Forretningsbetingelser for ibas' ydelser

Oppdatert: 1 Juni 2019

1. Forretningsbetingelser

1.1 Disse forretningsbetingelser ("betingelser") gælder for levering af Ydelser fra Ibas Ontrack ApS ("Ibas", "vi" eller "os") med hjemstedsadresse på Gammel Kongevej 1, 1610 København V (CVR-nr. 19626008). Læs venligst betingelserne omhyggeligt inden afgivelse af en ordre til os. Betingelserne oplyser, hvem vi er, hvordan vi leverer Ydelser til Kunden, hvordan Kunden og vi kan bringe Aftalen til ophør, hvad Kunden skal gøre i tilfælde af problemer samt andre vigtige oplysninger.

2. Kontaktoplysninger

2.1 Hvordan kan vi kontaktes. Kunder kan kontakte os ved at ringe til vores kundeservice på +45 70 22 34 00, ved at sende et brev til vores hjemstedsadresse Ibas Ontrack Aps, C/O Regus, Gammel Kongevej 1, 1610 København V, ved at anvende www.ibas.com/dk eller ved at kontakte en af vores sælgere på vores chatfunktion på Hjemmesiden.

3. Definitioner

3.1 Følgende definitioner finder anvendelse i disse betingelser:

3.1.1 "Aftale" har den betydning, ordet er tillagt i pkt. 4.4.

3.1.2 "Data" skal forstås som enhver form for elektroniske oplysninger, herunder "personoplysninger" som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 (databeskyttelsesforordningen).

3.1.3 "Datamedie" skal forstås som lagringsmedier, fx harddiske, USB-stik eller bærbare eller stationære computere og andre enheder.

3.1.4 "Erhvervskunde" skal forstås som en kunde, der handler på vegne af sin virksomhed eller sit erhverv eller i sin faglige egenskab, herunder bl.a. enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber, aktieselskaber og offentlige myndigheder.

3.1.5 "Fortrolige oplysninger" skal forstås som alle fortrolige oplysninger (uanset hvordan de er registreret eller opbevaret), der videregives af den ene part til den anden part i forbindelse med Ydelserne, herunder bl.a. Kundens Data, vores Data og enhver oplysning, som en af partnerne måtte anse for at være fortrolig.

3.1.6 "Vederlaget" skal forstås som det vederlag til Ibas, som Kunden skal betale for Ydelserne som anført i det fremsendte Tilbud.

3.1.7 "Hjemmeside" skal forstås som vores hjemmeside (www.ibas.dk) eller andre hjemmesider, som vi til enhver tid måtte anvende i driften af vores virksomhed.

3.1.8 "Kunde" skal forstås som Erhvervskunde og/eller Privatkunde afhængig af sammenhængen.

3.1.9 "Ordre" har den betydning, ordet er tillagt i pkt. 4.3.

3.1.10 "Privatkunde" skal forstås som en kunde, der er en fysisk person, som ikke handler på vegne af en virksomhed eller et erhverv eller i sin faglige egenskab (og som ikke er Erhvervskunde).

3.1.11 "RDR" har den betydning, ordet er tillagt i pkt. 4.2.

3.1.12 "Servicebeskrivelse" skal forstås som den specifikke proces, der anvendes af Ibas og er beskrevet på siden med beskrivelse af ydelserne, hvor der bl.a. er anført servicebegrænsninger, serviceniveau og forventninger.

3.1.13 "Tilbud" har den betydning, ordet er tillagt i pkt. 4.1.

3.1.14 "Ydelse" skal forstås som den serviceydelse, vi leverer til Kunden i henhold til beskrivelsen i pkt. 4 (ordreproces) og pkt. 5 (Ydelser) i disse betingelser.

4. Ordreproces

4.1 Ved en almindelig datagendannelse skal Kunden fremsende sit Datamedie til os efter en indledende telefonsamtale og indsendelse af kontaktformularen på Hjemmesiden enten via Hjemmesiden eller med e-mail. Vi leverer derefter Ydelserne i henhold til Servicebeskrivelsen. Udover den indledende Freeval-analyse (som er defineret i Servicebeskrivelsen) fremsender vi et skriftligt tilbud til Kunden på Ydelsen ("Tilbud"). Tilbuddet omfatter de definerede Ydelser og Vederlaget for Ydelsen.

4.2 Ved andre Ydelser, herunder datagendannelse via fjernadgang ("RDR"), hvor der ikke er indleveret udstyr, og afmagnetisering, omfatter Tilbuddet det arbejde, som Ontrack forventes at udføre for at kunne levere Ydelserne.

4.3 Efter modtagelse af vores Tilbud kan Kunden efter eget valg enten: i) acceptere og underskrive Tilbuddet eller arbejdsbeskrivelsen for at bestille vores Ydelser ("Ordre"), ii) fremsende en anmodning om i givet fald at få Datamediet retur, hvorved Kunden indvilger i at betale leveringsomkostningerne, eller iii) fremsende en anmodning om, at vi skal tilintetgøre Datamediet, hvorved Kunden giver os tilladelse til straks at tilintetgøre Datamediet. Hvis vi ikke modtager en Ordre eller en anmodning om returnering af Datamediet senest 90 (halvfems) kalenderdage fra afgivelsen af Tilbuddet, bortskaffer vi Datamediet i henhold til gældende lov.

4.4 Vi har accepteret Ordren, når vi sender en e-mail med ordrebekræftelse, hvorefter der mellem Kunden og os er indgået en juridisk bindende aftale, der er underlagt disse betingelser ("Aftale"). Vi giver Ordren et ordrenummer. Det er en hjælp for os, hvis ordrenummeret oplyses, når vi kontaktes. Kundens generelle forretningsbetingelser vil under ingen omstændigheder gælde for Ydelserne, medmindre dette er skriftligt aftalt med Ibas.

5. Vores ydelser

5.1 Mod betaling af Vederlaget leverer vi Ydelserne med rimelig omhu og anvendelse af vores kompetencer og i henhold til Servicebeskrivelsen. Efter modtagelse af en Ordre bestræber vi os, hvor det er relevant, i rimeligt omfang på at: i) genfinde, replikere, genskabe, skabe adgang til, konvertere, gendanne og returnere alle gendannede Data til Kunden på en krypteret harddisk eller et krypteret USB-stik (eller en anden harddisk leveret af Kunden) og ii) udføre andre Ydelser, som vi skriftligt har aftalt at udføre for Kunden. Det afgørende er ikke, hvor lang tid det tager at udføre Ydelserne, og leveringsoplysningerne er kun et skøn. Kunden bekræfter, at Ydelsernes art ikke gør det muligt at forudsige specifikke leveringstidspunkter. Den skønnede dato for færdiggørelse af Ydelserne bliver oplyst under behandlingen af Ordren. Omkostningerne til returnering af et eventuelt Datamedie er anført i det pågældende Tilbud.

5.2 Datagendannelse via fjernadgang. Hvis Kunden ønsker, at Ontrack skal udføre datagendannelse i en situation, hvor det ikke er nødvendigt at indlevere et Datamedie, kan Ontrack udføre datagendannelse via fjernadgang. Kunden skal downloade og installere Ontracks RDR-klientsoftware via linket fra Ontrack. Når klienten er installeret, kan Kunden oprette forbindelse til Ontrack ved hjælp af en krypteret internetforbindelse. Ontrack anvender kun RDR-forbindelsen til at bruge Ontracks gendannelsesværktøjer direkte på Kundens maskine. Data bliver ikke overført til Ontrack under denne proces.

5.3 Afmagnetisering. Ontrack placerer Kundens udstyr i en afmagnetiseringsenhed, dvs. en maskine, der effektivt sikrer, at de magnetiske Data på udstyret ikke længere er læsbare. Efter afmagnetiseringsprocessen er dataene ikke længere læsbare og er blevet tilintetgjort på sikker vis.

5.4 Hvis datagendannelsen er vellykket i henhold til pkt. 5.1, gemmes de gendannede Data på et særligt backupmedie (fx en ekstern harddisk eller et USB-stik) og krypteres. Kunden modtager adgangskoden til at åbne de krypterede filer på e-mail. Ibas giver ingen garanti for eksterne harddiske, der leveres i henhold til producentens forretningsbetingelser.

5.5 Uden bindende virkning for bestemmelserne i 5.4 tager Ibas også en sikkerhedskopi af de gendannede Data og gemmer dem i 14 (fjorten) dage fra den dato, hvor de gendannede Data sendes til Kunden. Ibas sletter de gendannede Data uigenkaldeligt, medmindre Kunden i denne periode anmoder om en kopi af sikkerhedskopien. Ibas scanner ikke de gendannede Data for virus og tager ikke ansvar for sporing af virus og fejl opstået som følge af virus.

5.6 Ibas forbeholder sig ret til helt eller delvist at udføre leveringen af de Ydelser, der er bestilt af Kunden, på et af de hovedkontorer eller datterselskaber, hvor det har driftsmæssige aktiviteter, herunder i Storbritannien og USA.

5.7 I forbindelse med nogle Ydelser er det nødvendigt, at Kunden giver os visse oplysninger, fx brugernavne, kodeord og adgangskoder. Hvis Kunden ikke leverer disse oplysninger inden for en rimelig frist efter vores anmodning, eller hvis Kunden leverer ufuldstændige eller ukorrekte oplysninger, kan vi opkræve et yderligere beløb af en rimelig størrelse som kompensation for et eventuelt ekstraarbejde i den forbindelse. Vi påtager os ikke ansvar ved for sen levering af Ydelserne eller manglende levering af dele af Ydelserne, hvis dette skyldes manglende levering af de oplysninger, vi har behov for.

5.8 Vi kan blive nødt til at afbryde leveringen af Ydelserne for: i) at løse tekniske problemer eller foretage tekniske ændringer, ii) at opdatere Ydelserne, således at de afspejler ændringer i relevante love og myndighedskrav og iii) at foretage ændringer i Ydelserne efter Kundens ønske. Vi kan også afbryde leveringen af Ydelserne ved manglende betaling.

5.9 Leveringen af Ydelserne bør under ingen omstændigheder opfattes som en garanti for, at Ydelserne vil være vellykkede, at alle eller nogle af dataene kan gendannes eller blive brugbare, eller at vi opnår et andet bestemt resultat. Med hensyn til individuelle filer har Ibas ikke nødvendigvis alle de tilgængelige programmer til at kunne læse filerne korrekt, og Ydelserne omfatter IKKE verificering af brugbarheden af de individuelle filer, der skal gendannes eller bearbejdes ved hjælp af de programmer, der normalt anvendes af Kunden.

5.10 Ontrack garanterer, at RDR-klientsoftwaren: a) er fri for programkoder eller programmeringsinstruktioner udformet til med overlæg at afbryde, deaktivere, skade, forstyrre eller på anden måde have en negativ indvirkning på computerprogrammer, datafiler eller datadrift og b) ikke indeholder anden ondsindet eller skadelig kode, der normalt kaldes virus eller lignende, herunder trojanske heste, orme eller bagdøre.

6. Immaterielle rettigheder

6.1 Kundens Datamedier og Data forbliver til enhver tid Kundens ejendom, og vi har ingen ejendomsrettigheder over eller andre rettigheder til dem (bortset fra retten til at besidde og anvende Datamedierne og dataene for at kunne udføre Ydelserne). Vi bevarer alle ejendomsrettigheder over og andre rettigheder til leverancen, herunder enhver forbedring eller videreudvikling af Ydelserne.

7. Ret til at bringe aftalen til ophør (privatkunder)

7.1 Dette pkt. 7 gælder udelukkende aftaler med Privatkunder. Kunden har ret til at ændre mening, efter ordreafgivelse. Denne ret forklares mere detaljeret nedenfor.

7.2 Kunden kan til enhver tid annullere Ordren i løbet af vores Freeval-analyse. Hvis Kunden afgiver en Ordre, kan Kunden annullere Ordren i 14 (fjorten) dage fra den dag, hvor vi sender en e-mail med bekræftelse på, at vi har modtaget Kundens Ordre. Når Kunden afgiver en Ordre, giver Kunden os udtrykkeligt bemyndigelse til straks at iværksætte Ydelsen. Hvis Kunden annullerer sin Ordre, efter at vi har påbegyndt arbejdet med Ydelserne, skal Kunden betale for den del af Ydelsen, der er leveret indtil det tidspunkt, hvor Kunden informerer os om, at Kunden har ændret mening. Vi oplyser Kunden om Vederlagets størrelse, efter at Kunden har anmodet om annullering af Ordren. I tillæg vil der blive pålagt returfragt på 300 kr (inkl. moms), hvis mediet ønskes i retur. Når vi først har færdiggjort Ydelserne, kan Kunden dog ikke ændre mening, heller ikke selv om perioden ikke er udløbet.

7.3 Hvis Kunden ønsker at annullere Ordren, skal en af følgende kommunikationsformer anvendes med oplysning om ordrenummer, navn, adresse og anmodning om annullering af Ordren:

7.3.1 Telefon eller e-mail: Ring til kundeservice på +45 70 22 34 00 eller send en e-mail til dkrecovery@ontrack.com

7.3.2 Brev: Skriv til Ibas Ontrack ApS, Gammel Kongevej 1, 1610 København V

7.3.3 Fortrydelsesformular: Udfyld og send en fortrydelsesformular med samme udformning som standardformularen, der er vedhæftet som bilag til disse betingelser.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at Kunden sender sin meddelelse i overensstemmelse med denne bestemmelse inden udløbet af fortrydelsesperioden.

8. Ret til at bringe aftalen til ophør (erhvervskunder)

8.1 Pkt. 8 gælder kun aftaler indgået med Erhvervskunder. Efter ordreafgivelse kan Ydelserne kun annulleres som anført i pkt. 9 nedenfor.

9. Gensidig ret til at bringe aftalen til ophør

9.1 Begge parter kan med øjeblikkelig virkning hæve Aftalen skriftligt, uden at det påvirker parternes øvrige rettigheder eller retsmidler, hvis:

9.1.1 en af parterne væsentligt misligholder en bestemmelse i Aftalen og undlader at afhjælpe misligholdelsen senest 7 (syv) dage efter at have modtaget skriftligt varsel herom. Manglende betaling af Vederlaget udgør en væsentlig misligholdelse. Det er også væsentlig misligholdelse, hvis Ibas ikke leverer Ydelserne.

9.2 Vi kan ophæve Aftalen med øjeblikkelig virkning, hvis vi ved opfyldelse af Aftalen bryder gældende eksportregler for og sanktioner mod transaktioner med visse selskaber og fysiske personer indført af den Europæiske Union eller andre nationale myndigheder, herunder USA.

9.3 Efter ophævelse af Aftalen hæfter Kunden for alle vores tilgodehavender, der forfalder til øjeblikkelig betaling.

10. Kundens indeståelser

10.1 Kunden accepterer og garanterer hermed over for Ibas: i) at Kunden har retsevne til at indgå bindende aftaler, ii) at Kunden har bemyndigelse, beføjelse og kompetence til at acceptere disse betingelser, og, hvis Kunden er Erhvervskunde, at Kunden juridisk har beføjelse at indgå Aftalen, iii) at alle de oplysninger, Kunden afgiver i forbindelse med sin Ordre, er rigtige, korrekte, fuldstændige og ikke misvisende, iv) at Kunden er ejer af Datamediet og/eller har tilladelse fra ejeren af Datamediet til, at Kunden udfører Ydelserne, v) at indleveringen af Datamediet og/eller Dataene ikke medfører overtrædelse af tredjemands forpligtelser eller rettigheder, vi) at indleveringen af Datamediet og/eller Dataene ikke medfører overtrædelse af gældende lovgivning, vii) at Kunden juridisk er berettiget til at give adgang til Dataene, viii) at Datamediet ikke indeholder materiale (herunder bl.a. Data), der kan krænke en tredjemands immaterielle rettigheder, og ix) at Datamediet ikke indeholder materiale, der kan medføre overtrædelse af gældende lovgivning. Vi forbeholder os ret til at anmode om dokumentation for ejendomsretten eller den juridiske berettigelse til at godkende vores igangsætning af Ydelserne og at indstille eller ikke at iværksætte Ydelserne, før vi har modtaget en sådan dokumentation.

10.2 Kunden accepterer hermed, at Datamediet og/eller Dataene kan være ødelagt allerede før, vi modtager dem, og at arbejdet med at færdiggøre Ydelserne kan medføre tilintetgørelse af eller yderligere fejl på Datamediet og/eller Dataene. Vi udfører Ydelserne med rimelig omhu, men med undtagelse af de i pkt. 12 anførte forhold påtager vi os intet ansvar for eksisterende eller yderligere fejl, der kan opstå på Datamediet og/eller Dataene i forbindelse med udførelsen af Ydelserne.

11. Pris og betaling

11.1 Prisen for Ydelserne svarer til det Vederlag, der er anført i det pågældende Tilbud. Beløbet tillægges moms, hvis dette er relevant, med den gældende sats, der betales af Kunden.

11.2 Hvordan betaling foretages. Alle betalinger, bortset fra betalinger foretaget af Erhvervskunder, skal foretages med kredit/hævekort. Betalinger med kredit/hævekort kræver forudgående bemyndigelse. Ontrack sender en e-mail med godkendelse af bemyndigelsen til at foretage betaling, der skal være gennemført, før Ontrack påbegynder Ydelserne. Hvis en sådan bemyndigelse nægtes, kan vi ikke holdes ansvarlige for forsinkelser eller manglende levering af Ydelserne, og Ordren betragtes som annulleret. Efter færdiggørelse skal betaling foretages til Ontrack, før eventuelle gendannede Data kan returneres. Erhvervskunder, der får kredit af Ibas Ontrack, må returnere en signeret accept af vores ordre eller en gyldig indkøbsordre, der bekræfter den samme ordre og betale fakturaen inden den angivne tidsfrist.

11.3 Ved manglende betaling af et forfaldent beløb i henhold til disse betingelser kan vi tilbageholde Datamediet og dataene, indtil hele beløbet er betalt. Hvis det fulde beløb ikke er betalt senest 90 (halvfems) kalenderdage fra forfaldsdatoen, kan vi uden at ifalde erstatningsansvar og uden at kontakte Kunden bortskaffe Datamediet og/eller dataene i henhold til gældende lovgivning. Vi opkræver også rente i henhold til renteloven.

12. Vores ansvar for tab eller skader påført kunden

12.1 Vi påtager os intet ansvar for beskadigelse af eller fysisk eller anden fejl på eller tilintetgørelse af Datamedier, Data eller andet udstyr, eller ugyldiggørelse af garantier på Kundens Datamedie eller andet udstyr, hverken før vi modtager Datamediet, dataene eller andet udstyr eller i forbindelse med leveringen af Ydelserne, hvor sådan fejl, tilintetgørelse, beskadigelse eller ugyldiggørelse kan opstå i forbindelse med udførelsen af Ydelserne i henhold til disse betingelser.

12.2 Vi bestræber os på så vidt muligt at tage godt vare på Datamedier og Data i vores besiddelse, men vi påtager os intet ansvar over for Kunden, hvis enten Datamediet eller dataene går tabt eller bliver tilintetgjort eller beskadiget eller på anden måde ødelægges som følge af almindelig slid og ælde.

12.3 Vi fralægger os eller begrænser på ingen måde vores erstatningsansvar over for Kunden i tilfælde, hvor dette ville være retsstridigt. Det gælder også vores erstatningsansvar for død eller personskade som følge af uagtsomhed fra vores eller vores medarbejderes, repræsentanters eller underleverandørers side; som følge af bedrageri eller urigtige oplysninger fremsat i ond tro; og som følge af grov uagtsomhed og forsætlig forsømmelighed

12.4 Med forbehold af bestemmelserne i dette pkt. 12 er vores samlede erstatningsansvar over for Kunden, såvel inden for som uden for en kontrakt (herunder uagtsomhed), for misligholdelse af lovbestemte forpligtelser eller andet, der opstår i henhold til eller i forbindelse med en aftale, begrænset til: i) enten 100,000 danske kroner eller størrelsen af Vederlaget i henhold til Aftalen, hvis dette er højere, i tilfælde af manglende overholdelse af tavshedspligt og databeskyttelse eller overtrædelse af immaterielle rettigheder eller ii) i alle øvrige tilfælde værdien af Vederlaget i henhold Aftalen.

12.5 Ingen af parterne er ansvarlige over for den anden part, hverken inden for eller uden for en kontrakt (herunder uagtsomhed), misligholdelse af lovbestemte forpligtelser eller andet, der opstår i henhold til eller i forbindelse med disse betingelser eller enhver aftale, for indirekte skade eller følgeskade, driftstab eller mistet omsætning eller forretning.

12.6 Anvendelse af kurer. Afhentning af Kundens Datamedie forud for iværksættelsen af Ydelserne eller levering af gendannede Data og/eller et oprindeligt Datamedie er Ydelser, sker ved brug af nationalt anerkendte kurervirksomheder. Ved at acceptere, at vi anvender sådanne i forbindelse med Ydelserne, giver Kunden sit samtykke til, at ethvert tab af eller fejl på Datamediet eller dataene udtrykkeligt er underlagt de forretningsbetingelser, der gælder den pågældende kurervirksomhed, herunder begrænsning af erstatningsansvar og erstatning. Kunden giver afkald på enhver ret til at fremsætte krav over for Ibas for tab af eller fejl på Datamedie eller Data, der skyldes uagtsomhed og/eller kurervirksomhedens misligholdelse af Aftalen, og som ikke er omfattet af dennes erstatningsordning. Kunden er berettiget til at anmode om transportforsikring. Omkostninger til en sådan forsikring betales fuldt ud af Kunden.

13. Skadesløsholdelse

13.1 Kunden skal holde os fuldt ud skadesløs og friholde os for alle krav, omkostninger, erstatningsbeløb, forpligtelser, udgifter (herunder bl.a. udgifter til advokatbistand), fordringer og retsafgørelser, som måtte blive gjort gældende mod os, eller som vi måtte pådrage os eller betale i forbindelse med Aftalen og disse betingelser.

14. Hvordan vi anvender personoplysninger (privatkunders og erhvervskunders kontaktoplysninger)

14.1 Vi anvender de personoplysninger, som vi modtager fra Kunden, til at levere Ydelserne til Kunden og til at behandle betalingen for Ydelserne. Det er frivilligt for Kunden at udlevere sine personoplysninger, men hvis Kunden vælger ikke at udlevere sine personoplysninger, eller hvis Kunden på et hvilket som helt tidspunkt vælger at tilbagekalde sit samtykke, kan det forhindre Ibas i at levere Ydelserne. Vi indsamler personoplysninger: i) når Kunden kontakter os på e-mail, telefon eller på anden måde og ii) som led i vores sædvanlige kontakt med Kunden, når vi leverer Ydelser (herunder personoplysninger, som vi får i forbindelse med registrering af betalinger).

14.2 Vi behandler personoplysninger af flere årsager: i) for at levere Ydelserne og udføre Ordrer, ii) for at få Kundens mening om vores ydelse og iii) til direct marketing såfremt vi har fået tilladelse hertil.

14.3 Vi kan videregive personoplysninger til andre enheder i KLDiscovery-koncernen (som Ibas er en del af), som i vores privatlivspolitik er anført på en komplet liste over tilknyttede enheder, og til: i) retslige myndigheder og tilsynsmyndigheder med det formål at indberette faktiske overtrædelser og mistanke om overtrædelser af gældende love og forordninger, ii) bogholdere, revisorer, advokater og andre eksterne rådgivere og iii) eksterne samarbejdspartnere (fx betalingsformidlere, transport-/kurervirksomheder, leverandører af teknologi og personer, der leverer bistand i forbindelse med overholdelse af myndighedskrav). Vi videregiver personoplysninger til andre enheder med det formål at opfylde aftalemæssige forpligtelser over for Kunden eller af legitime forretningsmæssige årsager i henhold til gældende lovgivning. Vi har indført sikkerhedsforanstaltninger som beskrevet i vores privatlivspolitik, og alle enheder er forpligtet til at indføre sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et højt beskyttelsesniveau.

14.4 Kunden har til enhver tid, og uden at dette begrænser lovfæstede rettigheder, ret til: i) at få adgang til og at indhente oplysninger om arten, behandlingen eller videregivelsen af personoplysninger, ii) at berigtige sine personoplysninger, iii) af legitime årsager at anmode om sletning eller begrænsning af behandling af personoplysninger, iv) af legitime årsager at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger, v) at anmode om overførsel af personoplysninger til en anden dataansvarlig, vi) at trække sit samtykke til behandling af personoplysninger tilbage og vii) at indgive klager til den relevante datatilsynsmyndighed.

14.5 Ved at acceptere disse betingelser accepterer Kunden også opbevaring og anvendelse af personoplysninger i henhold til betingelserne i vores privatlivspolitik, som kan læses på: https://www.ibas.dk/privacy-policy.

15. Vores behandling af personoplysninger (gendannede data)

15.1 Ved at acceptere disse betingelser for gendannelse af Data accepterer Kunden også opbevaring og anvendelse af alle personoplysninger, der måtte være indeholdt i de Data, der leveres til Ibas i forbindelse med Ydelserne i henhold til betingelserne i vores databehandleraftale.

16. Fortrolige oplysninger

16.1 Parterne er enige om ikke at videregive Fortrolige oplysninger om den anden part til tredjemand uden forudgående skriftlig tilladelse til den part, der videregiver de Fortrolige oplysninger, og: i) kun at anvende sådanne Fortrolige oplysninger til at udføre sine forpligtelser i henhold til Denne Aftale, ii) at anvende samme metoder til og samme grad af omhu for at forhindre videregivelse af sådanne Fortrolige oplysninger, som anvendes for at forhindre videregivelse af egne Fortrolige oplysninger, men vil under alle omstændigheder mindst at anvende rimelig omhu og iii) at videregive Fortrolige oplysninger til sine medarbejdere og godkendt tredjemand, dog kun de nødvendige oplysninger, forudsat at alle sådanne personer er underlagt en mindst lige så omfattende tavshedspligt som den tavshedspligt, der følger af Denne Aftale.

16.2 Tavshedspligten gælder ikke Fortrolige oplysninger: i) der kommer til offentlighedens kendskab uden den modtagende parts skyld, ii) der var kendt af den modtagende part forud for modtagelsen fra den anden part, iii) der videregives til den modtagende part af tredjemand (andre end parternes ansatte og repræsentanter) under omstændigheder, der gør, at sådan videregivelse ikke strider mod den tavshedspligt, som den videregivende part er underlagt, eller iv) der er uafhængigt udarbejdet af den modtagende part uden brug af Fortrolige oplysninger.

17. Andre vigtige betingelser

17.1 Denne Aftale er indgået mellem Kunden og os. Ingen andre personer har ret til at håndhæve disse betingelser. Hvert afsnit i disse betingelser har selvstændig virkning. Hvis en domstol eller relevant myndighed finder, at nogle af betingelserne er retsstridige og/eller ikke kan håndhæves, vil de resterende afsnit fortsat have fuld gyldighed. Hvis vi udskyder foranstaltninger mod Kunden på grund af Kundens misligholdelse af Denne Aftale, vil dette ikke forhindre os i at træffe foranstaltninger mod Kunden på et senere tidspunkt.

17.2 Vi kan ændre Ydelserne for at tage højde for ændringer i de relevante love og myndighedskrav og for at indføre mindre tekniske justeringer og forbedringer, herunder at imødegå en sikkerhedstrussel. Sådanne ændringer vil ikke påvirke Kundens anvendelse af Ydelserne. Vi kan tillige foretage væsentlige ændringer af disse betingelser eller Ydelserne, men i så fald vil vi underrette Kunden, som kan kontakte os for at bringe Aftalen til ophør, inden ændringerne træder i kraft, og modtage en godtgørelse for eventuelle betalte Ydelser, der endnu ikke er modtaget.

17.3 Kunder, der er borgere i EU, har udover andre rettigheder i henhold til love eller forordninger en mulighed for at indgive klager via EU's platform for onlinetvistbilæggelse ("platformen"), som gør det muligt at bilægge tvister på nettet, hvis leverandøren indvilliger heri. Yderligere oplysninger om platformen kan fås på https://webgate.ec.europa.eu/odr/. Ibas understreger, at Ibas ikke indvilliger i brugen af platformen til og ikke har til hensigt at anvende platformen til at bilægge tvister. Kunden accepterer, at Ibas ikke er forpligtet til at anvende platformen til at bilægge tvister.

17.4 Disse betingelser er underlagt dansk ret uden hensyn til danske lovvalgsregler. En eventuel tvist, der ikke kan løses i mindelighed ved privat forlig, skal afgøres af Københavns Byret.

Standardfortrydelsesformular

(Kunden skal udfylde og returnere formularen ved ønske om udtrædelse af Aftalen)

Til[FORHANDLER INDSÆTTER FORHANDLERS NAVN, ADRESSE, TELEFONNUMMER OG EVT. TELEFAXNUMMER OG E-MAILADRESSE]
Jeg/Vi [*] meddeler hermed, at jeg/vi [*] annullerer min/vores [*] købsaftale vedr. følgende varer [*]/levering af følgende Ydelser [*],
Bestilt den [*]/modtaget den [*], 
Kundens/kundernes navn, 
Kundens/kundernes adresse, 
Kundens/kundernes underskrift (kun hvis formularen indsendes i papirform) 
Dato 

[*] Det ikke relevante slettes

Gyldig fra: 1. marts 2019


Databehandleraftale

Denne databehandleraftale supplerer Ibas Services' forretningsbetingelser (herefter "Forretningsbetingelser") og er gældende for: i) Ibas Ontrack ApS med hjemsted på adressen Gammel Kongevej 1, 1610 København V (CVR-nr. 19626008) ("Ibas") og ii) den pågældende kunde, som afgiver en ordre på ydelser i henhold til Forretningsbetingelserne.

Det er mellem parterne aftalt, at vilkårene i denne databehandleraftale finder anvendelse på den behandling af personoplysninger (som defineret nedenfor), der er nødvendig for, at Ibas kan levere ydelserne til den pågældende kunde.

Definitioner

I denne databehandleraftale anvendes følgende definerede udtryk:

Anmodning fra registreredeskal forstås som en anmodning fremsat af en registreret om udøvelse af dennes rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen.
Behandlinghar den i databeskyttelseslovgivningen anførte betydning (som tillige omfatter beslægtede udtryk såsom "behandle").
Beskyttede oplysningerskal forstås som alle personoplysninger, som kunden har udleveret til Ibas.
Brud på persondatasikkerhedenskal forstås som et brud på sikkerheden, der fører til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring eller uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger.
Dataansvarlighar den i databeskyttelseslovgivningen anførte betydning.
Databehandlerhar den i databeskyttelseslovgivningen anførte betydning.
Databeskyttelsesforordningenskal forstås som alle gældende databeskyttelsesregler, som kunden, Ibas og/eller ydelserne er omfattet af, herunder: i) databeskyttelsesforordningen og/eller tilsvarende nationale love og bestemmelser samt ii) alle gældende love og bestemmelser, som gennemfører eller svarer til databeskyttelsesforordningen i EU's medlemsstater.
Personaleskal forstås som nuværende, tidligere eller fremtidige medarbejdere, konsulenter, interne og eksterne vikarer, praktikanter, andre midlertidigt ansatte, kontraktsparter, udstationerede medarbejdere og andet personale.
Personoplysningerhar den i databeskyttelseslovgivningen anførte betydning.
Registreredehar den i databeskyttelseslovgivningen anførte betydning.
Tilsynsmyndighedskal forstås som en/et lokal(t), national(t) eller international(t) styrelse, departement, embedsmand, parlament, myndighedsperson eller juridisk person eller et statsligt eller fagligt organ, en kontrollerende eller tilsynsførende myndighed, et udvalg eller et andet organ med ansvar for at administrere databeskyttelseslovgivningen.
Underdatabehandlerskal forstås som en anden databehandler, som Ibas gør brug af på vegne af kunden til at foretage behandlingsaktiviteter vedrørende beskyttede oplysninger.

Bestemmelser om databehandling

1. Databehandler og dataansvarlig

1.1 Det er mellem parterne aftalt, at kunden er dataansvarlig, og at Ibas er databehandler for beskyttede oplysninger. Kunden bekræfter, at denne er eneansvarlig for rigtigheden, kvaliteten, integriteten og pålideligheden af alle beskyttede oplysninger og af de midler, hvormed kunden har indhentet beskyttede oplysninger.

1.2 Kunden erklærer og garanterer: i) at alle beskyttede oplysninger, som anvendes i forbindelse med ydelserne i henhold til Forretningsbetingelserne, i alle henseender overholder databeskyttelseslovgivningen, ii) at enhver instruks, som kunden giver Ibas vedrørende beskyttede oplysninger, til enhver tid vil være i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen, iii) at kunden har indhentet ethvert nødvendigt samtykke fra registrerede, hvis personoplysninger er beskyttede oplysninger, eller på anden måde har den fornødne juridiske hjemmel til at udlevere beskyttede oplysninger til Ibas, samt iv) at kunden vil overholde vilkårene i denne databehandleraftale.

1.3 Ibas erklærer og garanterer: i) at Ibas alene vil behandle beskyttede oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde betingelserne, ii) at Ibas vil behandle beskyttede oplysninger efter dokumenteret instruks fra kunden og i overensstemmelse med kravene i databeskyttelseslovgivningen, iii) at Ibas omgående vil orientere kunden, hvis kundens instruks efter Ibas' vurdering er i strid med databeskyttelseslovgivningen, eller hvis Ibas ikke kan efterleve kundens instruks vedrørende behandlingen af beskyttede oplysninger (uanset om dette skyldes ændringer i gældende lovgivning eller ændringer i kundens instruks), samt iv) at Ibas vil overholde vilkårene i denne databehandleraftale.

2. Instruks og oplysninger om behandling

2.1 Ibas' behandling af beskyttede oplysninger i henhold til denne databehandleraftale omfatter den behandling, som er nødvendig for, at Ibas kan levere ydelserne.

3. Tekniske og organisatoriske foranstaltninger

3.1 Ibas skal for egen regning gennemføre og opretholde passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring af behandlingssikkerhed for beskyttede oplysninger i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen og navnlig databeskyttelsesforordningens artikel 32-34. Ibas skal sikre, at disse tekniske og organisatoriske foranstaltninger er passende i forhold til de særlige risici, som Ibas' behandlingsaktiviteter indebærer, særligt med henblik på at beskytte beskyttede oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring eller uautoriseret videregivelse af eller adgang til disse oplysninger.

4. Brug af personale og underdatabehandlere

4.1 Ud over de i pkt. 4.2 omhandlede underdatabehandlere må Ibas ikke gøre brug af underdatabehandlere til at udføre behandlingsaktiviteter vedrørende kundeoplysninger uden forudgående skriftlig godkendelse fra kunden. Ved godkendelse skal Ibas, inden der videregives oplysninger til en godkendt underdatabehandler, indgå en skriftlig aftale med underdatabehandleren på vilkår svarende til vilkårene i denne databehandleraftale. Ibas erklærer, at Ibas forbliver fuldt ansvarlig over for kunden for opfyldelse af den enkelte underdatabehandlers forpligtelser, uanset om andet måtte fremgå af denne aftale. Ibas skal underrette kunden om eventuelle planlagte ændringer i form af tilføjelse eller udskiftning af underdatabehandlere og skal give kunden rimelig mulighed for at fremkomme med en sagligt begrundet indsigelse mod sådanne ændringer.

4.2 Bilag 1 indeholder en liste over godkendte underdatabehandlere pr. datoen for denne databehandleraftales ikrafttræden.

4.3 Ibas skal sikre, at det personale, som har adgang til beskyttede oplysninger, er pålideligt og alene behandler oplysningerne, når dette er strengt nødvendigt for at kunne levere ydelserne, at personalet har fuldt kendskab til de foranstaltninger, der skal træffes, og de skridt, der skal tages ved behandling af beskyttede oplysninger i henhold til databeskyttelseslovgivningen, samt at personalet har forpligtet sig til at behandle beskyttede oplysninger med fortrolighed, herunder at være underlagt en lovbestemt tavshedspligt i forhold til beskyttede oplysninger (i henhold til en skriftlig aftale eller på anden måde).

5. Bistand til kunden med overholdelse af forpligtelser og registreredes rettigheder

5.1 Ibas skal omgående videresende alle anmodninger fra registrerede til kunden. Ibas skal efter anmodning fra kunden bistå kunden i rimeligt omfang (under hensyntagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er til tilgængelige for Ibas) med at sikre overholdelse af kundens forpligtelser i medfør af databeskyttelseslovgivningen i forhold til: i) behandlingssikkerhed, ii) konsekvensanalyser vedrørende databeskyttelse (som defineret i databeskyttelseslovgivningen), iii) forudgående høring af tilsynsmyndigheden vedrørende behandling, som indebærer en høj risiko, samt iv) anmeldelser til tilsynsmyndigheden og/eller underretninger fra kunden til registrerede om brud på persondatasikkerheden. Kunden skal dog betale vederlag til Ibas for bistanden, hvis denne er uforholdsmæssigt tids- og ressourcekrævende for Ibas.

6. International overførsel af oplysninger

6.1 Ibas hoster og behandler personoplysninger inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejde (EØS). Ibas forpligter sig til ikke at overføre nogen personoplysninger uden for EØS, uden kundens forudgående skriftlige samtykke.

7. Fortegnelser, information og revision

7.1 Ibas skal: i) oprette, ii) løbende ajourføre og ii) vedligeholde fuldstændige og korrekte fortegnelser over al behandling af beskyttede oplysninger.

7.2 Ibas skal give kunden adgang til at foretage revision højst én gang pr. kalenderår inden for normal kontortid med mindst 30 (tredive) dages skriftligt varsel og forudsat, at kunden påtager sig at iagttage en rimelig grad af fortrolighed. Kunden får dermed adgang til og kan tage kopi af fortegnelserne over den foretagne behandling af beskyttede oplysninger. Ibas skal bistå kunden i rimeligt omfang ved udøvelsen af denne ret til at foretage revision. Adgangen til revision omfatter ikke tredjemands datacentre eller øvrige faciliteter hos tredjemand, som forestår opbevaring af serverudstyr, hvor der alene kan foretages visuel inspektion under ledsagelse.

7.3 Ibas skal så vidt muligt efter kundens anmodning og for dennes regning omgående stille alle oplysninger, der er nødvendige for at kunne påvise, at kunden opfylder sine forpligtelser i henhold til databeskyttelsesforordningen, til rådighed for kunden.

8. Underretning om brud på persondatasikkerheden

8.1 Ved brud på persondatasikkerheden for beskyttede oplysninger, som sandsynligvis vil indebære en høj risiko manglende beskyttelse af fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder, skal Ibas uden unødig forsinkelse: i) underrette kunden om bruddet på persondatasikkerheden og ii) give kunden nærmere oplysninger om bruddet på persondatasikkerheden.

9. Sletning eller tilbagelevering af personoplysninger og kopier

9.1 Ibas skal efter skriftlig anmodning fra kunden enten slette alle beskyttede oplysninger eller tilbagelevere alle beskyttede oplysninger til kunden i den form, som kunden med rimelighed måtte anmode om, herunder slette eksisterende kopier, inden for en rimelig periode i) efter, at de pågældende ydelser vedrørende datagendannelse, som behandlingen er foretaget i forbindelse med, er blevet leveret i henhold til Forretningsbetingelserne, eller, hvis følgende tidspunkt indtræffer før, ii) når Ibas's behandling af beskyttede oplysninger ikke længere er nødvendig for, at Ibas kan opfylde sine forpligtelser i henhold til denne databehandleraftale (medmindre gældende lovgivning stiller krav om opbevaring af beskyttede oplysninger, i hvilket tilfælde Ibas skal orientere kunden herom). Ibas skal sikre, at Ibas' underdatabehandlere træffer samme foranstaltninger vedrørende beskyttede oplysninger.

9.2 Ibas skal slette beskyttede oplysninger, som fortsat er i Ibas' besiddelse eller under Ibas' kontrol efter en periode på 12 (tolv) måneder, medmindre dette skyldes, at kunden aktivt har givet instruks herom.

10. Skadesløsholdelse

10.1 Hver part (den "Skadesløsholdende Part") skal holde den anden part ("den Skadesløsholdte Part") skadesløs for alle krav, fordringer, søgsmål, forlig, sager af anden art, renter, gebyrer, udgifter, tab og erstatningsbeløb, som måtte blive gjort gældende mod den Skadesløsholdte Part, eller som denne måtte pådrage sig, blive pålagt at betale eller har accepteret at betale som følge af eller i forbindelse med den Skadesløsholdende Parts manglende overholdelse af denne databehandleraftale og/eller overtrædelse af databeskyttelseslovgivningen.

11. Hæftelse

11.1 Hver parts samlede hæftelse i henhold til denne databehandleraftale kan i intet tilfælde overstige de i Forretningsbetingelserne fastlagte og aftalte beløbsgrænser.

12. Varighed og ophør

12.1 Medmindre parterne ved enighed har bragt aftalen til ophør, træder denne databehandleraftale i kraft på den dato, hvor der afgives en ordre på ydelser i henhold til Forretningsbetingelserne, og aftalen er gældende, så længe Ibas fortsat behandler beskyttede oplysninger.

13. Lovvalg

13.1 Denne databehandleraftale er omfattet af lovvalgsbestemmelsen i Forretningsbetingelserne.

14. Underdatabehandlere og overførsler

Ibas' produkt/forretningssystemObligatorisk brug af underdatabehandlerUnderdatabehandlers navnUnderdatabehandlers lokationOverførsler uden for EØSOplysninger
KurertjenesteNejDHLUKNejKundens originale medie, krypteret harddisk til returnering af data
KurertjenesteNejGuardianUKNejKundens originale medie, krypteret harddisk til returnering af data
Kundestyringssystemer (interne)JaNobile (support, VISMA-system)NorgeNejKundens kontaktoplysninger og arbejdshistorik
Opkald uden for åbningstidNejMessage DirectUKNejKundens navn, kontaktoplysninger, behov for datagendannelse/ service
OpkaldssporingJaInfinityUKNejKundens IP-adresse, navn, brugerstatistik

Beskrivelse af Ibas Ontrack’s Datagendannelsesydelse

Oppdatert: 1 Juni 2019

1. Beskrivelse af ydelse

1.1 Ibas gendanner så meget data som muligt fra en eller flere ødelagte digitale lagringsmedier.

1.2 Datagendannelse kan bestå af flere faser:

1.2.1 Gratis vurdering (se pkt. 2),

1.2.2 Diagnosticering som en ekstra valgmulighed (se pkt. 3) og

1.2.3 Datagendannelse (se pkt. 4 og 5).

1.3 Selvom vi gør vores yderste og har stor erfaring, er der alligevel risiko for, at det selv ved hjælp af Ibas' værktøjer og teknologier ikke er muligt at læse slettede og/eller ødelagte data. Ibas kan derfor ikke garantere, at data på ødelagte medier kan gendannes, repareres eller læses.

1.4 Selv med den bedste teknologi og de nyeste standarder inden for databehandling, kan de processer, der er nødvendige for at gendanne data, indebære en risiko for, at de resterende data mistes helt eller delvist, og/eller at kun en del af dataene på det ødelagte medie kan gendannes. Kunden accepterer, at selv ved en omhyggelig datagendannelsesproces er der risiko for,

1.4.1 at yderligere data vil gå tabt, såfremt eksisterende data ikke kan gendannes,

1.4.2 at gendannede data ikke kan anvendes af kunden,

1.4.3 at de oplysninger, der er lagret på et lagringsmedie, bliver helt eller delvist ødelagt, og

1.4.4 at lagringsmedier, software og andre indleverede genstande kan blive ødelagt, gjort ubrugelige eller bortskaffet.

2. Gratis vurdering

2.1 En gratis vurdering består af en undersøgelse af datafejlens art og omfang samt en undersøgelse af mulighederne for gendannelse af data på lagringsmediet. Det første skridt er at fastslå, om det er en logisk og/eller fysisk fejl, og om lagringsmediet skal behandles i et støv- og fugtfrit miljø. Desuden gives der en vurdering af det forventede udbytte af en datagendannelsesproces.

2.2 En gratis vurdering kan foretages på Ibas' værksted eller via en forbindelse med fjernadgang til kundens adresse. Ved en Gratis vurdering via fjernadgang ved hjælp af Ibas' RDR-teknologi accepterer kunden de særlige betingelser for datagendannelse via fjernadgang (RDR), der er anført i pkt. 7.

2.3 Efter den gratis vurdering orienterer Ibas kunden om, hvor vellykket den efterfølgende datagendannelse kan forventes at være. Der er følgende mulige skøn for det forventede udbytte af datagendannelsen:

2.3.1 Fortræffelig - Vi forventer, at hovedparten af kundens rådata (90-100%) kan gendannes og blive læsbare i det relevante program.

2.3.2 God - Vi forventer, at en stor del af kundens rådata (50-100%) kan gendannes og blive læsbare i det relevante program.

2.3.3 Delvis - Vi forventer, at en mindre del af kundens rådata (under 50%) kan gendannes og blive læsbare i det relevante program.

2.3.4 Gendannelse ikke mulig - Vi kan ikke få adgang til data på kundens harddisk.

2.3.5 Kompleks - Vi kan ikke på nuværende tidspunkt angive en præcis procentdel af den mænge data, der forventes gendannet.

2.4 Ved en gratis vurdering gives ingen garanti for, at de under pkt. 2.b anførte procentsatser kan overholdes. Der kan være fejl, der er svære at opdage, og som ikke i fuldt omfang bliver opdaget i en gratis vurdering.

2.5 Efter den gratis vurdering orienterer Ibas kunden om, hvor stor en mængde data, der kan forventes gendannet, og hvor lang tid dette vil tage, samt prisen herfor.

2.6 Ibas kan efter den gratis vurdering på kundens anmodning og mod betaling af et vederlag foretage en udvidet analyse, hvor der dannes en Verifile-rapport over filer, hvori den mængde data, der kan forventes gendannet, kan bestemmes mere præcist.

2.7 Hvis kunden på baggrund af resultaterne af en gratis vurdering bestiller datagendannelse, udfører Ibas datagendannelsen.

2.8 Hvis kunden på baggrund af den gratis vurdering beslutter ikke at få udført en datagendannelse, bliver ordren afsluttet. Lagringsmediet returneres til kunden mod betaling af det vederlag, der er anført i analysesvaret, hvis kunden anmoder herom ved bestillingen af datagendannelse. I modsat fald vil datamediet blive bortskaffet.

2.9 Afhængig af datamediet kan konsekvensen af den gratis vurdering være, at data bliver overført til et andet datamedie, hvorefter det oprindelige datamedie bliver bortskaffet.

3. Gratis vurdering for smartphones og tablets

3.1 Den gratis vurdering består af en undersøgelse af datafejlens art og omfang samt en undersøgelse af mulighederne for gendannelse af data på enheden. Det første trin er at bestemme, om skaden er logisk og / eller fysisk, og om enheden skal sendes til telefonlaboratoriet for behandling. Derudover foretages en vurdering af forventede resultater for datagendannelse.

3.1.1 Den gratis vurdering vil blive udført i Ibas’ laboratorium.

3.1.2 Ibas kræver, at kunden opgiver adgangskoden til sin smartphone eller tablet.

3.1.3 Ibas informerer kunden efter den gratis vurdering omkring hvor vellykket den efterfølgende datagendannelse forventes at være. Følgende estimater af forventede datagendannelsesresultater er mulige:

3.1.3.1 God - Vi forventer at få adgang til hukommelsesområdet og gendanne dataerne.

3.1.3.2 Kan ikke gendannes - Vi får ikke adgang til hukommelsesområdet og kan ikke gendanne data.

3.1.3.3 Kompleks - Vi kan ikke give nogen indikation af, om vi kan få adgang til hukommelsesområdet på dette trin. Andre muligheder for datagendannelse skal udforskes, og dette kan kræve en diagnose (se afsnit 4)

3.1.4 Ved en gratis vurdering gives ingen garanti for, at de under pkt. 2.b anførte procentsatser kan overholdes. Der kan være fejl, der er svære at opdage, og som ikke i fuldt omfang bliver opdaget i en gratis vurdering.

3.1.5 Efter den gratis vurdering orienterer Ibas kunden om, hvor stor en mængde data, der kan forventes gendannet, og hvor lang tid dette vil tage, samt prisen herfor.

3.1.6 Hvis kunden på baggrund af resultaterne af en gratis vurdering bestiller datagendannelse, udfører Ibas datagendannelsen (se afsnit 5).

3.1.7 Hvis kunden på baggrund af den gratis vurdering beslutter ikke at få udført en datagendannelse, bliver ordren afsluttet. Lagringsmediet returneres til kunden mod betaling af det vederlag, der er anført i analysesvaret, hvis kunden anmoder herom ved bestillingen af datagendannelse. I modsat fald vil mediet blive bortskaffet.

4. Diagnosticering/resultat af diagnosticering

4.1 På kundens anmodning kan Ibas mod betaling af et vederlag foretage en diagnosticering for at bestemme den mængde data, der kan forventes gendannet.

4.1.1 Ved en sådan diagnosticering bestemmes dog kun datafejlens art og omfang, muligheden for gendannelse af data på de lagringsmedier, som kunden har indleveret, samt mængden af filer/data, der med sandsynlighed kan gendannes. Det er ikke altid muligt at give et pålidelig skøn over læsbarheden af data ved andre typer fejl, og Ibas påtager sig ingen garanti herfor.

4.1.2 Desuden er det i forbindelse med en sådan diagnosticering ikke muligt at verificere anvendeligheden af data i de forskellige programmer.

4.2 Diagnosticeringen kan foretages på Ibas' værksted eller via fjernadgang til kundens adresse. Ved diagnosticering via fjernadgang ved hjælp af Ibas' RDR-teknologi accepterer kunden de særlige betingelser for datagendannelse via fjernadgang (RDR), der er anført i pkt. 7.

4.2.1 Efter diagnosticeringen orienterer Ibas kunden om nødvendige tiltag til at gendanne data, hvilke data/filer der kan forventes gendannet, det forventede tidsforbrug og de forventede udgifter til datagendannelsen.

4.3 Afhængig af datamediet kan diagnosticeringen medføre, at data bliver overført til et andet datamedie, hvorefter det oprindelige datamedie bliver bortskaffet.

4.4 Ibas danner en detaljeret filliste (Verifile) med de data/filer, som Ibas forventer at kunne gendanne. Fillisten giver en indikation af filernes forventede anvendelighed:

4.4.1 Grøn - Disse data vil med stor sandsynlighed kunne bruges/åbnes i den relevante applikation.

4.4.2 Gul - Disse data eller filer er delvist beskadigede, hvilket kan medføre, at filerne ikke kan åbnes eller redigeres i den relevante applikation. Ødelagte filer kan muligvis repareres, men dette er ikke omfattet af tilbuddet om datagendannelse.

4.4.3 Rød - Disse data eller filer er beskadiget, hvilket kan medføre, at filerne ikke kan åbnes eller redigeres i den anvendte applikation.

4.5 I visse situationer med mistede data er der ikke anført nogen gyldighed af de farvede udsagn i fillisten (Verifile). Hvis dette er tilfældet, bliver det anført skriftligt i resultatet af diagnosticeringen.

4.6 Hvis kunden på baggrund af fillisten (Verifile) beslutter at få udført en datagendannelse som beskrevet i pkt. 5, modtager kunden de data, der er anført i fillisten.

4.7 Hvis kunden på baggrund af fillisten (Verifile) beslutter ikke at få udført en datagendannelse, bliver ordren afsluttet. Lagringsmediet returneres til kunden mod betaling af det vederlag, der er anført i analysesvaret, hvis kunden anmoder herom ved bestillingen af en diagnosticering.

5. Datagendannelse efter den gratis vurdering

5.1 Hvis kunden på baggrund af resultaterne af en gratis vurdering og et tilbud om datagendannelse bestiller datagendannelse, udfører Ibas datagendannelsen. Hvis der er foretaget en gratis vurdering via fjernadgang ved hjælp af Ibas' RDR-teknologi, kan der udføres datagendannelse ved hjælp af Ibas' RDR-teknologi, såfremt kunden accepterer de særlige betingelser for datagendannelse via fjernadgang (RDR), der er anført i pkt. 7.

5.2 Ud over det separate lagringsmedie med de gendannede data returnerer Ibas det ødelagte lagringsmedie, hvis kunden anmoder herom ved bestillingen af datagendannelse.

5.3 Et ødelagt lagringsmedie kan på kundens anmodning opbevares og forsegles sikkert hos Ibas mod betaling af et særskilt vederlag for at bevare og på sikker måde opbevare bevismateriale.

5.4 Ibas kan uden beregning på kundens anmodning slette og/eller bortskaffe lagringsmediet i henhold til databeskyttelsesbestemmelserne.

5.5 Hvis mængden af gendannede data er betydeligt mindre end det i den gratis vurdering skønnede omfang, anses ordren for ikke at være gennemført.

5.6 Kunden har under de i pkt. 4.e anførte omstændigheder to valgmuligheder:

5.6.1 Valgmulighed 1. Ibas danner uden beregning en detaljeret filliste (Verifile) til kunden over de data/filer, som Ibas forventer at kunne gendanne. Fillisten giver en indikation af filernes forventede anvendelighed:

5.6.1.1 Grøn - Disse data vil med stor sandsynlighed kunne bruges/åbnes i det anvendte program.

5.6.1.2 Gul - Disse data eller filer er delvist beskadigede, hvilket kan medføre, at filerne ikke kan åbnes eller redigeres i det anvendte program. De ødelagte filer kan muligvis repareres, men dette er ikke noget, som Ibas tilbyder.

5.6.1.3 Rød - Disse data eller filer er beskadigede, hvilket kan medføre, at filerne ikke kan åbnes eller redigeres i det anvendte program.

5.6.2 Hvis kunden på baggrund af fillisten (Verifile) beslutter at få udført en datagendannelse som beskrevet i pkt. 4, modtager kunden de data, der er anført i fillisten.

5.6.3 Valgmulighed 2. Hvis kunden beslutter ikke at få udført en datagendannelse eller ikke at anmode om en filliste (Verifile), bliver ordren afsluttet. Lagringsmediet returneres til kunden mod betaling af det vederlag, der er anført i analysesvaret, hvis kunden anmoder herom ved bestillingen af datagendannelse.

6 Datagendannelse efter diagnosticering

6.1 Hvis kunden på baggrund af resultatet af diagnosticeringen og et tilbud om datagendannelse bestiller datagendannelse, udfører Ibas datagendannelsen. Hvis der er foretaget en diagnosticering via fjernadgang ved hjælp af Ibas' RDR-teknologi, kan der udføres datagendannelse ved hjælp af Ibas' RDR-teknologi, såfremt kunden accepterer de særlige betingelser for datagendannelse via fjernadgang (RDR), der er anført i pkt. 7.

6.2 Kunden modtager de data, der er anført i fillisten (Verifile).

6.3 Ud over det separate lagringsmedie med de gendannede data returnerer Ibas det ødelagte lagringsmedie, hvis kunden anmoder herom ved bestillingen af datagendannelse.

6.4 Et ødelagt lagringsmedie kan på kundens anmodning opbevares og forsegles sikkert hos Ibas mod betaling af et særskilt vederlag for at bevare og på sikker måde opbevare bevismateriale.

6.5 Ibas kan uden beregning på kundens anmodning slette og/eller bortskaffe lagringsmediet i henhold til databeskyttelsesbestemmelserne.

7. Datagendannelse efter den gratis vurdering til smartphones og tablets

7.1 Hvis kunden på baggrund af resultaterne af en gratis vurdering og et tilbud om datagendannelse bestiller datagendannelse, udfører Ibas datagendannelsen..

7.2 Ud over det separate lagringsmedie med de gendannede data returnerer Ibas den ødelagte smartphone/tablet, hvis kunden anmoder herom ved bestillingen af datagendannelse .

7.3 Ibas kan uden beregning på kundens anmodning slette og/eller bortskaffe smartphone/tablet i henhold til databeskyttelsesbestemmelserne.

7.4 Hvis mængden af gendannede data er betydeligt mindre end det i den gratis vurdering skønnede omfang, anses ordren for ikke at være gennemført.

7.5 Smartphone/tablet returneres til kunden mod betaling af det vederlag, der er anført i analysesvaret, hvis kunden anmoder herom ved bestillingen af datagendannelse .

8. Datagendannelse via fjernadgang (RDR)

8.1 RDR® står for Remote Data Recovery™. RDR er en patenteret teknologi, der giver Ibas' teknikere mulighed for at udføre datagendannelse af samme kvalitet som på et værksted direkte på kundens server, stationære eller bærbare computer via et modem eller en internetforbindelse. Den eneste forudsætning er, at lagringsmediet fungerer.

8.2 Ibas' datagendannelse via fjernadgang har tre hovedelementer:

8.2.1 Kommunikationsklient: Kunden opretter en forbindelse til Ibas' RDR-server ved hjælp af særligt udviklet RDR-klientsoftware. RDR-klienten arbejder sammen med Microsoft Windows version XP/2003 og senere versioner. De(t) drev, der skal gendannes behøver ikke stamme fra et Windowssystem.

8.2.2 RDR-servere: Er placeret over hele verden for at understøtte opkobling.

8.2.3 RDR-arbejdsstation: Bruges af Ibas' teknikere til at overtage kontrollen over kundens maskine og gendanne kundens værdifulde data.

8.3 Kunden skal først downloade den rigtige version af klientsoftwaren og installere den på den server, stationære eller bærbare computer, hvor der skal foretages datagendannelse. Dernæst opretter Ibas' klientsoftware forbindelse til en udgående TCP/IP-forbindelse via port 80 (internetporten) fra kundens adresse til en server hos Ibas, hvorved der etableres en tunnel eller en direkte punkt til punkt-forbindelse via internettet. Eftersom det er en udgående forbindelse via port 80, kan den passere de fleste firewalls uden yderligere konfiguration.

8.4 Datasikkerheden er meget høj som følge af Ibas' varemærkebeskyttede kommunikationsprotokol, kryptering af pakker og Ibas' sikre systemer. Datagendannelse via en RDR-fjernforbindelse sikrer beskyttelse af kundens data på fire måder:

8.4.1 Direkte forbindelse til RDR-server: Klientsoftwaren benytter en direkte TCP-forbindelse til at etablere forbindelse fra kundens maskine til Ibas' RDR-server. RDR bruger ikke værtssoftware fra tredjemand.

8.4.2 Kryptering: Der benyttes 256-bit-kryptering af kommunikationen i alle pakker.

8.4.3 Varemærkebeskyttet protokol: Der benyttes en varemærkebeskyttet protokol til RDR-kommunikation og ikke HTTP eller en anden almindelig protokol, hvor udenforstående kan følge med i kommunikationen.

8.4.4 Ingen kundedata overføres via forbindelsen: Ibas' teknikere anvender kun RDR-forbindelsen til at bruge Ibas' datagendannelsesværktøjer direkte på kundens maskine. Der sendes pakker med skærmbilleder og tastaturbevægelser via forbindelsen, men ikke filer med kundens data. Ibas' teknikere bruger i stedet styreværktøjerne til at reparere filsystemstrukturerne for at gøre det muligt for kunden at tilgå dataene.

9. Serviceniveauer

9.1 For bestilling af datagendannelse kan kunden vælge mellem følgende serviceniveauer alt efter hvor hastende det er:

9.1.1 24-timers alarmtjeneste - Behandlingen finder sted straks efter modtagelse af ordren, 24 timer i døgnet. Behandlingstiden er døgnet rundt, indtil gendannelse er afsluttet og data leveret

9.1.2 Hurtig service - Behandlingen finder sted straks efter modtagelse af ordren fra mandag til fredag fra kl. 8.00 til 16.00. Behandlingstiden er normalt 2-5 arbejdsdage.

9.1.3 Standardtjeneste - Databehandleren behandles efter modtagelse af ordren fra mandag til fredag mellem 8.00 og 16.00. Behandlingstiden er normalt 7-10 arbejdsdage.

9.1.4 Økonomitjeneste - Databehandleren behandles efter modtagelse af ordren fra mandag til fredag mellem 8.00 og 16.00. Behandlingstiden varer normalt 20 arbejdsdage.

9.1.5 Hjemmeservice - Databehandleren behandles efter modtagelse af ordren fra mandag til fredag mellem 8.00 og 16.00. Behandlingstiden er normalt 30 arbejdsdage.

9.2 Medmindre andet er aftalt, skal alle ydelser forudbetales.