FORRETNINGSBETINGELSER FOR IBAS' DATAGENDANNELSESYDELSER

1 FORRETNINGSBETINGELSER

1.1 Disse forretningsbetingelser ("Betingelser") gælder for levering af datagendannelsesydelser fra Ibas Ontrack ApS ("Ibas") med hjemstedsadresse på Gammel Kongevej 1, 1610 København V (CVR-nr. 19626008), til dig.  Læs venligst Betingelserne grundigt, før du afgiver en ordre til os. Betingelserne indeholder oplysninger om, hvem vi er, hvordan vi leverer ydelserne til dig, hvordan du og vi kan bringe aftalen til ophør, hvad du skal gøre i tilfælde af problemer samt andre vigtige oplysninger. 

2 KONTAKTOPLYSNINGER

2.1 Sådan kan du kontakte os. Du kan kontakte os ved at ringe til vores kundeservice på +45 70 22 34 00, ved at sende et brev til Ibas Ontrack Aps, C/O Regus, Gammel Kongevej 1, 1610 København V, ved at gå ind på ibas.com/dk/kontakt eller ved at sende os en e-mail på dkrecovery@ontrack.com.

3 DEFINITIONER

3.1 I disse Betingelser anvendes følgende definerede udtryk:

(a) "Aftale" har den betydning, ordet er tillagt i pkt. 4.4.
(b) "Datamedie" skal forstås som lagringsmedier såsom harddiske, USB-stik, bærbare eller stationære computere eller andre enheder.
(c) ”Data" skal forstås som enhver form for elektroniske oplysninger, herunder "personoplysninger" som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 (databeskyttelsesforordningen) og/eller den britiske databeskyttelseslov (Data Protection Act 2018).
(d) "Erhvervskunde" skal forstås som en kunde, der handler på vegne af sin virksomhed, sit erhverv eller sin profession, herunder, men ikke begrænset til, enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber, aktie- og anpartsselskaber og offentlige myndigheder.
(e) "Fortrolige Oplysninger" skal forstås som alle Fortrolige Oplysninger (uanset hvordan de er registreret eller opbevaret), der videregives af den ene part til den anden part i forbindelse med ydelserne, herunder, men ikke begrænset til, dine data, vores data og enhver oplysning, som en af partnerne måtte anse for at være fortrolig. 
(f) "Hjemmeside" skal forstås som vores hjemmeside (www.ibas.dk) eller andre hjemmesider, som vi til enhver tid måtte anvende i driften af vores virksomhed.
(g) "Mobiltelefon" betyder en vilkårlig Mobiltelefon.
(h) "Ordre" har den betydning, ordet er tillagt i pkt. 4.3.
(i) "Privatkunde" skal forstås som en kunde, der er en fysisk person, som ikke handler på vegne af en virksomhed, et erhverv eller en profession (og som ikke er en Erhvervskunde).
(j) "Tilbud" har den betydning, ordet er tillagt i pkt. 4.1.
(k) "Udstyr" skal forstås som dine Datamedier og evt. din Mobiltelefon.
(l) "Vederlag" skal forstås som det vederlag, du skal betale for ydelserne, som anført i det fremsendte tilbud.
(m) "Ydelse" skal forstås som den datagendannelsesydelse, vi leverer til dig i overensstemmelse med beskrivelsen i pkt. 4 (ordreproces) og pkt. 5 (ydelser) i disse Betingelser. 

(n) "Ydelsesbeskrivelse" skal forstås som den specifikke proces, der anvendes af Ibas, og som er beskrevet her: https://www.ibas.com/dk/salgs-leveringsbetingelser#beskrivelse-af-ibas-datagendannelsesydelse, som bl.a. beskriver ydelsesbegrænsninger, ydelsesniveau og forventninger.   

4 ORDREPROCES

4.1 Ved en almindelig datagendannelse skal du fremsende dit Datamedie til os efter en indledende telefonsamtale og indsendelse af kontaktformularen på Hjemmesiden, enten via Hjemmesiden eller pr. e-mail. Vi gør rimelige bestræbelser på: a) at undersøge udstyret for at fastslå: i) hvilke Data, der kan tilgås på Udstyret, ii) årsagen til, at Udstyret og/eller Data er blevet beskadiget, iii) omfanget af Data, der sandsynligvis kan gendannes på Udstyret, iv) hvis du har indsendt en ødelagt Mobiltelefon, hvorvidt det er muligt at reparere din Mobiltelefon og hvilken hardware, der evt. skal repareres eller udskiftes for at gendanne Mobiltelefonens funktionalitet ("gratis evaluering"), og b) at formidle resultaterne af vores gratis evaluering til dig. Vi giver dig et tilbud, der beskriver omfanget af Ydelserne og vores Vederlag ("Tilbud"). Alle Ydelser leveres i overensstemmelse med Ydelsesbeskrivelserne.   

4.2 Ved andre ydelser, herunder datagendannelse via fjernadgang ("RDR"), hvor der ikke er indleveret Udstyr til os, eller i tilfælde af afmagnetisering, omfatter tilbuddet det arbejde, som Ibas forventes at udføre for at kunne levere Ydelserne.  

4.3 Efter modtagelse af vores Tilbud kan du efter eget valg enten: i) acceptere og underskrive Tilbuddet eller arbejdsbeskrivelsen for at bestille vores Ydelser ("Ordre"), ii) fremsende en anmodning om i givet fald at få dit Udstyr retur, hvorved du indvilger i at betale returomkostningerne, eller iii) fremsende en anmodning om, at vi skal destruere Udstyret, i hvilket tilfælde du giver os tilladelse til straks at destruere dit Udstyr. Hvis vi ikke modtager en Ordre eller en anmodning om returnering af Udstyret senest 90 kalenderdage efter afgivelse af Tilbuddet, bortskaffer vi dit Udstyr i overensstemmelse med gældende lov. 

4.4 Vi har accepteret Ordren, når vi dig sender en e-mail med en ordrebekræftelse, hvorefter der er indgået en juridisk bindende aftale ("aftale") mellem dig og os, som er underlagt disse Betingelser. Vi giver Ordren et ordrenummer. Det er en hjælp for os, hvis du oplyser ordrenummeret, når du kontakter os.

5 VORES YDELSER

5.1 Mod betaling af Vederlaget leverer vi Ydelserne med professionel omhu. Efter modtagelse af en Ordre bestræber vi os på: i) at genfinde, replikere, genskabe, skabe adgang til, konvertere, gendanne og returnere alle gendannede Data til dig på en krypteret harddisk eller et krypteret USB-stik (eller en anden harddisk leveret af dig), ii) om nødvendigt at reparere din Mobiltelefon, og iii) at udføre sådanne andre ydelser, som vi skriftligt har aftalt at udføre for dig, såsom afmagnetisering eller RDR. Når du modtager harddisken eller USB-stikket med dine gendannede Data fra Ibas, opfordrer vi dig til straks at tjekke harddiskens eller USB-stikkets tekniske funktionalitet. Ibas kan kun foretage genlevering af dine gendannede Data i tilfælde af fejl ved den leverede enhed i den dataopbevaringsperiode, der er gældende for dine gendannede personoplysninger i overensstemmelse med Ibas' databehandleraftale. Datagendannelse via fjernadgang. Hvis du ønsker, at Ibas skal foretage datagendannelse i en situation, hvor det ikke er nødvendigt at indlevere Udstyr, kan Ibas udføre datagendannelse via fjernadgang. Du skal downloade og installere Ibas' RDR-klientsoftware via det link, du modtager fra Ibas. Når klienten er installeret, kan du oprette forbindelse til Ibas ved hjælp af en krypteret internetforbindelse. Ibas anvender kun RDR-forbindelsen til at bruge Ibas' gendannelsesværktøjer direkte på kundens maskine. Dine Data bliver ikke overført til Ibas under denne proces.  

5.2 Afmagnetisering. Ibas placerer dit Udstyr i en afmagnetiseringsenhed, dvs. en maskine, der effektivt sikrer, at de magnetiske data på Udstyret ikke længere er læsbare. Efter afmagnetiseringsprocessen er dataene ikke længere læsbare og er blevet tilintetgjort på sikker vis.  

5.3 Reparation af Mobiltelefon. Den primære ydelse, vi tilbyder, er gendannelse af Data fra Mobiltelefonen, og vil tilbyder ikke reparation af Mobiltelefoner som en selvstændig ydelse. Hvis det er muligt at reparere Mobiltelefonen, reparerer vi denne og gendanner Mobiltelefonens funktionalitet, så du kan bruge den normalt.  

5.4 Du bliver informeret om den forventede færdiggørelsesdato i løbet af ordreprocessen. Omkostningerne til at returnere Udstyret vil være beskrevet i Tilbuddet. 

5.5 I forbindelse med visse Ydelser kan vi have brug for visse oplysninger fra dig, såsom brugernavne, passwords og/eller kodeord. Hvis du ikke leverer disse oplysninger inden for en rimelig frist efter vores anmodning derom, eller hvis du leverer ufuldstændige eller ukorrekte oplysninger, kan vi opkræve et yderligere beløb af en rimelig størrelse som kompensation for et eventuelt ekstraarbejde i den forbindelse. Vi påtager os intet ansvar for forsinket levering af Ydelserne eller manglende levering af en del af Ydelserne, hvis dette skyldes, at du ikke giver os de oplysninger, vi har brug for. 

5.6 Vi kan blive nødt til at afbryde leveringen af Ydelserne for: i) at løse tekniske problemer eller foretage tekniske ændringer, ii) at opdatere Ydelserne, således at de afspejler ændringer i relevante love og myndighedskrav og (iii) at foretage ændringer i Ydelserne i overensstemmelse med dit ønske. Vi kan også afbryde leveringen af Ydelserne i tilfælde af manglende betaling. 

5.7 Selv om vi anvender godkendt udstyr til reparationer, kan vi ikke garantere, at Ydelserne er i overensstemmelse med den garanti, som den oprindelige udstyrsproducent tilbyder. Vores levering af Ydelserne bør under ingen omstændigheder opfattes som en garanti for, at Ydelserne vil være vellykkede, at alle eller nogle af Dataene kan gendannes eller blive brugbare, eller at Mobiltelefonen vil kunne bruges, eller at vi opnår et andet specifikt resultat.  

5.8 Ibas garanterer, at RDR-klientsoftwaren: a) er fri for programkoder eller programmeringsinstruktioner udformet til med overlæg at afbryde, deaktivere, skade, forstyrre eller på anden måde have en negativ indvirkning på computerprogrammer, datafiler eller datadrift og b) ikke indeholder anden ondsindet eller skadelig kode, der normalt kaldes virus eller lignende, herunder trojanske heste, orme eller bagdøre.      

6 IMMATERIELLE RETTIGHEDER 

6.1 Dit Udstyr og dine Data forbliver til enhver tid din ejendom, og vi har ingen ejendomsrettigheder eller andre rettigheder til dem (bortset fra retten til at besidde og bruge dit Udstyr og Dataene til at levere Ydelserne). Vi bevarer alle ejendomsrettigheder og andre rettigheder i forbindelse med levering af Ydelserne, herunder til enhver forbedring eller videreudvikling af Ydelserne.    

7 RET TIL AT BRINGE EN AFTALE TIL OPHØR (PRIVATKUNDER)

7.1 Dette pkt. 7 gælder udelukkende aftaler med Privatkunder. Du har ret til at ændre mening efter ordreafgivelsen. Disse rettigheder, i henhold til The Consumer Contracts (Information, Cancellation and Additional Charges) Regulations 2013, forklares nærmere nedenfor. 

7.2 Du kan til enhver tid annullere en ordre på en gratis evaluering. Hvis du afgiver en Ordre, kan du annullere den inden 14 dage fra den dag, hvor vi sender en e-mail med vores bekræftelse af, at vi har modtaget din Ordre. Når vi har leveret Ydelserne, kan du dog ikke fortryde, selv om fortrydelsesfristen på de 14 dage ikke er udløbet. Ved ordreafgivelsen giver du os udtrykkeligt tilladelse til at påbegynde levering af Ydelserne med det samme. Hvis du annullerer Ordren, efter vi har påbegyndt levering af Ydelserne, skal du betale os for de Ydelser, vi har leveret indtil det tidspunkt, hvor du fortæller os, at du har skiftet mening. Vi fortæller dig, hvad dette beløb udgør, når vi har modtager din annulleringsanmodning. 

7.3 Hvis du ønsker at annullere Ordren, kan du kontakte os på en af følgende måder og oplyse dit ordrenummer, dit navn, din adresse og tilkendegive, at du ønsker at annullere Ordren:  

a) Telefon eller e-mail: Ring til kundeservice på +45 70 22 34 00 eller send en e-mail til dkrecovery@ontrack.dk. 
b) Brev: Skriv til Ibas Ontrack ApS, Gammel Kongevej 1, 1610 København V.

c) Fortrydelsesformular: Udfyld og send en fortrydelsesformular med samme udformning som standardformularen, der er vedhæftet som bilag til disse Betingelser.

8 RET TIL AT BRINGE AFTALEN TIL OPHØR (ERHVERVSKUNDER)

8.1 Dette pkt. 8 gælder kun aftaler indgået med Erhvervskunder. Efter ordreafgivelse kan Ydelserne kun annulleres som anført i pkt. 9 nedenfor.  

9 GENSIDIG RET TIL AT BRINGE AFTALEN TIL OPHØR

9.1 Uden at dette berører nogen øvrige rettigheder eller misligholdelsesbeføjelser, parterne har til deres rådighed, kan begge parter med øjeblikkelig virkning bringe aftalen til ophør, hvis:

a) En af parterne er skyld i en væsentlig misligholdelse af et vilkår i aftalen, som ikke kan afhjælpes, eller (hvis en sådan misligholdelse kan afhjælpes) undlader at afhjælpe overtrædelsen i løbet af en periode på 7 dage efter at være blevet skriftligt anmodet om at gøre det, eller gentagne gange overtræder disse Betingelser. Manglende betaling af vederlaget udgør en væsentlig misligholdelse.

b) En af parterne ophører (eller truer med at ophøre) med at drive hele eller en del af sin virksomhed, får udpeget en likvidator, bobestyrer eller kurator for sig selv eller for en del af sin virksomhed eller sine aktiver eller vedtager en beslutning om likvidation (bortset fra som led i en reel rekonstruktions- eller fusionsplan, hvor den deraf følgende enhed overtager alle dens forpligtelser), eller en kompetent domstol afsiger en kendelse om betalingsstandsning, et konkursdekret eller lignende, eller indgår aftale om en gældsordning med sine kreditorer, eller er ude af stand til at betale sin gæld, når den forfalder, eller, hvis der er tale om en fysisk person, går konkurs.  

9.2 Vi kan bringe aftalen til ophør med øjeblikkelig virkning, hvis vi ved opfyldelse af aftalen bryder gældende eksportregler for og sanktioner mod transaktioner med visse virksomheder og fysiske personer fastsat af Europa-Kommissionen eller andre nationale myndigheder, herunder USA.

9.3 Efter opsigelse af aftalen hæfter du for betaling af alle vores tilgodehavender, der forfalder til øjeblikkelig betaling.  

10 KUNDENS INDESTÅELSER

10.1 Du accepterer og garanterer hermed over for Ibas: i) at du har retsevne til at indgå bindende aftaler, ii) at du har bemyndigelse, beføjelse og kompetence til at acceptere disse Betingelser, og, hvis du er en Erhvervskunde, at du har juridisk beføjelse at indgå aftalen, iii) at alle de oplysninger, du afgiver i forbindelse med din Ordre, er rigtige, korrekte, fuldstændige og ikke misvisende, iv) at du er ejer af Udstyret og/eller har tilladelse fra ejeren af Udstyret til, at vi leverer Ydelserne, v) at indleveringen af dit Udstyr og/eller dine Data til os ikke medfører overtrædelse af tredjemands forpligtelser eller rettigheder, vi) at indleveringen af Udstyret og/eller Dataene ikke medfører overtrædelse af gældende lovgivning, vii) at du er juridisk berettiget til at give adgang til Dataene, viii) at Udstyret ikke indeholder materiale (herunder, uden begrænsning, Data), der kan krænke en tredjemands immaterielle rettigheder, og ix) at Udstyret ikke indeholder materiale, der kan medføre overtrædelse af gældende lovgivning. Vi forbeholder os ret til at anmode om dokumentation for ejendomsretten eller den juridiske berettigelse til at godkende vores igangsætning af Ydelserne og at indstille eller ikke at iværksætte Ydelserne, før vi har modtaget en sådan dokumentation.  

10.2 Du accepterer hermed, at dit Udstyr og/eller dine Data kan være beskadiget allerede før vi modtager dem, og at arbejdet med at levere Ydelserne kan medføre tilintetgørelse af eller yderligere fejl på Udstyret og/eller Dataene. Vi leverer Ydelserne med professionel omhu, men med undtagelse af de i pkt. 12 anførte forhold påtager vi os intet ansvar for eksisterende eller yderligere fejl, der kan opstå på Udstyret og/eller Dataene i forbindelse med levering af Ydelserne.

11 PRIS OG BETALING

11.1 Prisen for Ydelserne svarer til det Vederlag, der er anført i det pågældende Tilbud. Beløbet tillægges moms med den gældende sats, som betales af kunden.         

11.2 Sådan kan du betale. Betaling kan foretages ved bankoverførsel eller med kredit-/debetkort. Hvis du betaler med kredit/debetkort, sender Ibas dig et betalingslink til en sikker betalingsplatform tilhørende tredjemand, hvor du kan foretage betaling, når arbejdet er udført. Visse ydelser, såsom udarbejdelse af fillister (se Ydelsesbeskrivelsen), skal betales førend arbejdet påbegyndes. Ved øvrige ydelser, og efter færdiggørelse af Ordren, skal der ske betaling til Ibas, før de gendannede Data returneres. Erhvervskunder som anmoder om kreditvilkår skal betale deres faktura i henhold til de aftalte vilkår, efter at have givet Ibas en underskrevet accept af vores Ordre eller en gyldig købsordre.

11.3 Hvis du undlader at betale et forfaldent beløb i henhold til disse Betingelser, kan vi tilbageholde Udstyret og Dataene, indtil hele beløbet er betalt. Hvis det fulde beløb ikke er betalt senest 90 kalenderdage fra forfaldsdatoen, kan vi, uden at ifalde noget ansvar og uden at kontakte dig yderligere, bortskaffe dit Udstyr og/eller dine Data i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi opkræver også rente i henhold til renteloven. Renter tilskrives dagligt fra forfaldsdatoen og indtil den faktiske betaling af det forfaldne beløb finder sted, hvad enten dette er før eller efter en eventuel retsafgørelse. 

12 VORES ANSVAR FOR TAB ELLER SKADE PÅFØRT DIG

12.1 Vi påtager os intet ansvar for beskadigelse af eller fysisk skade eller anden skade på eller tilintetgørelse af dit Udstyr, dine Data eller andet Udstyr, eller for ugyldiggørelse af eventuelle garantier i forbindelse med dit Udstyr eller andet materiale, hverken: før vi modtager dit Udstyr, dine Data eller andet Udstyr eller, eller i forbindelse med vores levering af Ydelserne, hvis en sådan skade, tilintetgørelse, beskadigelse eller ugyldiggørelse opstår i forbindelse med vores levering af Ydelserne i overensstemmelse med disse Betingelser.

12.2 Vi bestræber os på så vidt muligt at tage godt vare på dit Udstyr og dine Data, mens de er i vores besiddelse, men vi påtager os intet ansvar over for dig, hvis dit Udstyr eller dine Data går tabt eller bliver tilintetgjort eller beskadiget eller på anden måde ødelægges som følge af almindelig slitage.

12.3 Vi fralægger os ikke og begrænser på ingen måde vores ansvar over for dig i de tilfælde, hvor dette ville være retsstridigt. Det gælder også vores erstatningsansvar for død eller personskade som følge af uagtsomhed fra vores eller vores medarbejderes, repræsentanters eller underleverandørers side; som følge af bedrageri eller urigtige oplysninger fremsat i ond tro; og i forhold til Privatkunder, for tilsidesættelse af dine juridiske rettigheder i forhold til Ydelserne og for mangelfulde Ydelser i henhold til den danske forbrugeraftalelov.

12.4 Med forbehold for bestemmelserne i dette pkt. 12 er vores samlede erstatningsansvar over for dig, uanset hvorvidt dette er i eller uden for kontrakt (herunder uagtsomhed), for tilsidesættelse af en lovbestemt forpligtelse eller andet, der udspringer af eller i forbindelse med en aftale, begrænset til: i) enten 100.000 kr. eller størrelsen af vederlaget i henhold til aftalen, hvis dette er højere, i tilfælde af manglende overholdelse af tavshedspligt og databeskyttelse eller overtrædelse af immaterielle rettigheder eller, ii) i alle øvrige tilfælde, værdien af det vederlag, der skal betales i henhold til aftalen.  

12.5 Ingen af parterne skal være ansvarlige over for den anden part, hverken i eller uden for kontrakt (herunder uagtsomhed), for tilsidesættelse af en lovbestemt forpligtelse eller andet, der udspringer af eller i forbindelse med disse Betingelser eller en aftale, for indirekte skade eller følgeskade, driftstab eller mistet omsætning eller forretning.  

12.6 Brug af kurertjenester. Ved afhentning af dit Udstyr forud for iværksættelsen af Ydelserne, eller ved levering af de gendannede Data og/eller originalt Udstyr, sker dette ved brug af nationalt anerkendte kurervirksomheder.  Ved at acceptere at vi anvender sådanne kurervirksomheder i forbindelse med Ydelserne, giver du dit samtykke til, at ethvert tab eller enhver skade på Udstyret eller Dataene udtrykkeligt er underlagt de forretningsbetingelser, der er fastsat af den pågældende kurervirksomhed, herunder hvad angår ansvarsbegrænsninger og erstatningsgrænser. Du giver herved afkald på enhver ret til at rejse krav over for Ibas for tab eller skade på Data eller Udstyr, der skyldes kurervirksomhedens uagtsomhed og/eller misligholdelse af aftalen, og som ikke er omfattet af dennes erstatningsordning.   

13 SKADESLØSHOLDELSE

13.1 Du accepterer skadesløsholde os fuldt ud for alle krav, omkostninger, erstatningsbeløb, forpligtelser, udgifter (herunder, uden begrænsning, udgifter til advokatbistand), krav og domme, som vi pådrager os eller som skal betales af os som følge af eller i forbindelse med alle dine handlinger, manglende handlinger og/eller undladelser i forbindelse med aftalen og disse Betingelser.

14 SÅDAN ANVENDER VI DINE PERSONOPLYSNINGER (PRIVATKUNDERS OG ERHVERVSKUNDERS KONTAKTOPLYSNINGER)

14.1 Vi bruger de personoplysninger, du giver til os, til at levere Ydelserne til dig og til at håndtere betalingen for Ydelserne. Det er frivilligt at udlevere sine personoplysninger, men hvis du vælger ikke at gøre det, eller hvis du vælger at tilbagekalde dit samtykke, kan det forhindre Ibas i at levere Ydelserne. Vi indsamler personoplysninger: i) når du kontakter os via e-mail, telefon eller på anden måde, og ii) som led i vores sædvanlige kontakt med dig, når vi leverer Ydelser (herunder personoplysninger, som vi får i forbindelse med registrering af dine betalinger).  

14.2 De formål, hvortil vi behandler dine personoplysninger, omfatter: i) til at levere Ydelserne og ekspedere dine Ordrer, ii) til at få tilkendegivelser om din mening om vores Ydelser og iii) til direkte markedsføring, hvis du har fået din tilladelse hertil. 

14.3 Vi kan videregive personoplysninger til andre enheder i KLDiscovery-koncernen (som Ibas er en del af), som er anført på en komplet oversigt over tilknyttede enheder i vores privatlivspolitik, og til: i) retslige myndigheder og tilsynsmyndigheder med det formål at indberette faktiske overtrædelser og mistanke om overtrædelser af gældende love og bestemmelser, ii) bogholdere, revisorer, advokater og andre eksterne rådgivere og iii) eksterne samarbejdspartnere (f.eks. betalingsformidlere, transport-/kurervirksomheder, leverandører af teknologi og personer, der leverer bistand i forbindelse med overholdelse af myndighedskrav). Vi videregiver personoplysninger til andre enheder med det formål at opfylde aftalemæssige forpligtelser over for dig eller af legitime forretningsmæssige årsager i henhold til gældende lovgivning. Vi har indført sikkerhedsforanstaltninger som beskrevet i vores privatlivspolitik, og alle enheder er forpligtet til at indføre sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et højt beskyttelsesniveau.  

14.4 Uden at det berører dine lovfæstede rettigheder, så har du altid ret til: i) at få adgang til og indhente oplysninger om arten, behandlingen eller videregivelsen af dine personoplysninger, ii) at få berigtiget dine personoplysninger, iii) af legitime årsager at anmode om sletning eller begrænsning i behandlingen af personoplysninger, iv) af legitime årsager at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger, v) at anmode om overførsel af personoplysninger til en anden dataansvarlig, vi) at trække dit samtykke til behandling af personoplysninger tilbage og vii) at indgive klager til den relevante datatilsynsmyndighed.

14.5 Ved at acceptere disse Betingelser accepterer du også opbevaring og brug af dine personoplysninger i henhold til Betingelserne i vores privatlivspolitik, som kan læses på: https://www.ibas.dk/privacy-policy.

15 VORES BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER (GENDANNEDE DATA)

15.1 Ved at acceptere disse Betingelser accepterer du også, for så vidt angår gendannede Data, opbevaring og brug af dine personoplysninger i henhold til Betingelserne i vores databehandleraftale, som kan læses på www.ibas.com/dk/salgs-leveringsbetingelser#databehandleraftale.

16 FORTROLIGE OPLYSNINGER

16.1 Parterne er enige om ikke at videregive Fortrolige Oplysninger om den anden part til tredjemand uden forudgående skriftlig tilladelse til den part, der videregiver de Fortrolige Oplysninger, og: i) kun at anvende sådanne Fortrolige Oplysninger til at udføre sine forpligtelser i henhold til disse Betingelser, ii) at anvende samme metoder til og samme grad af omhu for at forhindre videregivelse af sådanne Fortrolige Oplysninger, som anvendes for at forhindre videregivelse af egne Fortrolige Oplysninger, men vil under alle omstændigheder som minimum anvende rimelig omhu og iii) at videregive Fortrolige Oplysninger til sine medarbejdere og godkendt tredjemand, dog kun de nødvendige oplysninger, forudsat at alle sådanne personer er underlagt en mindst lige så omfattende tavshedspligt som den tavshedspligt, der følger af disse Betingelser.

16.2 Tavshedspligten gælder ikke Fortrolige Oplysninger: i) der kommer til offentlighedens kendskab uden den modtagende parts skyld, ii) der var kendt af den modtagende part forud for modtagelsen fra den anden part, iii) der videregives til den modtagende part af tredjemand (andre end parternes ansatte og repræsentanter) under omstændigheder, der gør, at sådan videregivelse ikke strider mod den tavshedspligt, som den videregivende part er underlagt, eller iv) der er uafhængigt udarbejdet af den modtagende part uden brug af Fortrolige Oplysninger.

17 ANDRE VIGTIGE BETINGELSER

17.1 Denne aftale er indgået mellem dig og os. Ingen andre personer har ret til at håndhæve nogen af aftalens vilkår. Hvert afsnit i disse Betingelser har selvstændig virkning. Hvis en domstol eller en relevant myndighed bestemmer, at nogle af Betingelserne er retsstridige og/eller ikke kan håndhæves, skal de resterende afsnit fortsætte med fuld gyldighed og virkning. Hvis vi udskyder at træffe foranstaltninger over for dig i forbindelse med din misligholdelse af denne aftale, forhindrer det os ikke i at træffe foranstaltninger over for dig på et senere tidspunkt. 

17.2 Vi kan ændre Ydelserne for at tage højde for ændringer i de relevante love og myndighedskrav og for at implementere mindre tekniske justeringer og forbedringer, for eksempel at imødegå en sikkerhedstrussel. Sådanne ændringer vil ikke påvirke din brug af Ydelserne. Vi kan tillige foretage væsentlige ændringer af disse Betingelser eller Ydelserne, men i så fald vil vi underrette dig derom, og du kan derefter kontakte os for at bringe aftalen til ophør, inden ændringerne træder i kraft, og modtage en godtgørelse for eventuelle betalte Ydelser, der endnu ikke er modtaget.  

17.3 Hvis du er bosiddende i EU, så har du, i tillæg til øvrige rettigheder, du måtte have i henhold til love eller bestemmelser, mulighed for at indgive klager via EU's platform for onlinetvistbilæggelse ("platformen"), som gør det muligt at bilægge tvister online. Yderligere oplysninger om platformen findes på https://webgate.ec.europa.eu/odr/. Ibas har ikke til hensigt at bruge platformen til at bilægge tvister, og du accepterer, at Ibas ikke er forpligtet til at bruge platformen til at bilægge tvister. 

17.4 Disse Betingelser er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister som udspringer af Betingelserne er undergivet dansk ret og danske domstoles enekompetence, medmindre ufravigelige forbrugerrettigheder bestemmer andet. 

BILAG

 

Standardfortrydelsesformular

(Udfyld og returner denne formular, hvis du ønsker at udtræde af aftalen)

Til[FORHANDLER INDSÆTTER FORHANDLERS NAVN, ADRESSE, TELEFONNUMMER OG EVT. TELEFAXNUMMER OG E-MAILADRESSE]
Jeg/Vi [*] meddeler hermed, at jeg/vi [*] annullerer min/vores [*] købsaftale vedr. følgende varer [*]/levering af følgende Ydelser [*],
Bestilt den [*]/modtaget den [*], 
Kundens/kundernes navn, 
Kundens/kundernes adresse, 
Kundens/kundernes underskrift (kun hvis formularen indsendes i papirform) 
Dato 

[*] Slet det ikke relevante

Gyldig fra: 1. maj 2021


Databehandleraftale

Denne databehandleraftale er gældende for: i) Ibas Ontrack ApS med hjemsted på adressen Gammel Kongevej 1, 1610 København V (CVR-nr. 19626008) ("Ibas") og ii) den pågældende kunde, som afgiver en ordre på ydelser i henhold til Forretningsbetingelserne. 

Det er mellem parterne aftalt, at vilkårene i denne databehandleraftale finder anvendelse på den behandling af personoplysninger (som defineret nedenfor), der er nødvendig for, at Ibas kan levere ydelserne til den pågældende kunde.   

Definitioner

I denne databehandleraftale anvendes følgende definerede udtryk:

Anmodning fra registrerede skal forstås som en anmodning fremsat af en registreret om udøvelse af dennes rettigheder i henhold til Databeskyttelseslovgivningen.
Behandling har den i Databeskyttelseslovgivningen anførte betydning (som tillige omfatter beslægtede udtryk såsom "behandle").
Brud På Persondatasikkerheden skal forstås som et brud på sikkerheden, der fører til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring eller uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger.
Dataansvarlig har den betydning, der er anført i Databeskyttelseslovgivningen.
Databehandler har den betydning, der er anført i Databeskyttelseslovgivningen.
Databeskyttelsesforordningen skal forstås som Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse (GDPR)).
Databeskyttelseslovgivningen skal forstås som alle gældende databeskyttelsesregler, som kunden, Ibas og/eller ydelserne er omfattet af, herunder: i) den britiske databeskyttelseslov (Data Protection Act 2018), herunder den anvendte databeskyttelsesforordning, ii) EU's databeskyttelsesforordning og/eller tilsvarende nationale love og bestemmelser samt iii) alle gældende love og bestemmelser, som gennemfører eller svarer til Databeskyttelsesforordningen i EU's medlemsstater.  
Personale
 
skal forstås som nuværende, tidligere eller fremtidige medarbejdere, konsulenter, interne og eksterne vikarer, praktikanter, andre midlertidigt ansatte, kontraktsparter, udstationerede medarbejdere og andet Personale.
Personoplysninger har den betydning, der er anført i Databeskyttelseslovgivningen, og omfatter alle personoplysninger, som kunden overlader til Ibas.
Registrerede har den betydning, der er anført i Databeskyttelseslovgivningen.
Tilsynsmyndighed skal forstås som en/et lokal(t), national(t) eller international(t) styrelse, departement, embedsmand, parlament, myndighedsperson eller juridisk person eller et statsligt eller fagligt organ, en kontrollerende eller tilsynsførende myndighed, et udvalg eller et andet organ med ansvar for at administrere Databeskyttelseslovgivningen.
Underdatabehandler skal forstås som en anden databehandler, som Ibas gør brug af på vegne af kunden til at foretage behandlingsaktiviteter i forbindelse med ydelser, der knytter sig direkte til den primære ydelse. Dette omfatter ikke accessoriske ydelser, såsom telekommunikationsydelser, post-/transportydelser, vedligeholdelses- eller brugersupportydelser, eller bortskaffelse af databærere og papirdokumenter samt øvrige soft- eller hardwarebaserede handlinger.

Bestemmelser om databehandling

1 Databehandler og Dataansvarlig

1.1 Det er aftalt mellem parterne, at kunden er Dataansvarlig, og at Ibas er Databehandler for beskyttede oplysninger. Kunden bekræfter, at denne er eneansvarlig for rigtigheden, kvaliteten, integriteten og pålideligheden af alle beskyttede oplysninger og af de midler, hvormed kunden har indhentet beskyttede oplysninger.

1.2 Kunden erklærer og garanterer: i) at alle beskyttede oplysninger, som anvendes i forbindelse med ydelserne i henhold til Forretningsbetingelserne, i alle henseender overholder Databeskyttelseslovgivningen, ii) at enhver instruks, som kunden giver Ibas vedrørende beskyttede oplysninger, til enhver tid vil være i overensstemmelse med Databeskyttelseslovgivningen, iii) at kunden har indhentet ethvert nødvendigt samtykke fra registrerede, hvis Personoplysninger er beskyttede oplysninger, eller på anden måde har den fornødne juridiske hjemmel til at udlevere beskyttede oplysninger til Ibas, samt iv) at kunden vil overholde vilkårene i denne databehandleraftale. 

1.3 Ibas erklærer og garanterer: i) at Ibas alene vil behandle beskyttede oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde Forretningsbetingelserne, ii) at Ibas vil behandle beskyttede oplysninger efter dokumenteret instruks fra kunden og i overensstemmelse med kravene i Databeskyttelseslovgivningen, iii) at Ibas omgående vil orientere kunden, hvis kundens instruks efter Ibas' vurdering er i strid med Databeskyttelseslovgivningen, eller hvis Ibas ikke kan efterleve kundens instruks vedrørende Behandlingen af beskyttede oplysninger (uanset om dette skyldes ændringer i gældende lovgivning eller ændringer i kundens instruks), samt iv) at Ibas vil overholde vilkårene i denne databehandleraftale. 

2 Instruks og oplysninger om Behandling

2.1 Ibas' Behandling af beskyttede oplysninger i henhold til denne databehandleraftale omfatter den Behandling, som er nødvendig for, at Ibas kan levere ydelserne.

3 Tekniske og organisatoriske foranstaltninger

3.1 Ibas skal for egen regning gennemføre og opretholde passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring af behandlingssikkerhed for beskyttede oplysninger i overensstemmelse med Databeskyttelseslovgivningen og navnlig Databeskyttelsesforordningens artikel 32-34. Ibas skal sikre, at disse tekniske og organisatoriske foranstaltninger er passende i forhold til de særlige risici, som Ibas' behandlingsaktiviteter indebærer, særligt med henblik på at beskytte beskyttede oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring eller uautoriseret videregivelse af eller adgang til disse oplysninger.

4 Brug af Personale og Underdatabehandlere

4.1 Ud over de i pkt. 4.2 omhandlede Underdatabehandlere må Ibas ikke gøre brug af Underdatabehandlere til at udføre behandlingsaktiviteter vedrørende kundeoplysninger uden forudgående skriftlig godkendelse fra kunden. Ved godkendelse skal Ibas, inden der videregives oplysninger til en godkendt Underdatabehandler, indgå en skriftlig aftale med Underdatabehandleren på vilkår svarende til vilkårene i denne databehandleraftale. Ibas erklærer, at Ibas forbliver fuldt ansvarlig over for kunden for opfyldelse af den enkelte Underdatabehandlers forpligtelser, uanset om andet måtte fremgå af denne aftale. Ibas skal underrette kunden om eventuelle planlagte ændringer i form af tilføjelse eller udskiftning af Underdatabehandlere og skal give kunden rimelig mulighed for at fremkomme med en sagligt begrundet indsigelse mod sådanne ændringer.  

4.2 Bilag 1 indeholder en liste over godkendte Underdatabehandlere pr. datoen for denne databehandleraftales ikrafttræden.

4.3 Ibas skal sikre, at det Personale, som har adgang til beskyttede oplysninger, er pålideligt og alene behandler oplysningerne, når dette er strengt nødvendigt for at kunne levere ydelserne, at Personalet har fuldt kendskab til de foranstaltninger, der skal træffes, og de skridt, der skal tages ved Behandling af beskyttede oplysninger i henhold til Databeskyttelseslovgivningen, samt at Personalet har forpligtet sig til at behandle beskyttede oplysninger med fortrolighed, herunder at være underlagt en passende tavshedspligt i forhold til beskyttede oplysninger (i henhold til en skriftlig aftale eller på anden måde).

5 Bistand til kunden med overholdelse af forpligtelser og registreredes rettigheder

5.1 Ibas skal omgående videresende alle anmodninger fra registrerede til kunden. Ibas skal efter anmodning fra kunden bistå kunden i rimeligt omfang (under hensyntagen til Behandlingens karakter og de oplysninger, der er til tilgængelige for Ibas) med at sikre overholdelse af kundens forpligtelser i medfør af Databeskyttelseslovgivningen i forhold til: i) behandlingssikkerhed, ii) konsekvensanalyser vedrørende databeskyttelse (som defineret i Databeskyttelseslovgivningen), iii) forudgående høring af Tilsynsmyndigheden vedrørende Behandling, som indebærer en høj risiko, samt iv) anmeldelser til Tilsynsmyndigheden og/eller underretninger fra kunden til registrerede om Brud På Persondatasikkerheden. Kunden skal dog betale vederlag til Ibas for bistanden, hvis denne er uforholdsmæssigt tids- og ressourcekrævende for Ibas. 

6 International overførsel af data

6.1 Personoplysninger hostes og behandles af Ibas i Storbritannien og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS"), og Ibas må ikke overføre Personoplysninger til lande uden for EØS uden kundens forudgående skriftlige godkendelse. Kunden anerkender, at Ibas på datoen for denne databehandleraftales underskrift behandler kundens Personoplysninger, der er omfattet af Databeskyttelsesforordningen, i Storbritannien på det retsgrundlag, der beslutningen om tilstrækkelighed, der blev meddelt af EU-Kommissionen den 28. juni 2021.  

6.2 I tilfælde af, at Storbritanniens betegnelse som et "tredjeland" er ændret,  skal parterne indgå en aftale på baggrund af EU's standardkontraktbestemmelser for Dataansvarlig-til-Databehandler, der er gældende på det pågældende tidspunkt, for at sikre overensstemmende Behandling af Personoplysninger i Storbritannien.

7 Fortegnelser, information og revision

7.1 Ibas skal: i) oprette, ii) løbende ajourføre og ii) vedligeholde fuldstændige og korrekte fortegnelser over al Behandling af beskyttede oplysninger. 

7.2 Ibas skal give kunden adgang til at foretage revision højst én gang pr. kalenderår inden for normal kontortid med mindst 30 dages skriftligt varsel og forudsat, at kunden påtager sig at iagttage en rimelig grad af fortrolighed. Kunden får dermed adgang til og kan tage kopi af fortegnelserne over den foretagne Behandling af beskyttede oplysninger. Ibas skal bistå kunden i rimeligt omfang ved udøvelsen af denne ret til at foretage revision. Adgangen til revision omfatter ikke tredjemands datacentre eller øvrige faciliteter hos tredjemand, som forestår opbevaring af serverudstyr, hvor der alene kan foretages visuel inspektion under ledsagelse.

7.3 Ibas skal så vidt muligt efter kundens anmodning og for dennes regning omgående stille alle oplysninger, der er nødvendige for at kunne påvise, at Ibas opfylder sine forpligtelser i henhold til Databeskyttelsesforordningen, til rådighed for kunden.

8 Underretning om Brud På Persondatasikkerheden

8.1 I tilfælde af Brud På Persondatasikkerheden, der omfatter beskyttede oplysninger, skal Ibas uden unødig forsinkelse: i) underrette kunden om bruddet på persondatasikkerheden og ii) give kunden nærmere oplysninger om bruddet på persondatasikkerheden. 

9  Sletning eller tilbagelevering af Personoplysninger og kopier

9.1 Ibas skal, efter skriftlig anmodning fra kunden, enten slette alle beskyttede oplysninger eller tilbagelevere alle beskyttede oplysninger til kunden i den form, som kunden med rimelighed måtte anmode om, herunder slette eksisterende kopier, inden for en rimelig periode: i) efter at de pågældende ydelser vedrørende datagendannelse, som Behandlingen er foretaget i forbindelse med, er blevet leveret i henhold til Forretningsbetingelserne, eller, hvis følgende tidspunkt indtræffer før, ii) når Ibas's Behandling af beskyttede oplysninger ikke længere er nødvendig for, at Ibas kan opfylde sine forpligtelser i henhold til denne databehandleraftale (medmindre gældende lovgivning stiller krav om opbevaring af beskyttede oplysninger, i hvilket tilfælde Ibas skal orientere kunden herom). Ibas skal sikre, at Ibas' Underdatabehandlere træffer samme foranstaltninger vedrørende beskyttede oplysninger. 

9.2 Ibas skal slette beskyttede oplysninger, som fortsat er i Ibas' besiddelse eller under Ibas' kontrol efter en periode på 12 måneder, medmindre dette skyldes, at kunden aktivt har givet instruks herom.     

10 Skadesløsholdelse 

10.1 Hver part (den "skadesløsholdende part") skal holde den anden part ("den skadesløsholdte part") skadesløs for alle krav, fordringer, søgsmål, forlig, sager af anden art, renter, gebyrer, udgifter, tab og erstatningsbeløb, som måtte blive gjort gældende mod den skadesløsholdte part, eller som denne måtte pådrage sig, blive pålagt at betale eller har accepteret at betale som følge af eller i forbindelse med den skadesløsholdende parts manglende overholdelse af denne databehandleraftale og/eller overtrædelse af Databeskyttelseslovgivningen.

11 Ansvar

11.1 Hver parts samlede ansvar i henhold til denne databehandleraftale kan i intet tilfælde overstige de i Forretningsbetingelserne fastlagte og aftalte beløbsgrænser. 

12 Varighed og ophør

12.1 Medmindre parterne ved enighed har bragt aftalen til ophør, træder denne databehandleraftale i kraft på den dato, hvor der afgives en ordre på ydelser i henhold til Forretningsbetingelserne, og aftalen er gældende, så længe Ibas fortsat behandler beskyttede oplysninger.

13  Lovvalg

13.1 Denne databehandleraftale er omfattet af lovvalgsbestemmelsen i Forretningsbetingelserne.

 Dato: 1. juli 2021

Bilag 1 – Underdatabehandlere og overførsler

Ibas' produkt/forretningssystem Obligatorisk brug af underdatabehandler
 
Underdatabehan
dlers navn
Underdatabehandlers lokation Overførsler uden for EØS/UK
tjenester Ja Ibas Ontrack AS Fjellgata 2, 2212 Kongsvinger, Norge Nej
tjenester Ja KLDiscovery Ontrack Limited
 
Nexus, 25 Farringdon NejBeskrivelse af Ibas Ontrack’s Datagendannelsesydelse

Oppdatert: 1 Juni 2019

1. Beskrivelse af ydelse

1.1 Ibas gendanner så meget data som muligt fra en eller flere ødelagte digitale lagringsmedier.

1.2 Datagendannelse kan bestå af flere faser:

1.2.1 Gratis vurdering (se pkt. 2),

1.2.2 Diagnosticering som en ekstra valgmulighed (se pkt. 3) og

1.2.3 Datagendannelse (se pkt. 4 og 5).

1.3 Selvom vi gør vores yderste og har stor erfaring, er der alligevel risiko for, at det selv ved hjælp af Ibas' værktøjer og teknologier ikke er muligt at læse slettede og/eller ødelagte data. Ibas kan derfor ikke garantere, at data på ødelagte medier kan gendannes, repareres eller læses.

1.4 Selv med den bedste teknologi og de nyeste standarder inden for databehandling, kan de processer, der er nødvendige for at gendanne data, indebære en risiko for, at de resterende data mistes helt eller delvist, og/eller at kun en del af dataene på det ødelagte medie kan gendannes. Kunden accepterer, at selv ved en omhyggelig datagendannelsesproces er der risiko for,

1.4.1 at yderligere data vil gå tabt, såfremt eksisterende data ikke kan gendannes,

1.4.2 at gendannede data ikke kan anvendes af kunden,

1.4.3 at de oplysninger, der er lagret på et lagringsmedie, bliver helt eller delvist ødelagt, og

1.4.4 at lagringsmedier, software og andre indleverede genstande kan blive ødelagt, gjort ubrugelige eller bortskaffet.

2. Gratis vurdering

2.1 En gratis vurdering består af en undersøgelse af datafejlens art og omfang samt en undersøgelse af mulighederne for gendannelse af data på lagringsmediet. Det første skridt er at fastslå, om det er en logisk og/eller fysisk fejl, og om lagringsmediet skal behandles i et støv- og fugtfrit miljø. Desuden gives der en vurdering af det forventede udbytte af en datagendannelsesproces.

2.2 En gratis vurdering kan foretages på Ibas' værksted eller via en forbindelse med fjernadgang til kundens adresse. Ved en Gratis vurdering via fjernadgang ved hjælp af Ibas' RDR-teknologi accepterer kunden de særlige betingelser for datagendannelse via fjernadgang (RDR), der er anført i pkt. 7.

2.3 Efter den gratis vurdering orienterer Ibas kunden om, hvor vellykket den efterfølgende datagendannelse kan forventes at være. Der er følgende mulige skøn for det forventede udbytte af datagendannelsen:

2.3.1 Fortræffelig - Vi forventer, at hovedparten af kundens rådata (90-100%) kan gendannes og blive læsbare i det relevante program.

2.3.2 God - Vi forventer, at en stor del af kundens rådata (50-100%) kan gendannes og blive læsbare i det relevante program.

2.3.3 Delvis - Vi forventer, at en mindre del af kundens rådata (under 50%) kan gendannes og blive læsbare i det relevante program.

2.3.4 Gendannelse ikke mulig - Vi kan ikke få adgang til data på kundens harddisk.

2.3.5 Kompleks - Vi kan ikke på nuværende tidspunkt angive en præcis procentdel af den mænge data, der forventes gendannet.

2.4 Ved en gratis vurdering gives ingen garanti for, at de under pkt. 2.b anførte procentsatser kan overholdes. Der kan være fejl, der er svære at opdage, og som ikke i fuldt omfang bliver opdaget i en gratis vurdering.

2.5 Efter den gratis vurdering orienterer Ibas kunden om, hvor stor en mængde data, der kan forventes gendannet, og hvor lang tid dette vil tage, samt prisen herfor.

2.6 Ibas kan efter den gratis vurdering på kundens anmodning og mod betaling af et vederlag foretage en udvidet analyse, hvor der dannes en Verifile-rapport over filer, hvori den mængde data, der kan forventes gendannet, kan bestemmes mere præcist.

2.7 Hvis kunden på baggrund af resultaterne af en gratis vurdering bestiller datagendannelse, udfører Ibas datagendannelsen.

2.8 Hvis kunden på baggrund af den gratis vurdering beslutter ikke at få udført en datagendannelse, bliver ordren afsluttet. Lagringsmediet returneres til kunden mod betaling af det vederlag, der er anført i analysesvaret, hvis kunden anmoder herom ved bestillingen af datagendannelse. I modsat fald vil datamediet blive bortskaffet.

2.9 Afhængig af datamediet kan konsekvensen af den gratis vurdering være, at data bliver overført til et andet datamedie, hvorefter det oprindelige datamedie bliver bortskaffet.

3. Gratis vurdering for smartphones og tablets

3.1 Den gratis vurdering består af en undersøgelse af datafejlens art og omfang samt en undersøgelse af mulighederne for gendannelse af data på enheden. Det første trin er at bestemme, om skaden er logisk og / eller fysisk, og om enheden skal sendes til telefonlaboratoriet for behandling. Derudover foretages en vurdering af forventede resultater for datagendannelse.

3.1.1 Den gratis vurdering vil blive udført i Ibas’ laboratorium.

3.1.2 Ibas kræver, at kunden opgiver adgangskoden til sin smartphone eller tablet.

3.1.3 Ibas informerer kunden efter den gratis vurdering omkring hvor vellykket den efterfølgende datagendannelse forventes at være. Følgende estimater af forventede datagendannelsesresultater er mulige:

3.1.3.1 God - Vi forventer at få adgang til hukommelsesområdet og gendanne dataerne.

3.1.3.2 Kan ikke gendannes - Vi får ikke adgang til hukommelsesområdet og kan ikke gendanne data.

3.1.3.3 Kompleks - Vi kan ikke give nogen indikation af, om vi kan få adgang til hukommelsesområdet på dette trin. Andre muligheder for datagendannelse skal udforskes, og dette kan kræve en diagnose (se afsnit 4)

3.1.4 Ved en gratis vurdering gives ingen garanti for, at de under pkt. 2.b anførte procentsatser kan overholdes. Der kan være fejl, der er svære at opdage, og som ikke i fuldt omfang bliver opdaget i en gratis vurdering.

3.1.5 Efter den gratis vurdering orienterer Ibas kunden om, hvor stor en mængde data, der kan forventes gendannet, og hvor lang tid dette vil tage, samt prisen herfor.

3.1.6 Hvis kunden på baggrund af resultaterne af en gratis vurdering bestiller datagendannelse, udfører Ibas datagendannelsen (se afsnit 5).

3.1.7 Hvis kunden på baggrund af den gratis vurdering beslutter ikke at få udført en datagendannelse, bliver ordren afsluttet. Lagringsmediet returneres til kunden mod betaling af det vederlag, der er anført i analysesvaret, hvis kunden anmoder herom ved bestillingen af datagendannelse. I modsat fald vil mediet blive bortskaffet.

4. Diagnosticering/resultat af diagnosticering

4.1 På kundens anmodning kan Ibas mod betaling af et vederlag foretage en diagnosticering for at bestemme den mængde data, der kan forventes gendannet.

4.1.1 Ved en sådan diagnosticering bestemmes dog kun datafejlens art og omfang, muligheden for gendannelse af data på de lagringsmedier, som kunden har indleveret, samt mængden af filer/data, der med sandsynlighed kan gendannes. Det er ikke altid muligt at give et pålidelig skøn over læsbarheden af data ved andre typer fejl, og Ibas påtager sig ingen garanti herfor.

4.1.2 Desuden er det i forbindelse med en sådan diagnosticering ikke muligt at verificere anvendeligheden af data i de forskellige programmer.

4.2 Diagnosticeringen kan foretages på Ibas' værksted eller via fjernadgang til kundens adresse. Ved diagnosticering via fjernadgang ved hjælp af Ibas' RDR-teknologi accepterer kunden de særlige betingelser for datagendannelse via fjernadgang (RDR), der er anført i pkt. 7.

4.2.1 Efter diagnosticeringen orienterer Ibas kunden om nødvendige tiltag til at gendanne data, hvilke data/filer der kan forventes gendannet, det forventede tidsforbrug og de forventede udgifter til datagendannelsen.

4.3 Afhængig af datamediet kan diagnosticeringen medføre, at data bliver overført til et andet datamedie, hvorefter det oprindelige datamedie bliver bortskaffet.

4.4 Ibas danner en detaljeret filliste (Verifile) med de data/filer, som Ibas forventer at kunne gendanne. Fillisten giver en indikation af filernes forventede anvendelighed:

4.4.1 Grøn - Disse data vil med stor sandsynlighed kunne bruges/åbnes i den relevante applikation.

4.4.2 Gul - Disse data eller filer er delvist beskadigede, hvilket kan medføre, at filerne ikke kan åbnes eller redigeres i den relevante applikation. Ødelagte filer kan muligvis repareres, men dette er ikke omfattet af tilbuddet om datagendannelse.

4.4.3 Rød - Disse data eller filer er beskadiget, hvilket kan medføre, at filerne ikke kan åbnes eller redigeres i den anvendte applikation.

4.5 I visse situationer med mistede data er der ikke anført nogen gyldighed af de farvede udsagn i fillisten (Verifile). Hvis dette er tilfældet, bliver det anført skriftligt i resultatet af diagnosticeringen.

4.6 Hvis kunden på baggrund af fillisten (Verifile) beslutter at få udført en datagendannelse som beskrevet i pkt. 5, modtager kunden de data, der er anført i fillisten.

4.7 Hvis kunden på baggrund af fillisten (Verifile) beslutter ikke at få udført en datagendannelse, bliver ordren afsluttet. Lagringsmediet returneres til kunden mod betaling af det vederlag, der er anført i analysesvaret, hvis kunden anmoder herom ved bestillingen af en diagnosticering.

5. Datagendannelse efter den gratis vurdering

5.1 Hvis kunden på baggrund af resultaterne af en gratis vurdering og et tilbud om datagendannelse bestiller datagendannelse, udfører Ibas datagendannelsen. Hvis der er foretaget en gratis vurdering via fjernadgang ved hjælp af Ibas' RDR-teknologi, kan der udføres datagendannelse ved hjælp af Ibas' RDR-teknologi, såfremt kunden accepterer de særlige betingelser for datagendannelse via fjernadgang (RDR), der er anført i pkt. 7.

5.2 Ud over det separate lagringsmedie med de gendannede data returnerer Ibas det ødelagte lagringsmedie, hvis kunden anmoder herom ved bestillingen af datagendannelse.

5.3 Et ødelagt lagringsmedie kan på kundens anmodning opbevares og forsegles sikkert hos Ibas mod betaling af et særskilt vederlag for at bevare og på sikker måde opbevare bevismateriale.

5.4 Ibas kan uden beregning på kundens anmodning slette og/eller bortskaffe lagringsmediet i henhold til databeskyttelsesbestemmelserne.

5.5 Hvis mængden af gendannede data er betydeligt mindre end det i den gratis vurdering skønnede omfang, anses ordren for ikke at være gennemført.

5.6 Kunden har under de i pkt. 4.e anførte omstændigheder to valgmuligheder:

5.6.1 Valgmulighed 1. Ibas danner uden beregning en detaljeret filliste (Verifile) til kunden over de data/filer, som Ibas forventer at kunne gendanne. Fillisten giver en indikation af filernes forventede anvendelighed:

5.6.1.1 Grøn - Disse data vil med stor sandsynlighed kunne bruges/åbnes i det anvendte program.

5.6.1.2 Gul - Disse data eller filer er delvist beskadigede, hvilket kan medføre, at filerne ikke kan åbnes eller redigeres i det anvendte program. De ødelagte filer kan muligvis repareres, men dette er ikke noget, som Ibas tilbyder.

5.6.1.3 Rød - Disse data eller filer er beskadigede, hvilket kan medføre, at filerne ikke kan åbnes eller redigeres i det anvendte program.

5.6.2 Hvis kunden på baggrund af fillisten (Verifile) beslutter at få udført en datagendannelse som beskrevet i pkt. 4, modtager kunden de data, der er anført i fillisten.

5.6.3 Valgmulighed 2. Hvis kunden beslutter ikke at få udført en datagendannelse eller ikke at anmode om en filliste (Verifile), bliver ordren afsluttet. Lagringsmediet returneres til kunden mod betaling af det vederlag, der er anført i analysesvaret, hvis kunden anmoder herom ved bestillingen af datagendannelse.

6 Datagendannelse efter diagnosticering

6.1 Hvis kunden på baggrund af resultatet af diagnosticeringen og et tilbud om datagendannelse bestiller datagendannelse, udfører Ibas datagendannelsen. Hvis der er foretaget en diagnosticering via fjernadgang ved hjælp af Ibas' RDR-teknologi, kan der udføres datagendannelse ved hjælp af Ibas' RDR-teknologi, såfremt kunden accepterer de særlige betingelser for datagendannelse via fjernadgang (RDR), der er anført i pkt. 7.

6.2 Kunden modtager de data, der er anført i fillisten (Verifile).

6.3 Ud over det separate lagringsmedie med de gendannede data returnerer Ibas det ødelagte lagringsmedie, hvis kunden anmoder herom ved bestillingen af datagendannelse.

6.4 Et ødelagt lagringsmedie kan på kundens anmodning opbevares og forsegles sikkert hos Ibas mod betaling af et særskilt vederlag for at bevare og på sikker måde opbevare bevismateriale.

6.5 Ibas kan uden beregning på kundens anmodning slette og/eller bortskaffe lagringsmediet i henhold til databeskyttelsesbestemmelserne.

7. Datagendannelse efter den gratis vurdering til smartphones og tablets

7.1 Hvis kunden på baggrund af resultaterne af en gratis vurdering og et tilbud om datagendannelse bestiller datagendannelse, udfører Ibas datagendannelsen..

7.2 Ud over det separate lagringsmedie med de gendannede data returnerer Ibas den ødelagte smartphone/tablet, hvis kunden anmoder herom ved bestillingen af datagendannelse .

7.3 Ibas kan uden beregning på kundens anmodning slette og/eller bortskaffe smartphone/tablet i henhold til databeskyttelsesbestemmelserne.

7.4 Hvis mængden af gendannede data er betydeligt mindre end det i den gratis vurdering skønnede omfang, anses ordren for ikke at være gennemført.

7.5 Smartphone/tablet returneres til kunden mod betaling af det vederlag, der er anført i analysesvaret, hvis kunden anmoder herom ved bestillingen af datagendannelse .

8. Datagendannelse via fjernadgang (RDR)

8.1 RDR® står for Remote Data Recovery™. RDR er en patenteret teknologi, der giver Ibas' teknikere mulighed for at udføre datagendannelse af samme kvalitet som på et værksted direkte på kundens server, stationære eller bærbare computer via et modem eller en internetforbindelse. Den eneste forudsætning er, at lagringsmediet fungerer.

8.2 Ibas' datagendannelse via fjernadgang har tre hovedelementer:

8.2.1 Kommunikationsklient: Kunden opretter en forbindelse til Ibas' RDR-server ved hjælp af særligt udviklet RDR-klientsoftware. RDR-klienten arbejder sammen med Microsoft Windows version XP/2003 og senere versioner. De(t) drev, der skal gendannes behøver ikke stamme fra et Windowssystem.

8.2.2 RDR-servere: Er placeret over hele verden for at understøtte opkobling.

8.2.3 RDR-arbejdsstation: Bruges af Ibas' teknikere til at overtage kontrollen over kundens maskine og gendanne kundens værdifulde data.

8.3 Kunden skal først downloade den rigtige version af klientsoftwaren og installere den på den server, stationære eller bærbare computer, hvor der skal foretages datagendannelse. Dernæst opretter Ibas' klientsoftware forbindelse til en udgående TCP/IP-forbindelse via port 80 (internetporten) fra kundens adresse til en server hos Ibas, hvorved der etableres en tunnel eller en direkte punkt til punkt-forbindelse via internettet. Eftersom det er en udgående forbindelse via port 80, kan den passere de fleste firewalls uden yderligere konfiguration.

8.4 Datasikkerheden er meget høj som følge af Ibas' varemærkebeskyttede kommunikationsprotokol, kryptering af pakker og Ibas' sikre systemer. Datagendannelse via en RDR-fjernforbindelse sikrer beskyttelse af kundens data på fire måder:

8.4.1 Direkte forbindelse til RDR-server: Klientsoftwaren benytter en direkte TCP-forbindelse til at etablere forbindelse fra kundens maskine til Ibas' RDR-server. RDR bruger ikke værtssoftware fra tredjemand.

8.4.2 Kryptering: Der benyttes 256-bit-kryptering af kommunikationen i alle pakker.

8.4.3 Varemærkebeskyttet protokol: Der benyttes en varemærkebeskyttet protokol til RDR-kommunikation og ikke HTTP eller en anden almindelig protokol, hvor udenforstående kan følge med i kommunikationen.

8.4.4 Ingen kundedata overføres via forbindelsen: Ibas' teknikere anvender kun RDR-forbindelsen til at bruge Ibas' datagendannelsesværktøjer direkte på kundens maskine. Der sendes pakker med skærmbilleder og tastaturbevægelser via forbindelsen, men ikke filer med kundens data. Ibas' teknikere bruger i stedet styreværktøjerne til at reparere filsystemstrukturerne for at gøre det muligt for kunden at tilgå dataene.

9. Serviceniveauer

9.1 For bestilling af datagendannelse kan kunden vælge mellem følgende serviceniveauer alt efter hvor hastende det er:

9.1.1 24-timers alarmtjeneste - Behandlingen finder sted straks efter modtagelse af ordren, 24 timer i døgnet. Behandlingstiden er døgnet rundt, indtil gendannelse er afsluttet og data leveret

9.1.2 Hurtig service - Behandlingen finder sted straks efter modtagelse af ordren fra mandag til fredag fra kl. 8.00 til 16.00. Behandlingstiden er normalt 2-5 arbejdsdage.

9.1.3 Standardtjeneste - Databehandleren behandles efter modtagelse af ordren fra mandag til fredag mellem 8.00 og 16.00. Behandlingstiden er normalt 7-10 arbejdsdage.

9.1.4 Økonomitjeneste - Databehandleren behandles efter modtagelse af ordren fra mandag til fredag mellem 8.00 og 16.00. Behandlingstiden varer normalt 20 arbejdsdage.

9.1.5 Hjemmeservice - Databehandleren behandles efter modtagelse af ordren fra mandag til fredag mellem 8.00 og 16.00. Behandlingstiden er normalt 30 arbejdsdage.

9.2 Medmindre andet er aftalt, skal alle ydelser forudbetales.