IBAS - TJENESTEVILKÅR

1. DISSE VILKÅRENE

1.1  Disse vilkårene ("Vilkårene") regulerer leveransen av varer og tjenester fra Ibas Ontrack AS, heretter kalt "Ibas", med forretningsadresse i Fjellgata 2, 2212 Kongsvinger, Norge (organisasjonsnummer 916 791 208). Vilkårene bør leses nøye før bestilling. Vilkårene forteller hvem Ibas er, hvordan Ibas leverer Tjenester, hvordan Kontrakten kan endres eller avsluttes, hva som må gjøres dersom det oppstår problemer og annen viktig informasjon.

2. KONTAKTINFORMASJON

2.1 Hvordan kontakte oss. Ibas kan kontaktes på kundeservicetelefon +47 62 81 01 00, på forretningsadressen eller på nor.recovery@ontrack.com.

3. TOLKNING

3.1 I disse Vilkårene gjelder følgende definisjoner:

(a) "Bedriftskunde" betyr en kunde som handler på vegne av et foretak, en bransje eller en profesjon. Herunder, et enkeltpersonforetak, et ansvarlig selskap, et aksjeselskap eller en offentlig myndighet;
(b) "Bestilling" har den betydning som er angitt i punkt 4.3;
(c) "Data" betyr elektroniske opplysninger av alle slag, inkludert personopplysninger som definert i Personopplysningsloven, hvor EUs Generelle Personvernforordning EU 2016/679 er inntatt;
(d) "Taushetsbelagte Opplysninger" betyr alle taushetsbelagte opplysninger (uansett hvordan de er registrert eller tatt vare på) oppgitt av den ene parten til den andre i forbindelse med Tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til, Kundens Data, Ibas' Data og all informasjon som anses som konfidensiell av en av partene;
(e) "Kontrakt" har den betydning som er angitt i punkt 4.4;
(f) "Kunde" betyr en Bedriftskunde og/eller en Personkunde;
(g) "Lagringsmedium" betyr lagringsmedier som harddisker, USB-drivere, bærbare PC-er, PC-er eller andre enheter;
(h) "Nettside" betyr Ibas' nettside www.ibas.com/no eller tilsvarende nettside som Ibas fra til annen måtte benytte.
(i) "Personkunde" betyr et enkeltmenneske som ikke handler på vegne av et foretak, en bransje eller en profesjon (for å fjerne enhver tvil så utelukker dette alle Bedriftskunder).
(j) "Pris" betyr prisen som skal betales for varen eller tjenestene, som angitt i det aktuelle Tilbudet;
(k) "Tilbud" har den betydning som er angitt i punkt 4.1;
(l) "Tjenestebeskrivelse" betyr de konkrete metodene Ibas benytter, som er ytterligere beskrevet på følgende lenke www.ibas.com/no/salgs-leveringsbetingelser#tjenestebeskrivelse som angir, blant annet, tjenestebegrensninger, tjenestenivåer og forventninger; og

(m) "Tjenester" betyr tjenestene Ibas utfører, som beskrevet i punkt 4 (Bestillingsprosessen) og 5 (Tjenester) i Vilkårene;

4. BESTILLINGSPROSESSEN

4.1 For standard datagjenvinning foretas ofte en innledende telefonkonsultasjon, innsendelse av et elektronisk skjema via Nettsiden eller e-postkorrespondanse, før Kunden sender Lagringsmediet til oss. Deretter utfører vi Tjenestene i henhold til Tjenestebeskrivelsen. Bortsett fra en eventuell innledende Freeval-analyse (som definert i Tjenestebeskrivelsen), gis Kunden et skriftlig tilbud på Tjenestene ("Tilbudet"). Tilbudet skal angi de spesifikke Tjenestene og den aktuelle Prisen.

4.2 For andre tjenester, som Remote Data Recovery ("RDR"), hvor Kunden ikke sender Lagringsmediet til Ibas, men hvor tjenestene utføres ved fjernoppkobling, vil det bli sendt et Tilbud på arbeidet Ibas mener er nødvendig for å utføre Tjenestene.

4.3 Etter å ha mottatt Tilbudet, kan Kunden enten: (i) akseptere og signere Tilbudet eller arbeidsbeskrivelsen og bestille Tjenestene ("Bestillingen"); (ii) be Ibas om å returnere Lagringsmediet (hvis sendt til Ibas) dersom Kunden betaler frakten; eller (iii) be Ibas om å destruere Lagringsmediet. I så tilfelle kan Ibas destruere Lagringsmediet umiddelbart. Dersom Ibas ikke mottar en Bestilling eller beskjed om å returnere Lagringsmediet innen 90 (nitti) kalenderdager etter Tilbudsdatoen, vil Ibas avhende Lagringsmediet i henhold til gjeldene lovgivning.

4.4 Ibas godkjenner Bestillingen ved å sende Kunden en bestillingsbekreftelse per e-post, og dermed inngås en bindende kontrakt som er underlagt disse Vilkårene ("Kontrakten"). Bestillingen tildeles et bestillingsnummer, som Kunden bes oppgi ved henvendelser. Kundens egne generelle vilkår eller liknende skal ikke under noen omstendighet regulere Tjenestene, men mindre annet er skriftlig avtalt med Ibas.

5. TJENESTENE

5.1 Tjenestene skal utføres på en profesjonell og aktsom måte i henhold til Tjenestebeskrivelsen. Etter mottak av en Bestilling, skal Ibas bestrebe seg på å: (i) gjenfinne, duplisere, rekonstruere, gi tilgang til, konvertere, gjenopprette og returnere alle gjenopprettede Data på en kryptert harddisk eller minnepinne (eller på annet media levert av Kunden); og (ii) utføre slike andre tjenester som Ibas skriftlig har avtalt å utføre, slik som avmagnetisering av Lagringsmediet eller RDR. Kunden forstår at ved denne type Tjenester kan det være vanskelig å forutsi en bestemt leveringsdato, men en forventet leveringsdato vil bli oppgitt under Bestillingsprosessen. Kostnadene ved å returnere eventuelle Lagringsmedier er angitt i det aktuelle Tilbudet. Ontrack oppfordrer Kunden til å umiddelbart undersøke den krypterte harddisken eller minnepinnen for teknisk funksjonalitet etter mottak. Ontrack kan bare erstatte gjenopprettede data i tilfelle feil i den leverte harddisken eller minnepinnen innenfor den perioden som er angitt  som lagringsperiode for personopplysninger i Ontrack's Databehandleravtale.

5.2 Dersom datagjenopprettingen er vellykket i henhold til punkt 5.1 ovenfor, lagres de gjenopprettede Dataene på spesielle krypterte medier for sikkerhetskopier (for eksempel ekstern harddisk eller minnepinne). Passordet for å åpne de krypterte filene formidles til Kunden. Ibas gir ingen garantier med hensyn til de eksterne harddiskene selv, som leveres i henhold til produsentens vilkår.

5.3 I tillegg vil Ibas ta en sikkerhetskopi av de gjenopprettede Dataene og beholde denne i 14 (fjorten) dager fra den datoen de gjenopprettende Dataene sendes til Kunden. Med mindre Kunden ber om en kopi av sikkerhetskopien i denne perioden, skal Ibas fullstendig slette de gjenopprettede Dataene. Ibas virus-sjekker ikke de gjenopprettede Dataene, og har ikke ansvar for virus som oppdages og for eventuelle skader disse kan forårsake.

5.4 Remote Data Recovery (RDR). Når Kunden ønsker at Ibas skal utføre datagjenvinning uten å måtte sende inn Lagringsmediet, kan Ibas utføre RDR. Kunden må laste ned og installere Ibas' RDR-programvare. Når programmet er installert, kan Ibas koble seg på via en kryptert internettlinje. Ibas vil kun bruke RDR-programvaren for å kontrollere gjenvinningsverktøy direkte på Kundens maskin. Kundens Data overføres ikke til Ibas under denne prosessen.

5.5 Degaussing (Avmagnetisering). Ibas plasserer Kundens utstyr i en avmagnetiseringsenhet, som er en maskin som effektivt og sikkert ødelegger utstyrets magnetiske data. Etter avmagnetiseringsprosessen, vil ikke mediene lenger være leselige og har dermed blitt sikkert destruert.

5.6 Ibas forbeholder seg retten til, helt eller delvis, å utføre Tjenestene ved hvilket som helst av dets hovedkontor eller datterselskap, som kan inkludere Storbritannia og USA.

5.7 For å utføre enkelte Tjenester trenger Ibas visse opplysninger fra Kunden, slik som brukernavn, passord og/eller tilgangskoder. Hvis Kunden ikke oppgir slike opplysninger innen rimelig tid, eller hvis informasjonen er ufullstendig eller feilaktig, kan Ibas fakturere et rimelig ekstrabeløp for å kompensere for eventuelt ekstraarbeid som følge av dette. Ibas er ikke ansvarlig for forsinket levering av Tjenestene eller for at deler av dem ikke blir levert hvis dette skyldes at nødvendig informasjon ikke er mottatt.

5.8 Ibas kan innstille levering av Varer eller Tjenestene for å: (i) håndtere tekniske problemer eller foreta tekniske endringer; (ii) oppdatere Tjenestene for å gjenspeile endringer i relevante lover og regulatoriske krav; (iii) foreta endringer i Tjenestene på forespørsel fra Kunden. Levering av Tjenestene kan også innstilles på grunn av manglende betaling.

5.9 Det at Ibas utfører Tjenestene er ingen garanti for at resultatet vil være vellykket, at alle eller noen av Dataene er gjenopprettelige eller kan brukes, eller at et annet spesielt resultat oppnås. Med hensyn til individuelle filer, er det mulig Ibas ikke har alle programmene som er nødvendige for å kunne lese dem, og Tjenestene inkluderer ikke en verifisering av de individuelle gjenopprettede filenes brukskvalitet eller at de kan leses i programmene Kunden normalt bruker.

5.10 Ibas garanterer at RDR-programvaren: (a) er uten programkoder eller programmeringsinstrukser utviklet med den hensikt å forstyrre, deaktivere, skade, gi interferens til eller på annen måte alvorlig påvirke PC-programmer, datafiler eller operasjoner; og (b) ikke inneholder skadelige koder, typisk beskrevet som virus eller lignende, inkludert trojanske hester, dataormer eller åpne bakdører.

6. IMMATERIELLE RETTIGHETER

6.1 Kundens Lagringsmedium og Data er til enhver tid Kundens eiendom, og Ibas har ingen rettigheter når det gjelder disse (bortsett fra retten til å være i besittelse av og bruke Lagringsmediet og Dataene for å utføre Tjenestene). Ibas har eiendomsretten til Tjenestene, inkludert eventuelle forbedringer.

7. AVBESTILLINGSRETT (PERSONKUNDER)

7.1 Punkt 7 gjelder kun for Ibas' Kontrakter med Personkunder. Etter å ha plassert en Bestilling har Kunden en lovbestemt rett til å forandre mening, som forklart nærmere nedenfor.

7.2 Under Freeval-analysen kan Kunden avbestille når som helst. Etter at Kunden har plassert en Bestilling, kan den avbestilles innen 14 (fjorten) dager etter mottak av bestillingsbekreftelsen. Ved å plassere en Bestilling, gir Kunden Ibas uttrykkelig tillatelse til å påbegynne Tjenestene umiddelbart. Hvis Kunden avbestiller etter at Tjenestene er påbegynt, må Kunden betale for de Tjenestene som er utført frem til avbestillingstidspunktet. Kunden får beskjed om eventuell pris etter at Ibas har mottatt avbestillingsvarselet. Men, når Ibas har fullført Tjenestene, kan ikke Kunden forandre mening, selv om fristen fremdeles løper.

7.3 Kontrakten kan avbestilles på følgende måter ved å oppgi Bestillingsnummer, navn, adresse og avbestillingsforespørsel:

(a) Ved telefon og e-post. Ring kundeservice på +47 62 81 01 00 eller send en e-post til norrecovery@ontrack.com;
(b) Ved post til Ibas Ontrack AS, Fjellgata 22, 2212 Kongsvinger; eller
(c) Ved bruk av avbestillingsskjema: fyll inn og send oss etskjema i samme format som det standard avbestillingsskjemaet som er inntatt som vedlegg til Vilkårene.

For å overholde fristen, er det nok å gi beskjed i samsvar med dette punktet innen utløpet av avbestillingsperioden.

7.4 I henhold til gjeldende preseptorisk lovgivning kan en Personkunde når som helst velge å avslutte Tjenestene. Dersom Tjenestene allerede er påbegynt, vil Ibas avslutte disse så snart som mulig. Kunden vil bli belastet for kostnader påløpt frem til avbestillingstidspunktet. I tillegg vil det påløpe et avbestillingsgebyr på kr. 375,-.

8. AVBESTILLINGSRETT (BEDRIFTSKUNDER)

8.1 Dette punkt 8 gjelder kun for Ibas' Kontrakter med Bedriftskunder. Etter at en Bestilling har blitt plassert, kan ikke Tjenestene sies opp med mindre det er angitt i punkt 9 nedenfor.

9. GJENSIDIGE RETT TIL OPPSIGELSE

9.1 Uten at det påvirker Partenes eventuelle andre rettigheter, kan begge Parter si opp Kontrakten med umiddelbar virkning ved å gi skriftlig varsel dersom en Part vesentlig misligholder vilkårene i Kontrakten og ikke retter opp misligholdet innen en periode på 7 (syv) dager etter å ha mottatt skriftlig varsel om å gjøre det. Manglende betaling fra Kunden anses som et vesentlig mislighold. Manglende levering av Tjenestene fra Ibas' anses som et vesentlig mislighold.

9.2 Ibas kan si opp Kontrakten hvis det å utføre Kontrakten bryter gjeldende eksportrestriksjoner og sanksjoner på handel med enkelte selskaper og enkeltpersoner fastsatt av Europakommisjonen eller andre nasjonale myndigheter, inkludert USA.

9.3 Etter oppsigelse forfaller alle beløp som Kunden skylder Ibas umiddelbart til betaling.

10. KUNDEBEKREFTELSER

10.1 Kunden bekrefter og garanterer at: (i) Kunden er rettslig i stand til å inngå bindende kontrakter; (ii) Kunden er bemyndiget til å godta Vilkårene, og hvis Kunden er en Bedriftskunde, har den egnede fullmakten til å inngå Kontrakten; (iii) all informasjon Kunden gir Ibas i forbindelse med Bestillingen er sann, nøyaktig, fullstendig og ikke villedende; (iv) Kunden eier Lagringsmediet og/eller at eieren av Lagringsmediet har gitt tillatelse til at Ibas kan utføre Tjenestene; (v) det at Lagringsmedium og/eller Data gis til Ibas ikke vil bryte forpliktelser overfor tredjeparter eller tredjeparts rettigheter; (vi) overleveringen av Lagringsmediet og/eller Data til Ibas ikke er i strid med gjeldende lovgivning; (vii) Kunden har tillatelse til å gi Ibas tilgang til Dataene; (viii) Lagringsmediet ikke inneholder annet materiale (inkludert, men ikke begrenset til, Data) som kan krenke tredjeparts Immaterielle Rettigheter; og at (ix) Lagringsmediet ikke inneholder materiale som er i strid med gjeldene lovgivning. Ibas forbeholder seg retten til å be om dokumentasjon på eierskap eller fullmakt til å godkjenne Tjenestene, og til å innstille eller ikke påbegynne Tjenestene uten mottak av slikt bevis.

10.2 Kunden bekrefter herved at Lagringsmediet og/eller Dataene kan være skadet før Ibas mottar dem, og at Ibas' innsats for å fullføre Tjenestene kan føre til ødeleggelse av, eller ytterligere skade på, Lagringsmediene og/eller Dataene. Ibas vil utvise rimelig aktsomhet ved utførelse av Tjenestene, men har ikke, bortsett fra som spesifisert i punkt 12 i Vilkårene, ansvar for eksisterende skader eller ytterligere skader som kan oppstå på Lagringsmediet og/eller Dataene under utførelse av Tjenestene.

11. PRIS OG BETALING

11.1 Prisen på Tjenestene angis i det aktuelle Tilbudet. Lovbestemt MVA legges til, og hvis det er relevant, skal betales av Kunden.

11.2 Betalingsmetode. Alle betalinger foretas med kredittkort, bankoverføring eller betaling via mobiltelefon. Ontrack vil sende Kunden en link for sikker betaling via en tredjeparts betalingsplattform når arbeidet etter avtalen er sluttført. Gjenopprettede Data returneres først etter at Ibas har mottatt betaling. Bedriftskunder som ønsker kredittbetingelser må returnere en signert aksept av vår ordre eller en gyldig innkjøpsordre som bekrefter den samme ordre og betale innen den angitte betalingsfristen på faktura. 

11.3 Dersom Kunden ikke betaler skyldig beløp i henhold til Vilkårene, kan Ibas beholde Lagringsmediet og Dataene til hele beløpet er betalt. Hvis hele beløpet ikke er betalt 90 (nitti) kalenderdager etter betalingsfristen kan Ibas, uten ansvar eller nærmere konsultasjon, avhende Lagringsmediet og/eller Dataene i tråd med gjeldende lovgivning. Ibas vil også kreve forsinkelsesrenter for Bedriftskunder som beløper seg til 3 (tre) ganger rentesatsen i henhold til Forsinkelsesrenteloven. Forsinkelsesrenter for Personkunder vil være i henhold til rentesatsen i Forsinkelsesrenteloven.

12. IBAS' ANSVAR FOR TAP ELLER SKADE

12.1 Ibas har ikke ansvar for eventuell korrumpering av, eller fysisk eller annen skade på, eller ødeleggelse av Lagringsmediene, Dataene, eller annet utstyr. Ibas har heller ikke ansvar for at eventuelle garantier i forbindelse med Lagringsmediet eller annet utstyr ugyldiggjøres, enten: før Ibas mottar Lagringsmediet, Dataene eller annet utstyr; eller i løpet av utførelsen av Tjenestene når slik skade, ødeleggelse, korrumpering eller ugyldiggjøring oppstår som følge av Ibas' utførelse av Tjenestene i samsvar med Vilkårene.

12.2 Selv om Ibas vil bestrebe seg på å ta vare på Lagringsmediet eller Dataene når de er i Ibas besittelse, er ikke Ibas ansvarlig dersom Lagringsmediet eller Dataene går tapt, ødelegges, blir korrupt eller ellers skades ved normal slitasje.

12.3 Ibas vil på ingen måte avvise eller begrense sitt ansvar overfor Kunden hvis det er ulovlig å gjøre det. Dette inkluderer Ibas' ansvar for død og personskader forårsaket av Ibas' uaktsomhet eller uaktsomheten til Ibas' ansatte, agenter eller underleverandører; for svindel eller uriktig fremstilling; og i tilfeller av grov uaktsomhet og forsettlig forsømmelse.

12.4 I henhold til bestemmelsene i dette punkt 12, er Ibas' totale ansvar overfor Bedriftskunder, enten det gjelder ansvar som følge av kontrakt, skadevoldende handling (inkludert uaktsomhet), brudd på lovbestemte plikter eller annet, som oppstår under eller i forbindelse med Kontrakten begrenset til (i) i tilfeller av brudd på taushetsplikten, personopplysningssikkerheten eller opphavsrettigheter, det høyeste av kr. 100 000 eller verdien av Kontrakten; eller (ii) i andre tilfeller, verdien av Kontrakten. Ibas' ansvar overfor Personkunder er begrenset i henhold til gjeldende preseptorisk lovgivning.

12.5 Ingen av Partene skal være ansvarlig overfor den andre, enten det gjelder ansvar som følge av kontrakt, skadevoldende handling (inkludert uaktsomhet), brudd på lovbestemte plikter eller annet, som oppstår under eller i forbindelse med disse Vilkårene eller en eventuell Kontrakt for indirekte tap eller følgeskade, tap av overskudd eller tap av salg eller virksomhet. Dette gjelder ikke for Ibas' ansvar overfor Personkunder, som er begrenset i henhold til gjeldende preseptorisk lovgivning.

12.6 Bruk av budtjenester. Når Ibas samler inn Kundens Lagringsmedium før Tjenestene påbegynnes, eller når Ibas leverer gjenopprettede Data og/eller original-Lagringsmedium, settes tjenestene bort til nasjonalt anerkjente budtjenester. Ved å godta at Ibas bruker disse til å utføre Tjenestene, godtar Kunden at ethvert tap eller skade på Lagringsmediet eller Dataene er uttrykkelig underlagt vilkårene til den aktuelle Budtjenesten, inkludert ansvarsbegrensninger og erstatningsbegrensninger. Kunden frasier seg herved all rett til å rette krav mot Ibas for tap av eller skade på Data eller Lagringsmedium som oppstår som følge av Budtjenestens uaktsomhet og/eller kontraktsbrudd, utover eventuelle erstatningsordninger fastsatt av dem. Kunden har rett til å be om transportforsikring. Kostnadene ved slik forsikring skal i sin helhet dekkes av Kunden.

13. SKADESLØSHOLDELSE

13.1 Kunden skal holde Ibas skadesløse mot og fra alle krav, kostnader, skader, ansvar, utgifter (inkludert, uten begrensning, saksomkostninger), krav og domsavsigelser mot Ibas eller som Ibas pådrar seg eller må betale som et resultat av eller i forbindelse med Kundens handlinger, inaktivitet og/eller utelatelser i tilknytning til Kontrakten og disse Vilkårene.

14. HVORDAN KAN IBAS BRUKE PERSONOPPLYSINGER (PERSONKUNDE OG BEDRIFTSKUNDE)

14.1 Ibas benytter personopplysningene Kunden oppgir til å levere Tjenestene og til å behandle betalingen for Tjenestene. Å oppgi personopplysninger er frivillig, men Ibas kan ikke utføre tjenestene hvis Kunden velger å ikke oppgi personopplysninger eller trekker tilbake samtykket sitt. Ibas innhenter personopplysninger: (i) når Kunden tar kontakt via e-post, telefon eller på andre måter; og (ii) under utførelsen av Tjenestene (inkludert personopplysninger som innhentes i forbindelse med administrasjon av betalinger).

14.2 Ibas behandler personopplysninger til følgende formål: (i) til å utføre Tjenestene og å oppfylle Kundens Bestilling; (ii) til å innhente Kundens synspunkter på Tjenestene, og (iii) med egnet rettslig grunnlag til direkte markedsføring.

14.3 Ibas kan videreformidle Kundens personopplysninger til andre enheter i KLDiscovery-konsernet (som Ibas er en del av), en fullstendig liste er inkludert i Ibas' Personvernerklæring, og til (i) juridiske og regulatoriske myndigheter med henblikk å rapportere eventuelle faktiske eller mistenkte brudd på gjeldende lov eller forskrift; (ii) til Ibas' regnskapsmedarbeidere, revisorer, advokater og andre eksterne profesjonelle rådgivere; (iii) til tredjepartsbehandlere (slik som betalingstjenesteleverandører; transportører/budtjenester; teknologileverandører, behandlere som yter compliance-tjenester). Formålet med utleveringen til andre enheter er å oppfylle en kontrakt med Kunden eller en berettiget interesse, i samsvar med gjeldende lovgivning. Ibas har truffet sikkerhetstiltak som beskrevet i Personvernpolicy-en, og alle enheter er forpliktet til å treffe sikkerhetstiltak for å sikre et høyt beskyttelsesnivå.

14.4 Uten at det påvirker Kundens andre lovbestemte rettigheter, har Kunden til enhver tid rett til å: (i) få tilgang til og motta informasjon om arten, behandlingen eller utleveringen av personopplysninger; (ii) få personopplysningene rettet; (iii) be om å få personopplysningene slettet eller at behandlingen av dem begrenses; (iv) motsette seg, behandlingen av personopplysningene; (v) be om å få personopplysningene overført til en annen behandlingsansvarlig; (vi) trekke tilbake samtykket til behandling av personopplysninger; og (vii) inngi klage til gjeldende Tilsynsmyndighet.

14.5 Ved å godta disse Vilkårene, samtykker Kunden også til lagring og bruk av personopplysninger i henhold til vilkårene i Ibas' Personvernpolicy, som er tilgjengelig på https://www.ibas.com/no/privacy-policy/.

15. HVORDAN BEHANDLER IBAS PERSONOPPLYSNINGER 

15.1 Ved å godta disse Vilkårene godtar Kundene, når det gjelder gjenopprettede Data, også lagring og bruk av eventuelle personopplysninger som er inkludert i Dataene som gis til Ibas i forbindelse med Tjenestene, i henhold til vilkårene i Ibas' Databehandleravtale. 

16. TAUSHETSBELAGTE OPPLYSNINGER

16.1 Hver av Partene samtykker i å ikke utlevere den andre partens Taushetsbelagte Opplysninger til tredjeparter uten den andre partens skriftlige forhåndssamtykke og å: (i) bruke slike Taushetsbelagte Opplysninger kun for å oppfylle sine forpliktelser i henhold til Kontrakten; (ii) bruke de samme metodene og grad av aktsomhet for å hindre utlevering av slike Taushetsbelagte Opplysninger som de bruker for å hindre utlevering av egne patentbeskyttede og Taushetsbelagte Opplysninger, men ikke i noe tilfelle mindre enn rimelig aktsomhet; og (iii) utlevere Taushetsbelagte Opplysninger til sine ansatte og godkjente tredjeparter, men bare til de som trenger dem, forutsatt at alle slike personer er bundet av taushetsplikt som er minst like streng som det som er angitt i denne Kontrakten.

16.2 Taushetsplikten gjelder ikke for Taushetsbelagte Opplysninger som (i) blir offentlig tilgjengelige uten at det er mottakerens feil; (ii) som var kjent for mottakeren før mottak fra den andre parten; (iii) som utleveres til mottakeren av en tredjepart (bortsett fra ansatte eller representanter for en av partene) i tilfeller der slik utlevering ikke er et brudd på taushetsplikten til parten som utleverer de Taushetsbelagte Opplysningene; eller (iv) som er uavhengig utviklet av mottakeren uten å ha benyttet de Taushetsbelagte Opplysningene.

17. ANDRE VIKTIGE VILKÅR

17.1 Denne Kontrakten er mellom Kunden og Ibas. Ingen annen person har rett til å håndheve noen av vilkårene. Hvert av punktene i Vilkårene er gyldige hver for seg. Skulle en domstol eller relevant myndighet avgjøre at noen av punktene er ulovlige og/eller ikke kan håndheves, vil de resterende punktene fortsatt være gyldige og gjeldende. Hvis Ibas ikke umiddelbart tar rettslige skritt mot Kunden i forbindelse med brudd på Kontrakten, betyr ikke det at Ibas ikke vil ta rettslige skritt mot Kunden på et senere tidspunkt.

17.2 Ibas kan endre Tjenestene for å gjenspeile endringer i relevante lover og regulatoriske krav, og for å iverksette mindre tekniske justeringer og forbedringer, for eksempel for å håndtere en sikkerhetstrussel. Disse endringene påvirker ikke Kundens bruk av Tjenestene. Ibas kan også foreta mer omfattende endringer av Vilkårene eller Tjenestene. Hvis det gjøres, vil Ibas varsle Kunden og Kunden kan deretter kontakte Ibas for å avbestille Kontrakten før endringene trer i kraft og motta en refusjon for eventuelle Tjenester som er betalt, men ikke mottatt.

17.3 I tillegg til andre rettigheter Kunden har i henhold til lov eller forskrift, kan Kunden inngi klage på den Europeiske Unions Online Tvisteløsningsplattform ("Plattformen") som legger til rette for tvisteløsning online, dersom Kunden er bosatt i EU. For ytterligere informasjon, besøk Plattformen på https://webgate.ec.europa.eu/odr/. Ibas har ikke til hensikt å bruke Plattformen til tvisteløsning, og Kunden aksepterer at Ibas ikke er forpliktet til å bruke Plattformen til tvisteløsning.

17.4 Disse Vilkårene er underlagt norsk lov uten hensyn til eventuelle lovvalgsregler. Eventuelle tvister, som ikke kan løses minnelig, skal avgjøres i Kongsvinger tingrett (Glåmdal tingrett), med mindre gjeldende preseptorisk lovgivning krever at Personkundenes verneting vedtas.

VEDLEGG

Standard angrerettsskjema

(Fyll ut og returner dette skjemaet dersom du ønsker å heve kontrakten)

Til[Leverandørnavn, Adresse, Telefonnummer og, når det er tilgjengelig, Faksnummer og e-postadresse skal fylles inn av leverandøren]
Jeg/Vi [*] varsler herved at jeg/vi [*] hever min/vår [*] salgskontrakt for følgende varer [*]/for levering av følgende tjenester [*],
Bestilt den [*]/mottatt den [*], 
Forbrukerens(enes) navn, 
Forbrukerens(enes) adresse, 
Forbrukerens(enes) signatur (bare dersom skjemaet sendes inn på papir), 
Dato 

[*] Slett det som ikke passer

Ikrafttredelsesdato: 1. mai 2021


Databehandleravtale

Denne Databehandleravtalen gjelder for Partene i Avtalen.

Partene har avtalt at vilkårene i denne Databehandleravtalen skal gjelde for Behandlingen av Personopplysninger (som definert nedenfor) som er nødvendige for at Ontrack skal kunne utføre tjenestene for den aktuelle Kunden.

Definisjoner

I denne Databehandleravtalen:

Ansattealle nåværende, tidligere eller fremtidige ansatte, konsulenter, midlertidig ansatte, innleid arbeidskraft, praktikanter, andre ansatte uten fast ansettelse, leverandører, utlånte ansatte eller annet personale;
Behandlingskal ha samme betydning som angitt i Gjeldende lovgivning (og beslektede begrep, slik som behandle, har tilsvarende betydninger);
Behandlingsansvarligskal ha samme betydning som angitt i Gjeldende lovgivning;
Brudd på personopplysningssikkerhetenbetyr ethvert brudd på sikkerheten som fører til utilsiktet eller ulovlig tilintetgjøring, tap, endring, ikke-autorisert utlevering av, eller tilgang til, Personopplysninger;
Databehandlerskal ha samme betydning som angitt i Gjeldende lovgivning;
Den registrerteskal ha samme betydning som angitt i Gjeldende lovgivning;
Forespørsel fra den registrerte betyr en forespørsel fra den registrerte om å utøve rettigheter den registrerte har under Gjeldende lovgivning;
GDPRbetyr EUs Generelle Personvernsforordning (EU) 2016/679;
Gjeldende lovgivningbetyr all gjeldene personvernlovgivning som er bindende for Kunden, Ontrack og/eller i forhold til tjenestene, inkludert: (i) GDPR og/eller eventuelle tilsvarende nasjonale lover eller forskrifter; og (ii) i EU-stater, alle relevante lover og forskrifter som påvirker eller tilsvarer GDPR.
Personopplysningerhar samme betydning som angitt i Gjeldende lovgivning;
Tilsynsmyndighetbetyr alle lokale, nasjonale eller multinasjonale organ, avdelinger, tjenestemenn, parlamenter, statlige eller lovbestemte autoritetspersoner eller alle offisielle eller faglige organ, regulatoriske myndigheter eller tilsynsmyndigheter, styrer eller andre organ ansvarlige for å forvalte Gjeldende lovgivning: og
Underleverandørbetyr en annen databehandler engasjert av Ontrack på vegne av den annen Part for å utføre behandlingsaktiviteter med hensyn til Data.

Bestemmelser vedrørende databehandling

1. Databehandler og behandlingsansvarlig

1.1 Partene er enige om at med hensyn til Personopplysninger skal Kunden være Behandlingsansvarlig og Ontrack Databehandler. Det bekreftes at Kunden alene har ansvar for Personopplysningenes nøyaktighet, kvalitet, integritet og pålitelighet, og hvordan Personopplysningene innhentes.

1.2 Kunden garanterer og innestår for at (i) alle Personopplysninger som benyttes i forbindelse med tjenestene i henhold til Avtalen overholder Gjeldende lovgivning i alle henseender; (ii) alle instrukser gitt til Ontrack i forbindelse med Personopplysninger til enhver tid er i samsvar med Gjeldende lovgivning; (iii) at den har innhentet alle nødvendige samtykker fra De registrerte eller at den ellers har det nødvendige rettslige grunnlaget for å kunne gi Personopplysningene til Ontrack; og (iv) at den vil overholde vilkårene i denne Databehandleravtalen.

1.3 Ontrack garanterer og innestår for at de vil: (i) behandle Personopplysninger bare i den grad det er nødvendig i forbindelse med Avtalen; og (ii) behandle Personopplysninger i henhold til Kundens dokumenterte instrukser og kravene i Gjeldende lovgivning; (iii) umiddelbart informere Kunden hvis Ontrack anser at Kundens instrukser bryter Gjeldende lovgivning, og/eller hvis Ontrack ikke er i stand til å etterleve Kundens instrukser med hensyn til Behandlingen av Personopplysninger (om det er et resultat av en lovendring, eller en endring i Kundens instrukser); og (iv) oppfylle vilkårene i denne Databehandleravtalen.

2. Instrukser og beskrivelse av behandlingen

2.1 Behandlingen av Personopplysninger som utføres av Ontrack under denne Databehandleravtalen omfatter Behandling som er nødvendig for at Ontrack skal kunne utføre tjenestene.

3. Tekniske og organisatoriske tiltak

3.1 Ontrack skal treffe og opprettholde, for egen regning, egnede tekniske og organisatoriske tiltak i forbindelse med Behandlingen og sikkerheten til Personopplysningene i henhold til Gjeldende lovgivning, og spesielt i henhold til GDPR artikkel 32-34. Ontrack skal sørge for at slike tekniske og organisatoriske tiltak er tilpasset de spesielle risikoene Behandlingsaktivitetene representerer, spesielt for å beskytte Personopplysningene mot utilsiktet eller ulovlig tilintetgjøring, tap, endring, ikke-autorisert utlevering, eller tilgang. 

4. Bruk av Ansatte og Underleverandører

4.1 Kunden godtar at Ontrack benytter Underleverandører. På forespørsel fra Kunden skal Ontrack oppgi Underleverandørenes identitet og lokalisering. Før Ontrack gir opplysninger videre til slike godkjente Underleverandører skal Ontrack ha på plass en skriftlig avtale med Underleverandøren som oppstiller tilsvarende forpliktelser som i Databehandleravtalen. Uten hensyntagen til det som er i strid med Databehandleravtalen, bekreftes og aksepteres det at Ontrack er fullt ansvarlig overfor Kunden for oppfyllelse av Underleverandørens forpliktelser. Ontrack skal informere Kunden om eventuelle planlagte utskiftninger av og endringer i Underleverandører og gi Kunden en rimelig mulighet til å, på rimelig grunnlag, motsette seg slike endringer eller utskiftninger.

4.2 Godkjente underleverandører på datoen for denne Databehandleravtalen er angitt i vedlegg 1.

4.3 Ontrack skal sikre at Ansatte som har tilgang til Personopplysningene er pålitelige, og sørge for at behandling kun foregår når det er strengt nødvendig for tjenestene, at de er fullt klar over hvilke tiltak som må treffes og skrittene som må tas med hensyn til Gjeldende lovgivning når Personopplysningene behandles, og sørge for at de har forpliktet seg til å beskytte konfidensialiteten til Personopplysningene ved en egnet taushetserklæring (enten ved skriftlig avtale eller på annet vis).

5. Bistand med kundens etterlevelse og De registreres rettigheter

5.1 Ontrack skal straks videresende alle forespørsler fra De registrerte til Kunden. Ontrack skal yte slik rimelig bistand som Kunden med rimelighet krever (med hensyn til Behandlingens art og informasjon som er tilgjengelig for Ontrack) for å sikre overholdelse av Kundens forpliktelser i henhold til Gjeldende lovgivning med hensyn til: (i) sikkerheten til Behandlingen; (ii) vurdering av personvernkonsekvenser (slik begrepet er definert i Gjeldende lovgivning); (iii) forhåndskonsultasjon med en Tilsynsmyndighet angående høyrisikobehandling; og (iv) varsler til Tilsynsmyndigheten og/eller kommunikasjon til De registrerte fra Kunden som svar på eventuelle brudd på Personvernsikkerheten. Der slik bistand er uforholdsmessig sett opp mot Ontrack' tid og ressurser, skal Kunden betale Ontrack for å yte slik bistand.

6. Internasjonale dataoverføringer

6.1 Med mindre Kunden skriftlig samtykker, skal Ontrack ikke overføre Personopplysninger utenfor Storbritannia eller Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet ("EØS"). Kunden erkjenner at Ontrack på datoen for denne Databehandleravtalen med hensyn til Personopplysninger som er underlagt GDPR, skal behandle Personopplysningene i Storbritannia på det rettslige grunnlaget som er tillatt i EU-kommisjonens tilstrekkelige beslutning datert 28. juni 2021.

6.2 Dersom Storbritanias status endres, skal Partene i denne Databehandleravtalen vedta "EU Controller to Processor Standard Contractual Clauses" (gjeldende versjon på tidspunktet for vedtakelsen) for å sørge for lovmessig behandling av Personopplysninger av Ontrack i Storbritanni.  .

7. Protokoller, informasjon og revisjon

7.1 Ontrack skal opprette, og føre komplette og nøyaktige, protokoller over behandlingsaktiviteter.

7.2 Kunden har rett til å utføre revisjon av Ontrack, begrenset til én gang per kalenderår og med et skriftlig varsel på minimum 30 (tretti) dager. Revisjonen må gjennomføres i løpet av vanlig arbeidstid og er underlagt rimelige taushetserklæringer. Kunden skal få tilgang til å ta kopier av nevnte protokoller over behandlingsaktiviteter. Ontrack skal yte rimelig bistand når Kunden utøver revisjonsretten. Revisjonsretten skal ikke utvides til å gjelde eventuelle tredjepartsdatasentre eller andre tredjepartsfasiliteter som huser eventuelt serverutstyr, der kun visuell inspeksjon og inspeksjon med følge er tillatt.

7.3 Ontrack skal, på Kundens forespørsel og for Kundens regning, gi Kunden all informasjon som er nødvendig for å sette Kunden i stand til å bevise overholdelse av sine forpliktelser i samsvar med GDPR, i den grad Ontrack kan gi slik informasjon.

8. Varsel om brudd

8.1 Dersom det har vært et brudd på personopplysningssikkerheten og det er høy risiko for fysiske personers rettigheter og friheter, skal Ontrack, uten ugrunnet opphold: (i) varsle Kunden om bruddet på personopplysningssikkerheten; og (ii) gi Kunden nærmere informasjon om bruddet.

9. Sletting eller retur av Personopplysninger og kopier

9.1 På Kundens skriftlige forespørsel skal Ontrack slette eller tilbakelevere alle til kunden alle Personopplysninger i det formatet Kunden forespør innen rimelig tid etter det tidligste av: (i) avslutningen av de relevante tjenestene knyttet til Behandling i henhold til Avtalen eller (ii) når Behandling av Personopplysningene ikke lenger er nødvendig for at Ontrack skal oppfylle Databehandleravtalen. I disse tilfellene skal også eksisterende kopier slettes (med mindre lagring kreves i henhold Gjeldende lovgivning, og i så fall skal Ontrack informere Kunden om slike krav). Ontrack skal sørge for at deres Underleverandører treffer de samme tiltakene med hensyn til Dataene.

9.2 Hvis Personopplysningene forblir i Ontrack' eie eller kontroll i en periode som er lengre enn 12 (tolv) måneder uten aktive instrukser fra Kunden, skal Ontrack slette Personopplysningene.

10. Skadesløsholdelse

10.1 Hver av partene skal holde den andre parten skadesløs fra alle krav, søksmål, forlik, renter, kostnader, prosesser, utgifter, tap og skader som oppstår eller påløpes, tildeles eller avtales betalt som følge av eller i forbindelse med partens manglende overholdelse av Databehandleravtalen og/eller brudd på Gjeldende lovgivning.

11. Ansvar

11.1 Hver Parts totale ansvar under Databehandleravtalen skal ikke under noen omstendighet overstige de kontraktsmessige begrensningene angitt og avtalt i Avtalen.

12. Varighet og opphør

12.1 Med mindre Partene er enige om at avtalen skal opphøre, trer Databehandleravtalen i kraft på den datoen tjenester bestilles i samsvar med Avtalen, og vil være gyldig så lenge Ontrack Behandler Personopplysninger.

13. Lovvalg

13.1 Denne Databehandleravtalen er underlagt lovvalgbestemmelsen i Avtalen.

Dato: 1 juli 2021

Vedlegg 1 – Underleverandører og Overføringer

Ibas-produkt/informasjonssystemObligatorisk bruk av UnderleverandørUnderleverandørens navnUnderleverandørens lokaliseringOverføring utenfor EØS
Mobil tjenesteNeiKLDiscovery Ontrack LimitedOntrack, Nexus, 25 Farringdon Street, London, EC4A 4ABJa
MobilopplåsingstjenestenJaCellebrite GmbH
Herzog-Heinrich-Strasse 20 80336
München, Germania
Nein

Ibas Data rekonstruksjon - Tjenestebeskrivelse

1) Tjenestebeskrivelse

a) Ibas vil gjenopprette så mye data som mulig fra en eller flere skadede lagringsmedier eller forsøke å gjøre dem lesbare igjen ved hjelp av egnede tiltak.

b) Data rekonstruksjon gjennomføres i flere mulige trinn:

i) Freeval-analyse – se punkt 2 nedenfor;
ii) Diagnose – som et alternativ – se punkt 3 nedenfor; og
iii) Data rekonstruksjon – se punkt 4 og 5 nedenfor.

c) Til tross for at tjenestene utføres på en profesjonell og aktsom måte, kan slettede og/eller skadede data være umulige å lese, selv ved bruk av Ibas sine verktøy og teknologi. Derfor kan ikke Ibas garantere at data på skadede lagringsmedier kan gjenopprettes, repareres eller leses.

d) Til tross for toppmoderne teknisk utstyr og behandlingsmetoder av høy kvalitet, innebærer behandlingsoperasjonene som er nødvendige for å gjenopprette data en risiko for helt eller delvis tap av gjenværende data og/eller bare delvis gjenoppretting av data på det skadede lagringsmediet. Kunden anerkjenner at selv med forsvarlige rutiner for data rekonstruksjon, er det en risiko for at: (i) ytterligere data mistes når eksisterende data ikke lenger kan gjenopprettes (ii) gjenopprettede data ikke kan brukes av kunden, (iii) informasjonsinnholdet i lagringsmediene vil bli helt eller delvis ødelagt; og (iv) lagringsmedier, programvarer og andre elementer skades, blir ubrukelige eller ødelegges.

2) Freeval-analyse

a) Freeval-analysen evaluerer dataskaden og omfanget av den, men er ingen fullverdig diagnose. I tillegg analyseres mulighetene for å gjenopprette data på lagringsmediet. Første skritt er å fastsette om skaden er logisk og/eller fysisk, og om lagringsmediet må sendes til "clean room"-laboratoriet for behandling. I tillegg vurderes forventet data rekonstruksjonsresultat.

b) Etter Freeval-analysen informerer Ibas kunden om hvor vellykkede de etterfølgende data rekonstruksjonstiltakene er forventet å være. De følgende data rekonstruksjonsresultatene er mulige:

i) Veldig bra – Ibas forventer at mesteparten (90-100%) av rådataene kan gjenopprettes og vil være lesbare i sine respektive program.
ii) Delvis bra – Ibas forventer at store deler av rådataene (50-90%) kan gjenopprettes og vil være lesbare i sine respektive program.
iii) Dårlig – Ibas forventer at en liten del av rådataene (mindre enn 50%) kan gjenopprettes og vil være lesbare i sine respektive program.
iv) Kan ikke gjenopprettes – Ibas kan ikke aksessere dataene på harddisken.
v) Kompleks – Ibas kan ikke si noe sikkert på nåværende tidspunkt.

c) Freeval-analysen garanterer ikke at prosentsatsene nevnt i punkt 2 (b) over nås. Det kan være skader som er vanskelige å oppdage og som ikke fanges opp av Freeval-analysen.

d) Etter Freeval-analysen gir Ibas kunden beskjed om hvor mye data som kan forventes gjenopprettet og hvor lang tid det er forventet å ta, i tillegg til gjeldende pris.

e) Ibas kan etter Freeval-analysen, utføre en utvidet, prisbelagt, diagnose ved å opprette en Verifile fil-liste, hvor mengden data som forventes å være gjenopprettbare kan fastsettes mer nøyaktig, dersom kunden ønsker det.

f) Hvis kunden plasserer en bestilling på grunnlag av resultatene av Freeval-analysen, utfører Ibas data rekonstruksjon.

g) Kunden kan bestemme seg for ikke å få utført data rekonstruksjon etter at Freeval-analysen er gjennomført. I så fall avsluttes bestillingen. Hvis kunden ba om det ved bestilling, skal lagringsmediet returneres til kunden til prisen angitt i analyseskjemaet. Hvis ikke, blir lagringsmediet destruert.

h) Avhengig av type lagringsmedium kan Freeval-analysen resultere i overføring av dataene til et annet medium og til destruering av originalmediet.

3) Freeval Analyse for smarttelefoner og nettbrett

a) Freeval Analysen består av en undersøkelse av typen og omfanget av dataskadene, samt en undersøkelse av mulighetene for datagjenoppretting på enheten. Det første trinnet er å avgjøre om skaden er logisk og / eller fysisk, og om enheten må sendes til telefonlaboratoriet for behandling. I tillegg blir det gitt en vurdering av forventet resultat for muligheten for rekonstruksjon.

i) Freeval Analysen vil bli utført i laboratoriet til Ontrack.
ii) Ontrack krever at kunden oppgir passordet for smarttelefonen eller nettbrettet.
iii) Ontrack vil informere kunden etter Freeval Analysen om hvor vellykket det etterfølgende rekonstruksjonen forventes å være. Følgende estimater av forventet resultat for datautvinning er mulig: 
(a) Bra - Vi forventer å få tilgang til minneområdet og gjenopprette dataene.
(b) Ikke gjenvinnbar - Vi har ikke tilgang til minneområdet og gjenoppretter noen av dataene dine.
(c) Kompleks - Vi kan ikke gi noen indikasjon på om vi kan få tilgang til minneområdet på dette stadiet. Andre alternativer for utvinning av data må utforskes, og dette kan kreve en diagnose (se avsnitt 4)

iv) Freeval Analysen kan ikke garantere samsvar med den forventede evalueringen av rekonstruksjonen i avsnitt 3 ovenfor, da det kan være skader som er vanskelige å oppdage og som ikke kan oppdages fullstendig av Freeval Analysen.

v) Ved siden av beregningen av datautvinning, vil Ontrack informere kunden om hvor mye tid som forventes å kreve for å utføre datagjenoppretting, sammen med gjeldende pris.

vi) Hvis kunden, på grunnlag av resultatene fra Freeval Analysen, legger inn bestillingen for datagjenoppretting, vil Ontrack utføre datagjenoppretting (se avsnitt 5).

vii) Kunden kan bestemme seg for ikke å utføre datarekonstruksjonen etter Freeval Analysen, i så fall anses ordren som fullført. Hvis kunden anmoder om dette, vil enheten bli returnert til kunden for gebyret som er vist i tilbudsskjemaet. Ellers vil (media) smarttelefonen / nettbrettet bli kondemnert.

4) Diagnose/diagnoseresultat

a) På forespørsel fra kunden kan Ibas utføre en prisbelagt diagnose etter gjennomføringen av Freeval-analysen for å fastslå mengden data det er sannsynlig å gjenopprette.

i) Diagnosen fastsetter likevel bare arten og omfanget av dataskaden, nøyaktig beregning av mulighetene for data rekonstruksjon på lagringsmediene kunden har oppgitt, og mengden filer/data som sannsynligvis kan gjenopprettes. Forutsigelser om lesbarheten til data utsatt for andre skader er ikke alltid til å stole på eller mulige, og Ibas gir ingen garantier i så måte.

ii) Videre er det ikke mulig å sjekke brukskvaliteten til dataene i forbindelse med det respektive programmet innenfor omfanget av denne diagnosen.

b) Etter diagnosen vil Ibas informere kunden om hvilke tiltak som er nødvendige for å gjenopprette dataene, hvilke data/filer som kan forventes gjenopprettet, hvor lang tid det er forventet å ta og hvilke kostnader som vil påløpe i forbindelse med data rekonstruksjonen.

c) Avhengig av type lagringsmedium kan diagnosen innebære overføring av dataene til et annet lagringsmedium og til destruksjon av original-lagringsmediet.

d) Ibas vil opprette en detaljert fil-liste (Verifile) over dataene/filene Ibas forventer å kunne gjenopprette. Fil-listen sorterer filene etter forventet brukskvalitet:

i) Grønn – dataene vil mest sannsynlig virke/åpne seg i sine respektive program.
ii) Gul – dataene eller filene er delvis korrupte – dette kan føre til at filene ikke kan åpnes eller revideres i sine respektive program. Det er mulig at de skadede filene kan repareres, men dette er ikke en del av den tilbudte data rekonstruksjonen.

iii) Rød – dataene eller filene er ødelagte – det vil antagelig føre til at filene ikke kan åpnes og redigeres i sine respektive program.

e) Det finnes spesielle datatap-situasjoner som ikke blir tildelt farge i fil-listen (Verifile). Hvis så er tilfelle, er dette markert skriftlig i diagnoseresultatet.

f) Hvis kunden, på bakgrunn av fil-listen, bestemmer seg for å få utført data rekonstruksjon som nevnt i punkt 5 nedenfor, vil han/hun få dataene som angis i fil-listen (Verifile).

g) Hvis kunden bestemmer seg for ikke å få utført data rekonstruksjon basert på fil-listen (Verifile), avsluttes bestillingen. Dersom kunden ba om det ved bestilling, vil lagringsmediet bli returnert til kunden til prisen angitt i analyseskjemaet.

5) Data rekonstruksjon basert på Freeval-analyse

a) Hvis kunden bestiller data rekonstruksjon basert på resultatene av Freeval-analysen og data rekonstruksjonstilbudet, utfører Ibas data rekonstruksjon.

b) I tillegg til det separate lagringsmediet med gjenopprettet data, skal Ibas returnere det skadede lagringsmediet dersom kunden ba om det ved bestilling.

c) Med det formål å bevare bevis, kan lagringsmediet, på kundens forespørsel og mot tilleggsbetaling, sikkerhetsmessig forsegles og lagres i safen hos Ibas.

d) På kundens forespørsel kan Ibas slette og/eller avhende lagringsmediet i henhold til personvernlovgivningen uten ekstra kostnad.

e) Dersom mengden data som er gjenopprettet er betydelig lavere enn det som ble estimert i Freeval-analysen, anses bestillingen som ugyldig.

f) I tilfeller som spesifisert i 4(e) over har kunden 2 alternativer:

i) Alternativ 1. Ibas oppretter, uten ekstra kostnad, en detaljert fil-liste (Verifile) for kunden over dataene/filene som Ibas forventer å kunne gjenopprette. Fil-listen indikerer filenes forventede brukskvalitet:
(a) Grønn – dataene vil mest sannsynlig virke/åpne seg i sine respektive program.
(b) Gul – dataene eller filene er delvis korrupte – det kan resultere i at filene ikke kan åpnes og redigeres i sine respektive program. Det kan være mulig å reparere de ødelagte filene, men Ibas tilbyr ikke reparasjon.

(c) Rød – dataene eller filene er korrupte – det vil antagelig resultere i at filene ikke kan åpnes og redigeres i sine respektive program.

ii) Kunden avgjør om det er grunnlag for å utføre data rekonstruksjon på basis av fil-listen (Verifile) som nevnt i punkt 3 ovenfor, i så fall vil Kunden motta dataene som angis i fil-listen (Verifile).

iii) Alternativ 2. Kunden bestemmer seg for å ikke utføre data rekonstruksjon eller be om en fil-liste (Verifile). I så fall avsluttes bestillingen. Dersom kunden har bedt om det ved bestilling, skal lagringsmediet returneres til kunden til prisen angitt i analyseskjemaet.

6) Data rekonstruksjon basert på diagnose

a) Hvis kunden bestiller data rekonstruksjon basert på diagnostiske resultater og data rekonstruksjonstilbudet, utfører Ibas data rekonstruksjon.

b) Kunden mottar dataene som angis i fil-listen (Verifile).

c) I tillegg til det separate lagringsmediet med gjenopprettet data, returnerer Ibas det skadede lagringsmediet hvis kunden ba om det ved bestilling.

d) Med det formål å bevare bevis, kan lagringsmediet, på kundens forespørsel og mot tilleggsbetaling, sikkerhetsmessig forsegles og lagres i safen hos Ibas

e) På kundens forespørsel kan Ibas slette og/eller avhende lagringsmediet i henhold til personvernregelverket uten kostnad.

7) Datarekonstruksjon etter Freeval Analysen for smarttelefoner og nettbrett

a) Hvis kunden legger inn en bestilling på data rekonstruksjon basert på resultatene fra Freeval Analysen og tilbudet, vil Ontrack utføre rekonstruksjon.

b) Ved betaling vil Ontrack returnere de gjenopprettede dataene sammen med den skadede smarttelefonen / nettbrettet.

c) På kundens forespørsel kan Ontrack slette og / eller kondemnere smarttelefonen / nettbrettet i henhold til databeskyttelsesforskrifter uten kostnad.

d) Hvis mengden av data som er gjenvunnet er betydelig mindre enn beregnet i Freeval-analysen, vil rekonstruksjonen bli ansett som mislykket. Smarttelefonen / nettbrettet vil da bli returnert til kunden mot gebyret som vises i evalueringsskjemaet. Ellers blir smarttelefonen / nettbrettet kondemnert.

8) RDR Remote Data Recovery Service

a) RDR® er for Remote Data Recovery ™ (“RDR”). RDR er en patentert teknologi, som lar Ontracks ingeniører utføre en datarekonstruksjon av laboratoriekvalitet direkte på kundens server, stasjonær eller bærbar PC via et modem eller en internettforbindelse. Det eneste kravet er at lagringsenheten er i drift. Ontracks RDR består av tre hovedkomponenter: 

i) Kommunikasjonsklient: Kunden setter i gang en forbindelse til en Ontrack RDR Server ved hjelp av den spesialdesignede RDR Client-programvaren. RDR-klienten jobber med ofte brukte operativsystemer. Stasjonen(e) som skal gjenopprettes, trenger ikke være fra et spesifikt operativsystem.
ii) RDR-servere: Steder rundt om i verden for å sette opp tilkoblingen.
iii) RDR-arbeidsstasjon: Brukes av Ontrack-ingeniører for å fjernstyre verktøyene våre på kundens maskin og gjenopprette kundens verdifulle data.

b) Først laster kunden ned den riktige RDR-klientversjonen og installerer den på serveren, stasjonær eller den bærbare datamaskinen som skal rekonstrueres. Deretter kobles Ontrack Client-programvaren som en utgående TCP / IP-tilkobling fra kundens plassering til Ontrack-serveren, og oppretter en tunnel- eller punkt-til-punkt-forbindelse via internett. Siden tilkoblingen sannsynligvis bruker en nettforbindelse, kan den komme seg gjennom de fleste brannmurer uten ytterligere konfigurasjonskrav.

c) Datasikkerhet er av største betydning på grunn av Ontracks proprietære kommunikasjonsprotokoll, krypterte pakker og sikre Ontrack-fasiliteter. RDR beskytter kundedata over en RDR-tilkobling på fire måter: 

i) Direkte tilkobling til RDR-serveren: Klientprogramvaren bruker en direkte TCP-tilkobling fra kundens maskin til Ontrack RDR-serveren. RDR bruker ikke et tredjeparts hostingprodukt
ii) Kryptering: Kommunikasjonslenken bruker 256 bit kryptering på alle pakker
iii) Eiendomsprotokoll: RDR-kommunikasjonen bruker en proprietær protokoll, ikke HTTP eller noen annen vanlig protokoll som andre vil forstå
iv) Det overføres ingen kundedata over tilkoblingen: RDR-tilkoblingen brukes bare av Ontrack-ingeniøren til å fjernstyre Ontrack-verktøyene direkte på kundens maskin. Skjermoppdateringer og tastaturpakker sendes over tilkoblingen, men faktiske kundedatafiler er det ikke. I stedet kontrollerer Ontrack-ingeniøren verktøy for å reparere filsystemstrukturer for å gjøre dataene tilgjengelige for kunden.

d) Når tilkoblingen er opprettet, vil enten Freeval Analysen, eller hvis det er bestilt en diagonse eller rekonstruksjon, vil tjenesten starte.

9) Tjenestenivåer

i) Ved bestilling av data rekonstruksjon kan Kunden velge mellom følgende tjenestenivåer basert på hvor mye det haster:
ii) 24-timers kriselevering Behandlingen begynner umiddelbart etter mottak av bestilling, 24 timer i døgnet. Behandlingen foregår døgnet rundt til gjenopprettingen er avsluttet og dataene tilbakelevert.
iii) Hastelevering Behandlingen begynner umiddelbart etter mottak av bestilling, fra mandag til lørdag mellom 08:00 og 18:00. Normal behandlingstid er 3 dager.
iv) Standardlevering Lagringsmediet behandles etter mottak av bestilling, fra mandag til fredag mellom 08:00 og 16:00. Normal behandlingstid er 7-10 arbeidsdager.
v) Økonomilevering Lagringsmediet behandles etter mottak av bestilling, fra mandag til fredag mellom 08:00 og 16:00, men ikke før prisen avtalt for tjenesten er betalt. Normal behandlingstid er 20 arbeidsdager.
vi) Hjemlevering Lagringsmediet behandles etter mottak av bestilling, fra mandag til fredag mellom 08:00 og 16:00. Normal behandlingstid er 30 arbeidsdager.

 


TILLEGGSVILKÅR FOR MOBILOPPLÅSINGSTJENESTEN

Disse tilleggsvilkårene som gjelder for mobilopplåsingstjenesten ("tilleggsvilkår for opplåsing") er tillegg til vilkårene for Ibas Tjenestevilkår (https://www.ibas.com/no/salgs-leveringsbetingelser/) ("tjenestevilkår"), og du mottar disse i forbindelse med en forespørsel om å låse opp den mobile enheten som er spesifisert i faktabladet ("enhet") for å muliggjøre uthenting og/eller avkoding av data og informasjon fra denne mobile enheten ("mobildata") (samlet kalt "opplåsingstjenesten").  Disse tilleggsvilkårene for opplåsing gjelder bare for en ordre for mobilopplåsingstjenesten.

Du bekrefter herved at forpliktelser og erklæringer i disse tilleggsvilkårene for opplåsing er ugjenkallelige, og at Ibas leverer opplåsingstjenesten i henhold til forpliktelsene og erklæringene som er beskrevet nedenfor. 

 1. Disse tilleggsvilkårene for opplåsing blir inngått i henhold til tjenestevilkårene mellom deg og Ibas i tilknytning til en ordre (som definert i tjenestevilkårene) for opplåsingstjenesten.  Dersom det skulle oppstå en konflikt eller inkonsekvens mellom disse tilleggsvilkårene og tjenestevilkårene, skal disse tilleggsvilkårene for opplåsing har forrang. 

   

 2. Ibas vil levere opplåsingstjenesten ved betaling av det innledende konfigurasjonsgebyret (skissert i betalingstabellen over).  Det innledende konfigurasjonsgebyret refunderes ikke, og representerer Ibass rimelige innledende kostnader for å konfigurere og implementere opplåsingstjenesten.  Etter at opplåsingstjenesten er fullført, skal behandlingsgebyret faktureres av Ibas og betales innen 30 (tretti) dager fra fakturadato.  Passordet for enheten og tilgang til mobildata skal ikke utleveres før fakturaen for behandlingsgebyret er betalt av deg.  Hvis du annullerer bestillingen og eventuelle ytterligere gebyrer skal betales (se pkt. 3–5 nedenfor), skal avbestillingsgebyret betales innen 30 (tretti) dager fra fakturadato.  Enheten blir ikke returnert før avbestillingsgebyret er betalt.  Ibas forbeholder seg retten til å kreve renter ved for sen betaling i henhold til den lovbestemte renten. 

   

 3. Avbestilling som forbruker.  Dette skjemaet autoriserer Ibas til å umiddelbart starte den mobile opplåsingstjenesten. Hvis du er forbruker og legger inn en ordre, har du 14 dager på deg til å annullere den.  I dette tilfellet vil Ibas beholde konfigurasjonsgebyret, ettersom det representerer Ibass rimelige innledende kostnader for å konfigurere og implementere opplåsingstjenesten.  Etter 14 dager kan en forbruker annullere en ordre, men skal betale Ibas et gebyr på GBP 1500 (inkludert mva).  Avbestillinger kan gjøres inntil Ibas bekrefter at de har fullført opplåsingstjenesten, hvorpå behandlingsgebyret forfaller og må betales.    

   

 4. Avbestilling som bedriftskunde.  Hvis du er bedriftskunde, er avbestillingsgebyret GBP 1500 (inkludert mva).   Avbestillinger kan gjøres inntil Ibas bekrefter at de har fullført opplåsingstjenesten, hvorpå behandlingsgebyret forfaller og må betales. 

   

   

 5. Dersom Ibas ikke fullfører opplåsingstjenesten innen 120 dager etter bestilling, vil det ikke bli belastet noe avbestillingsgebyr, men Ibas skal beholde konfigurasjonsgebyret. Dette gjelder for alle kunder.  Alle kunder må sende en e-post eller ringe Ibas via den oppgitte kontaktinformasjonen, eller bruke avbestillingsskjemaet på vårt nettsted for å avbestille.        

   

 6. Du bekrefter og garanterer herved overfor Ibas at: (i) du er juridisk kvalifisert til å inngå bindende kontrakter; (ii) du har full autoritet, myndighet og kapasitet til å godta disse tilleggsvilkårene for opplåsing, og hvis du er en bedriftskunde (definert i tjenestevilkårene), at du har den nødvendige juridiske myndigheten til å inngå tilleggsvilkårene for opplåsing; (iii) du ikke søker å bruke opplåsingstjenesten med hensyn til juridiske saker som omfatter skilsmisse, skifterett eller straffesaker; (iv) all informasjonen du oppgir til Ibas i forbindelse med ordren er sann, nøyaktig, fullstendig og ikke misvisende; (v) du er den juridiske eieren av enheten eller har uttrykkelig tillatelse fra eieren av enheten til å gi tillatelse til Ibas til å utføre opplåsingstjenesten; (vi) Ibass besittelse av mobildata ikke vil bryte noen forpliktelser eller rettigheter for tredjeparter; (vii) innlevering av enheten og/eller mobildata til oss ikke vil bryte gjeldende lover; og (ix) enheten ikke inneholder noe materiale som vil bryte med gjeldende lover. Vi forbeholder oss retten til å be om dokumentasjon som bevis på ditt eierskap eller juridisk rett til å autorisere opplåsingstjenesten, som kjøpsbevis for enheten, juridisk bindende testament og dødsattest, og vi forbeholder oss retten til å avslutte eller ikke igangsette opplåsingstjenesten uten at vi har mottatt sådan bevis.

   

 7. Du erkjenner og godtar at opplåsingstjenesten kanskje ikke er mulig å gjennomføre, og at Ibas kanskje ikke er i stand til å låse opp enheten.  Opplåsingstjenesten skal leveres "som den er" uten noen representasjon eller garanti angående nøyaktigheten ved opplåsingstjenesten, dens gyldighet, nytteverdi eller fullstendighet.

   

 8. Du forplikter deg herved til å kun bruke den opplåste enheten eller mobildataene til eget bruk. Du vil ikke bruke den opplåste enheten eller mobildataene til noe ulovlig formål, og Ibas står ikke ansvarlig for din bruk av enheten eller mobildataene når du har mottatt disse etter at opplåsingstjenesten er fullført.

   

 9. Du erkjenner at opplåsningstjenesten leveres av en forhandler for Ibas, Cellebrite. Du fritar uttrykkelig og ugjenkallelig Cellebrite fra alle handlinger, årsaker til handlinger, anmeldelser, forpliktelser, skader fra og med gjeldende dato i forbindelse med levering av opplåsningstjenester, hvorvidt det er med hjemmel i kontrakt, skikk, lov eller likhetsprinsipp. Ingenting i denne seksjonen skal imidlertid utelukke deg fra å gjøre noen krav mot Ibas i henhold til gjeldende lov.

   

 10. Du erkjenner, forstår og samtykker uttrykkelig i at opplåsingstjenesten kan kreve opplåsing, innhenting av passord, dekryptering, tilgang til og/eller uthenting av informasjon eller data (inkludert overføring, lagring, kopiering eller analyser), utført på en elektronisk enhet, inkludert en bærbar elektronisk enhet som mobiltelefon eller nettbrett, datasystemer, programmer, applikasjoner, servere, telekommunikasjonssystemer eller elektroniske kommunikasjonssystemer, medier, aktiva (inkludert, men ikke begrenset til, materiale med opphavsrett, forretningshemmeligheter og kunnskap).

   

 11. Du vil holde Ibas, deres direktører, ledere, aksjonærer, ansatte og servicepartnere ("Ibas-parter") skadesløse fra og mot alle krav, søksmål, tap, forpliktelser, skader, kostnader og utgifter som måtte stilles eller rettes mot noen av Ibas-partene, eller som Ibas-parter kan undergå eller pådra seg, som et resultat av eller oppstått fra brudd, eller antatt brudd, på dine forpliktelser i henhold til disse tilleggsvilkårene for opplåsing. 

   

 12. Ibas påtar seg ikke noe ansvar for korrupsjon av, eller fysisk eller annen skade på, eller destruksjon av enheten som kan oppstå, eller ugyldiggjørelse av produsentens garantier med hensyn til enheten, det være seg: Før Ibas mottar enheten; eller når Ibas leverer opplåsingstjenesten der slik skade, destruksjon, korrupsjon eller ugyldighet oppstår som følge av at Ibas utfører opplåsingstjenesten i samsvar med tilleggsvilkår for opplåsing.