alltid i samsvar med gjeldende lov. 

Du kan til enhver tid melde deg av vår salgsfremmende e-postliste eller nyhetsbrev ved å klikke på avmeldingslinken som finnes i enhver e-post eller nyhetsbrev som vi sender. Etter at du har meldt deg av, vil vi ikke sende flere e-poster, men vi kan fortsette å kontakte deg i den grad det er nødvendig for formålene for eventuelle Tjenester du har bedt om. 

(N) Kontaktinformasjon

Dersom du har kommentarer, spørsmål eller bekymringer vedrørende noe av informasjonen i denne Erklæringen eller andre problemer knyttet til Behandlingen av Personopplysninger utført av KLDiscovery, vennligst kontakt den relevante kontakten nedenfor:

De behandlingsansvarlige med hensyn til hvem denne erklæringen er utstedt til er som følger:

 

LandSelskapsnavnRegistrert Adresse og Kontakt

UK

KLDiscovery Ontrack LimitedUK Data Privacy Queries, Global House, 1 Ashley Avenue, Epsom, Surrey, KT18 5AD
Data-protection@kldiscovery.com
KLDiscovery Limited UK Data Privacy Queries, Nexus, 25 Farringdon Street, London, EC4A 4AB
Data-protection@kldiscovery.com
IrelandKLDiscovery LimitedIrish Data Privacy Queries, 25-28 North Wall Quay, Dublin 1, DO1 H104
Data-protection@kldiscovery.com
DenmarkIbas Ontrack ApSSDanish Data Privacy Queries, Gammel Kongevej 1, 1610 København V
Danmark-data-beskyttelse@kldiscovery.com
Finland Ibas Ontrack OyFinnish Data Privacy Queries, Lakkisepante 11, 00620, Helsingfors
Datan-suojelu@kldiscovery.com
NetherlandsKLDiscovery Ontrack B.VDutch Data Privacy Queries, De Brand 22, 3823 LJ Amersfoort, The Netherlands
Gegevensbescherming@kldiscovery.com
SwedenIbas Ontrack ABSwedish Data Privacy Queries, Box 1005, 751 40 Uppsala
Dataskydd@kldiscovery.com
NorwayIbas Ontrack ASNorwegian Data Privacy Queries, Fjellgata 2, 2212 Kongsvinger
Data-beskyttelse@kldiscovery.com
Germany KLDiscovery Ontrack GmbHGerman Data Privacy Queries, Hanns-Klemm-Str. 5, 71034 Böblingen
Datenschutz@kldiscovery.com
ItalyKLDiscovery Ontrack SrlItalian Data Privacy Queries, GALLARATE (VA) VIA, MARSALA 34/A CAP 21013
Protezione-dati@kldiscovery.com
Poland KLDiscovery Ontrack Sp. z o.oPolish Data Privacy Queries, Katowice (40-082), ul. Jana III Sobieskiego 11, Poland
Ochrona-danych@kldiscovery.com
SingaporeKLDiscovery Ontrack Pte LtdSingapore Data Privacy Queries, 3 International Business Park, #02-27, Nordic European Centre, Singapore 609927
Singapore-data-protection@kldiscovery.com
ChinaKroll Ontrack Information Technology Service (Shanghai) Co., LtdChinese Data Privacy Queries, Room 1004, Floor 10, Jing'An Kerry Centre Building 1 (North Building), No. 1515, West Nanjing Road, Jing'an District, Shanghai, China
China-data-protection@kldiscovery.com
JapanKLDiscovery Ontrack K.K.Japanese Data Privacy Queries, 2-2-3 Uchisaiwaicho Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011 Japan
Japan-data-protection@kldiscovery.com
Hong KongKLDiscovery Ontrack (HK) LimitedHong Kong Data Privacy Queries, Room 1702, 17/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong
Hongkong-data-protection@kldiscovery
Spain KLDiscovery Ontrack SLSpanish Data Privacy Queries, C/Anabel Segura 7, 1ª planta, oficina B, 28108 – Alcobendas, Madrid
Proteccion-de-datos@kldiscovery.com
FranceKLDiscovery Ontrack SarlFrench Data Privacy Queries, 2, impasse de la Noisette, 91371 Verriéres-le-Buisson Cedex 413
Protection-des-donnees@kldiscovery.com3
SwitzerlandKLDiscovery Ontrack (Switzerland) GmbHSwiss Data Privacy Queries, Hertistrasse 25, 8304 Wallisellen
Datenschutz@kldiscovery.com
AustraliaKLDiscovery Ontrack Pty LtdAustralian Data Privacy, 9/28 Donkin St, West End QLD 4101, Australia
Australia-data-privacy@kldiscovery.com
USALDiscovery, LLCAmerican Data Privacy Queries, Attn: Jason Davison, 8201 Greensboro Drive, Suite 300, McLean, VA 22102-3810
Data-privacy@kldiscovery.com
LDiscovery TX, LLCAmerican Data Privacy Queries, Attn: Jason Davison, 8201 Greensboro Drive, Suite 300, McLean, VA 22102-3810
Data-privacy@kldiscovery.com
KLDiscovery Ontrack, LLCAmerican Data Privacy Queries, Attn: Jason Davison, 9023 Columbine Road, Eden Prairie, MN 55347
Data-privacy@kldiscovery.com
KLDiscovery Ontrack Franchise, LLCAmerican Data Privacy Queries, Attn: Jason Davison, 9023 Columbine Road, Eden Prairie, MN 55347
Data-privacy@kldiscovery.com
KLDiscovery IncAmerican Data Privacy Queries, Attn: Jason Davison, 8201 Greensboro Drive, Suite 300, McLean, VA 22102-3810
Data-privacy@kldiscovery.com
CanadaKroll Ontrack Canada CoCanadian Data Privacy Queries, 1871 Hollis Street, Suite 200, Halifax, NS, B3J 0C3, Canada
Data-privacy@kldiscovery.com
IndiaKLDiscovery Private LimitedIndian Data Privacy Queries, 4, Chandan Niwas (Old), M. V. Road, Off.Andheri Kurla Road, Opp. Vishal Hall, Andheri East, Mumbai – 400069, Maharashtra, India
Deta-suraksha@kldiscovery.com

Vær oppmerksom på at, når en Behandlingsansvarlig er oppført utenfor EU, så kan du kontakte enheten i din jurisdiksjon. 

(O) Definisjoner


 • "Behandlingsansvarlig" betyr virksomheten som avgjør hvordan og hvorfor Personopplysninger behandles. I flere jurisdiksjoner, har Behandlingsansvarlig hovedansvar for overholdelse av gjeldende personvernlovgivning.
 • "Datatilsynet" er uavhengig offentlig tilsynsmyndighet som har lovlig oppgave å overvåke overholdelse av gjeldende personvernlovgivning.
 • "EØS" betyr det europeiske økonomiske samarbeidsområde.
 • "Personopplysninger" betyr informasjon om en enkeltperson, eller som kan identifisere en enkeltperson. Eksempler på Personopplysninger som vi kan behandle beskrives i punkt (B) ovenfor.
 • "Behandle", "Behandling" eller "Behandlet" betyr alt som er gjort med personopplysninger, enten ved hjelp av automatiserte midler, for eksempel innsamling, opptak, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultasjon, bruk, formidling ved overføring, spredning eller på annen måte tilgjengeliggjøring, justering eller kombinasjon, begrensning, sletting eller ødeleggelse.
 • "Databehandler" betyr enhver person eller virksomhet som Behandler Personopplysninger på vegne av Behandlingsansvarlig (andre enn ansatte hos Behandlingsansvarlig).
 • "Tjenester" betyr alle tjenester tilbudt av KLDiscovery.
 • "Sensitive Personopplysninger" betyr Personopplysninger om rase eller etnisitet, politisk oppfatning, religion, overbevisning eller fagforeningsmedlemskap, fysisk eller mental helse, seksuell legning, eventuelle faktiske eller påståtte kriminelle handlinger eller straffer, personnummer, eller annen informasjon som kan anses som sensitive i henhold til gjeldende lov.

September 1, 2020