(A) Denna policy

Denna policy har utfärdats av de enheter som listas i avsnitt M nedan (gemensamt kallade, “KLDiscovery”, “vi”, “oss” eller “vår”). Denna policy riktar sig till personer utanför vår organisation som vi interagerar med, inklusive besökare på våra webbplatser (våra “webbplatser”), kunder och andra användare av våra tjänster (gemensamt kallade, “du”). Definierade termer som används i denna policy förklaras i avsnitt (N) nedan.

Vid tillämpningen av denna policy är KLDiscovery personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Kontaktuppgifter anges i avsnitt (M) nedan för den tillämpliga KLDiscovery-enheten som kan svara på frågor om användningen och behandlingen av dina personuppgifter.

Denna policy kan ändras eller uppdateras emellanåt för att reflektera ändringar i vår praxis med avseende på behandlingen av personuppgifter eller förändringar i tillämplig lag. Vi uppmanar dig att läsa denna policy noggrant och att du regelbundet kontrollerar denna sida för att granska eventuella ändringar vi kan göra i enlighet med villkoren i denna policy.

KLDiscovery bedriver verksamhet under följande varumärken:  KLDiscovery, Ontrack och Ibas.

(B) Behandling av dina personuppgifter

Insamling av personuppgifter: Vi kan samla in personuppgifter om dig:

 • När du kontaktar oss via e-post, telefon eller på något annat vis.
 • Under vår fortlöpande relation med dig (t.ex. personuppgifter vi erhåller vid hantering av dina betalningar).
 • När vi tillhandahåller tjänster.
 • När vi mottar personuppgifter från tredje part, t.ex. kreditupplysningsfirmor eller brottsbekämpande organ.
 • När du besöker någon av våra webbplatser eller använder några funktioner eller resurser som är tillgängliga på eller via våra webbplatser. När du besöker en webbplats kan det hända att din enhet och webbläsare automatiskt lämnar ut viss information (såsom enhetstyp, operativsystem, webbläsartyp, webbläsarinställningar, IP-adress, språkinställningar, datum och tid då anslutningen till webbplatsen upprättades och annan information om teknisk kommunikation). Det kan hända att en del av denna information är personuppgifter.
 • När du skickar ditt CV till oss för en jobbansökan.

Skapande av personuppgifter: När vi tillhandahåller våra tjänster, kan vi också skapa personuppgifter om dig som t.ex. noteringar av dina interaktioner med oss och information om din orderhistorik.

Relevanta personuppgifter: Kategorierna med personuppgifter om dig som vi kan behandla innefattar:

 • Personlig information: namn, kön, födelsedatum/ålder, nationalitet och bild.
 • Kontaktinformation: leveransadress (t.ex. för att återsända ursprungliga media- och/eller lagringsenheter), postadress, telefonnummer, e-postadress och information om dina profiler på plattformar för sociala medier.
 • Betalningsuppgifter: faktureringsadress, bankkontonummer eller kreditkortsnummer, namn på kortinnehavare eller kontoinnehavare, uppgifter om kort- eller kontosäkerhet, kortets “giltig från”-datum och kortets utgångsdatum.
 • Åsikter och uppfattningar: åsikter och uppfattningar som du väljer att skicka till oss, eller lägga upp offentligt på plattformar för sociala medier.
 • Observera att personuppgifter om dig som vi behandlar också kan inkludera känsliga personuppgifter enligt definitionen nedan.

Rättslig grund för personuppgiftsbehandling: När vi behandlar dina personuppgifter i samband med de syften som anges i denna policy, kan vi hänvisa till en eller följande rättsliga grunder, beroende på omständigheterna:

 • vi har erhållit ditt uttryckliga medgivande i förväg till personuppgiftsbehandling (denna rättsliga grund används endast avseende behandling som är helt frivillig och inte för behandling som är nödvändig eller obligatorisk på något sätt),
 • personuppgiftsbehandlingen är nödvändig i samband med något avtal du kan ingå med oss,
 • personuppgiftsbehandlingen föreskrivs i tillämplig lag,
 • personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för någon person, eller
 • vi har ett legitimt intresse av att genomföra personuppgiftsbehandlingen för förvaltningen, driften eller marknadsföringen av vår verksamhet, och det legitima intresset inte åsidosätts av dina intressen, grundläggande rättigheter eller friheter.

Behandling av dina känsliga personuppgifter: Vi avser inte att samla in eller på annat sätt behandla dina känsliga personuppgifter, förutom då:

 • behandlingen föreskrivs i eller tillåts i enligt tillämplig lag (t.ex. för att uppfylla våra rapporteringsskyldigheter vad gäller mångfald),
 • behandlingen krävs för att upptäcka eller förebygga brott (inklusive förebyggandet av  bedrägeri, penningtvätt och finansiering av terrorism),
 • behandlingen krävs för att fastställa, utöva eller försvara lagstadgade rättigheter, eller
 • vi, i enlighet med tillämplig lag, har erhållit ditt uttryckliga samtycke innan behandlingen av dina känsliga personuppgifter (precis som ovan används denna rättsliga grund endast avseende behandling som är helt frivillig – den används inte för behandling som är nödvändig eller obligatorisk på något vis).

Om du tillhandahåller oss med känsliga personuppgifter (t.ex. om du tillhandahåller maskinvara till oss från vilken du vill att vi ska återställa data) måste du säkerställa att det är lagligt för dig att utlämna sådana uppgifter till oss, inklusive säkerställa att en av de rättsliga grunderna som anges ovan är tillgänglig för oss avseende behandlingen av dessa känsliga personuppgifter.

Ändamål för behandlingen av dina personuppgifter: De ändamål för vilka vi kan behandla personuppgifter i enlighet med tillämplig lag, inkluderar:

 • Våra webbplatser: drift och hantering av våra webbplatser, tillhandahållande av  innehåll till dig, visning av  reklam och annan information till dig när du besöker våra webbplatser och kommunicera och interagera med dig via våra webbplatser.
 • Tillhandahållande av tjänster: tillhandahållandet av våra webbplatser och andra tjänster, tillhandahålla tjänster som sker på beställning och kommunikation i samband med dessa tjänster.
 • Kommunikation: kommunicera med dig via vilka medel som helst (inklusive via e-post, telefon, textmeddelande, sociala medier, post eller personligen) under förutsättning att det säkerställs att sådan kommunikation sker i enlighet med tillämplig lag.
 • Kommunikation och IT-drift: hantering av våra kommunikationssystem, drift av IT-säkerhet samt vid revision av IT-säkerhet.
 • Hälsa och säkerhet: hälso- och säkerhetsbedömningar jämte  dokumentation och efterlevnad av relaterade rättsliga förpliktelser.
 • Ekonomisk förvaltning: försäljning, ekonomi, företagsrevision och leverantörshantering.
 • Undersökningar: samverkan med dig i syfte att ta del av dina synpunkter på våra tjänster.
 • Förbättrande av våra tjänster: identifiering av problem med befintliga tjänster, planering av förbättringar av befintliga tjänster, och skapande av nya tjänster.
 • Mänskliga resurser: administration av ansökningar till tjänster på KLDiscovery.

Frivilligt tillhandahållande av personuppgifter och konsekvenser av att inte tillhandahålla dem: Tillhandahållandet av dina personuppgifter till oss är frivilligt och är vanligtvis ett nödvändigt krav för att ingå avtal med oss och göra det möjligt att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig. Du har ingen lagstadgad skyldighet att tillhandahålla dina personuppgifter till oss men om du beslutar att inte göra det, kommer vi inte att kunna ingå avtal med dig eller uppfylla våra avtalsmässiga skyldigheter gentemot dig.

(C) Utlämnande av personuppgifter till tredje part

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till andra enheter inom KLDiscovery-koncernen, för att uppfylla våra avtalsmässiga skyldigheter gentemot dig eller för legitima affärsmässiga syften (inklusive tillhandahållandet av tjänster till dig och driften av våra webbplatser), i enlighet med tillämplig lag. Därutöver kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till:

 • rättsliga och reglerande myndigheter, på begäran eller i syfte att rapportera brott eller misstänkta brott mot tillämpliga lagar eller förordningar,
 • revisorer, jurister och andra utomstående professionella rådgivare till KLDiscovery, underkastade bindande avtalsenlig eller rättslig tystnadsplikt,
 • tredjeparts personuppgiftsbiträden (som t.ex. leverantörer av betaltjänster, kanal- och detaljpartners, frakt-/budfirmor, teknikleverantörer, leverantörer av undersökningar om kundnöjdhet, operatörer av “live-chatt”-tjänster och personuppgiftsbiträden som tillhandahåller efterlevnadstjänster såsom kontroll av statligt antagna förbudslistor, som amerikanska Office for Foreign Asset Control) var som helst i världen, i enlighet med kraven som anges nedan i detta avsnitt (C),
 • alla berörda parter, brottsbekämpande organ eller domstolar, i den utsträckning som krävs för att fastställa, utöva eller försvara lagstadgade rättigheter, eller alla berörda parter som syftar till att förebygga, utreda, upptäcka eller väcka åtal för brott eller verkställa straffrättsliga påföljder,
 • alla berörda tredjepartsförvärvare i händelse av att vi säljer eller överlåter hela eller en relevant del av vårt företag eller tillgångar (inklusive i händelse av en omorganisation, upplösning eller likvidation), men endast i enlighet med tillämplig lag, och
 • våra webbplatser kan använda innehåll från tredje part. Om du väljer att interagera med sådant innehåll, kan dina personuppgifter delas med tredjepartsleverantören av den berörda sociala plattformen. Vi rekommenderar att du granskar denna tredje parts integritetspolicy innan du interagerar med dess innehåll.

Om vi anlitar ett tredjeparts personuppgiftsbiträde för att behandla dina personuppgifter, ingår vi ett personuppgiftsbiträdesavtal i enlighet med tillämplig lag med sådant tredjeparts personuppgiftsbiträde så att personuppgiftsbiträdet omfattas av bindande avtalsenliga skyldigheter för att: (i) endast behandla personuppgifterna i enlighet med våra föregivna skriftliga anvisningar och (ii) vidta åtgärder för att skydda personuppgifternas konfidentialitet och säkerhet tillsammans med eventuella ytterligare krav enligt tillämplig lag. I samtliga fall är KLDiscovery huvudansvarig för åtgärder och underlåtelser av alla tredje parter till vilka KLDiscovery har anförtrott personuppgifter. KLDiscovery skall säkerställa att alla sådana tredje parter iakttar säkerhets- och datahanteringsåtgärder i enlighet med av KLDiscovery angivna föreskrifter före det att överföring sker av sådana personuppgifter till ifrågavarande tredje part.

Vi kan komma att anonymisera personuppgifter om användningen av webbplatserna (t.ex. genom att registrera sådana uppgifter i ett aggregerat format) och dela sådana aggregerade uppgifter med vår affärspartners (inklusive tredjeparts affärspartners).

(D) Internationell överföring av personuppgifter

På grund av vår affärsverksamhets internationella karaktär, kan vi komma att behöva överföra dina personuppgifter inom KLDiscovery-koncernen och till tredje parter som anges i avsnitt (C) ovan i samband med de syften som anges i denna policy. Av denna orsak kan vi komma att överföra dina personuppgifter till andra länder med lägre standarder för dataskydd än vad EU har, på grund av annan lagstiftning och efterlevnad av bestämmelser om dataskydd än de som gäller i det land som du befinner dig i.

När vi överför dina personuppgifter till andra länder, gör vi det när så krävs (och med undantag för överföringar från EES eller Schweiz till USA) på grundval av standardavtalsklusuler. Du kan begära en kopia på våra standardavtalsklausuler genom att använda kontaktuppgifterna i avsnitt (M) nedan.

När vi överför personuppgifter från EES eller från Schweiz till USA, gör vi det enligt skölden för skydd av privatlivet i EU och USA respektive Schweiz och USA,  så som de föreskrivs av Förenta staternas handelsministerium (U.S. Department of Commerce). Vi har intygat för Förenta staternas handelsministerium (U.S. Department of Commerce) att vi följer principerna för skölden för skydd av privatlivet. Om det, med avseende på överföringen av personuppgifter från EU eller Schweiz till USA under vår certificering, råder konflikt mellan villkoren i denna policy och principerna för skölden för skydd av privatlivet, ska principerna för skölden för skydd av privatlivet gälla. För att läsa mer om skölden för skydd av privatlivet eller om du vill se vår certifiering, går du till https://www.privacyshield.gov/.

Vi är föremål för den federala konkurrensmyndighetens (FTC, Federal Trade Commission) utrednings- och tillsynsbefogenheter med avseende på principerna för skölden för skydd av privatlivet. I enlighet för principerna för skölden för skydd av privatlivet i EU och USA samt i Schweiz och USA, åtar vi oss att komma till rätta med klagomål gällande din integritet och vår personuppgiftsbehandling.  Vid frågor om eller klagomål på denna policy, ber vi dig att i första hand kontakta oss med hjälp av  kontaktuppgifterna i avsnitt (M) nedan. Vi har vidare åtagit oss att hänskjuta olösta klagomål som rör integritet och som faller inom ramen för principerna för skölden för skydd av privatlivet i EU och USA samt Schweiz och USA till BBB EU PRIVACY SHIELD, en icke vinstdrivande, alternativ tvistlösningsleverantör som befinner sig i USA och som drivs av the Council of Better Business Bureaus. Om du inte snabbt får bekräftelse på att ditt klagomål har mottagits eller om ditt klagomål inte löses på ett tillfredsställande sätt, går du till www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/ för att få mer information och för att lämna in ett klagomål. Observera att om ditt klagomål inte hanteras via dessa kanaler kan det, under begränsade omständigheter, finnas möjlighet till ett bindande skiljedomsförfarande hos arbetsgruppen för skölden för skydd av privatlivet.

I fall av vidareöverföring till tredje part av personuppgifter för personer med hemvist i EU eller Schweiz mottagna av KLDiscovery och som är föremål för skölden för skydd av privatlivet i EU och USA respektive Schweiz och USA, noteras uttryckligen att de föreskrifter som anges i avsnitt C (Utlämnande av personuppgifter till tredje part) är tillämpliga på sådan överföring.

(E) Säkerhet för personuppgifter

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, som har utformats för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, förändring, obehörigt utlämnande, obehörig åtkomst och andra olagliga eller obehöriga typer av behandling, i enlighet med tillämplig lag.

Du ansvarar själv för att säkerställa att personuppgifter som du skickar till oss skickas på ett säkert sätt.

(F) Uppgifternas tillförlitlighet

Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att:

 • dina personuppgifter som vi behandlar är korrekta och, vid behov, hålls aktuella, och
 • eventuella felaktigheter i dina personuppgifter som vi behandlar (med tanke på de syften för vilka de behandlas) raderas eller korrigeras utan dröjsmål.

Emellanåt kan vi be dig bekräfta att dina personuppgifter är korrekta.

(G) Uppgiftsminimering

Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter som vi behandlar är begränsade till de personuppgifter som rimligen krävs för de ändamål som anges i denna policy (inklusive tillhandahållandet av tjänster).

(H) Lagring av uppgifter

Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter endast behandlas under kortast möjliga tid som krävs för de ändamål som anges i denna integritetspolicy. Vi kommer att behålla kopior av dina personuppgifter i en form som möjliggör identifiering endast så länge:

 • vi har en fortlöpande relation med dig (t.ex. där du är en användare av våra tjänster eller om du står på vår sändlista och inte har avregistrerat dig), eller
 • dina personuppgifter krävs för de lagliga ändamål som anges i denna integritetspolicy, för vilka vi har en giltig rättslig grund (t.ex. där dina personuppgifter finns på en beställning som lagts av din arbetsgivare och vi har ett legitimt intresse av att behandla uppgifterna för att bedriva vår verksamhet och uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter).

Därutöver behåller vi dina personuppgifter under:

 • en tillämplig preskriptionstid enligt tillämplig lag (dvs. en period under vilken en person kan väcka talan mot oss beträffande dina personuppgifter eller något som rör dina personuppgifter,) och
 • ytterligare två (2) månader efter det att en sådan tillämplig preskriptionstid löpt ut (så att vi, om en person väcker talan i slutet av preskriptionstiden , får en rimlig tidsfrist  för att identifiera alla personuppgifter som rör talan).

Om ett relevant rättsligt anspråk åberopas kan vi komma att fortsätta behandla dina personuppgifter så länge som krävs i samband med anspråket.

Under de ovan angivna tidsperioderna beträffande rättsliga anspråk kommer vi att begränsa vår behandling av dina personuppgifter till lagring och upprätthållande av säkerhet för personuppgifterna, utom i den mån som personuppgifterna behöver granskas i samband med rättsliga anspråk eller i enlighet med tillämplig lag.

När ovanstående perioder, var och en i tillämplig utsträckning, har passerat, kommer vi att permanent radera eller förstöra de berörda personuppgifterna.

(I) Dina lagstadgade rättigheter

Med förbehåll för tillämplig lag kan du ha ett flertal rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter, inklusive:

 • rätten att begära tillgång till, eller kopior av, dina personuppgifter som vi behandlar eller registrerar, tillsammans med information avseende typen, behandlingen och utlämnandet av sådana personuppgifter,
 • rätten att begära korrigering av eventuella felaktigheter i dina personuppgifter som vi behandlar eller registrerar,
 • rätten att, på legitima grunder, begära:
  • radering av dina personuppgifter som vi behandlar eller registrerar, eller
  • begränsning av behandlingen av dina personuppgifter som vi behandlar eller registrerar,
 • rätten att, på legitima grunder, invända mot behandlingen av dina personuppgifter av oss eller för vår räkning,
 • rätten att få dina personuppgifter som vi behandlar eller registrerar överförda till en annan personuppgiftsansvarig, i den mån det är tillämpligt,
 • rätten att återkalla ditt samtycke till personuppgiftsbehandling, där behandlingens laglighet baseras på samtycke, och
 • rätten att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet avseende behandlingen av dina personuppgifter av oss eller för vår räkning.

Detta påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

För att utöva en eller flera av dessa rättigheter, eller för att ställa en fråga om dessa rättigheter eller någon annan bestämmelse i denna policy, eller om behandlingen av dina personuppgifter, använd kontaktuppgifterna som tillhandahålls i avsnitt (M) nedan.

Om vi tillhandahåller dig med tjänster på beställning, regleras sådant tillhandahållande av tjänster av avtalsvillkoren. I händelse av avvikelser mellan sådana villkor och denna policy är denna policy kompletterande.

(J) Cookies

En cookie är en liten fil som placeras på din enhet när du besöker en webbplats (inklusive våra webbplatser). Den registrerar information om din enhet, din webbläsare och, i vissa fall, dina preferenser och surfvanor. Vi kan behandla dina personuppgifter genom cookieteknik i enlighet med vår Cookiepolicy.

(K) Användningsvillkor

All användning av våra webbplatser omfattas av våra användningsvillkor.

(L) Direkt marknadsföring

Med förbehåll för tillämplig lag, där du har lämnat uttryckligt samtycke i enlighet med tillämplig lag eller när vi skickar reklam eller marknadsföringsmaterial till dig om liknande produkter och tjänster, kan vi komma att behandla dina personuppgifter för att kontakta dig via e-post, telefon, direktreklam eller andra kommunikationsmedel för tillhandahållande av information eller tjänster som kan vara av intresse för dig. Om vi tillhandahåller dig med tjänster kan vi skicka information till dig om våra tjänster, kommande kampanjer och annan information som kan vara av intresse för dig genom användning av de kontaktuppgifter som du har angett och alltid i överensstämmelse med tillämplig lag.

Du kan avbryta prenumerationen från vår e-postlista för kampanjmeddelanden eller nyhetsbrev när som helst genom att klicka på länken avbryt prenumeration som är inkluderad i varje e-postmeddelande eller nyhetsbrev vi skickar. Efter att du avbrutit prenumerationen skickar vi inte fler e-postmeddelanden, men vi kan komma att fortsätta kontakta dig i den utsträckning som krävs för ändamålen med de tjänster du har begärt.

(M) Kontaktuppgifter

Om du har några kommentarer, frågor eller farhågor om informationen i denna policy, eller några andra frågor gällande personuppgiftsbehandling av KLDiscovery, kontakta lämplig kontaktenhet nedan:

Personuppgiftsansvariga för vilka denna policy utfärdas är följande:

LandFöretagsnamnRegistrerad address och kontakt

UK

KLDiscovery Ontrack LimitedUK Data Privacy Queries, Global House, 1 Ashley Avenue, Epsom, Surrey, KT18 5AD
KLDiscovery LimitedUK Data Privacy Queries, Nexus, 25 Farringdon Street, London, EC4A 4AB
IrelandKLDiscovery LimitedIrish Data Privacy Queries, Unit 719, Kilshane Drive, Northwest Business Park, Ballycoolin, Dublin 15
DenmarkIbas Ontrack ApSDanish Data Privacy Queries, Gammel Kongevej 1, 1610 København V
FinlandIbas Ontrack OyFinnish Data Privacy Queries, Lakkisepante 11
00620, Helsingfors
NetherlandsKLDiscovery Ontrack B.VDutch Data Privacy Queries, Gustav Mahlerlaan 310 D, FOZ building 4th.floor Unit 4, 1082ME Amsterdam
SwedenIbas Ontrack ABSwedish Data Privacy Queries, Box 1005, 751 40 Uppsala
NorwayIbas Ontrack ASNorwegian Data Privacy Queries, Fjellgata 2, 2212 Kongsvinger
GermanyKLDiscovery Ontrack GmbHGerman Data Privacy Queries,
Geschäftsanschrift: Hanns-Klemm-Str. 5, 71034 Böblingen
ItalyKLDiscovery Ontrack SrlItalian Data Privacy Queries, GALLARATE (VA) VIA
MARSALA 34/A CAP 21013
PolandKLDiscovery Ontrack Sp. z o.oPolish Data Privacy Queries, Katowice (40-082), ul. Jana III Sobieskiego 11, Poland
SingaporeKLDiscovery Ontrack Pte LtdSingapore Data Privacy Queries, 3 International Business Park
#02-27, Nordic European Centre
Singapore 609927
ChinaKroll Ontrack Information Technology Service (Shanghai) Co., LtdChinese Data Privacy Queries, Room 1004, Floor 10
Jing'An Kerry Centre Building 1 (North Building)
No. 1515, West Nanjing Road
Jing'an District
Shanghai, China
JapanKroKLDiscovery Ontrack (HK) Limited - Japan BranchJapanese Data Privacy Queries, 24F, 1-7 Uchisaiwaichido 1 chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan
Hong KongKLDiscovery Ontrack (HK) LimitedHong Kong Data Privacy Queries, Room 1702, 17/F Central Plaza
18 Harbour Road
Wanchai, Hong Kong
SpainKroll Ontrack Iberia SLSpanish Data Privacy Queries, C/Anabel Segura 7, 1ª planta, oficina B, 28108 – Alcobendas, Madrid
FranceKLDiscovery Ontrack SarlFrench Data Privacy Queries, 2, impasse de la Noisette, 91371 Verriéres-le-Buisson Cedex 413
SwitzerlandKroll Ontrack (Switzerland) GmbHSwiss Data Privacy Queries, Hertistrasse 25, 8304 Wallisellen
AustraliaKLDiscovery Ontrack Pty LtdAustralian Data Privacy, 9/28 Donkin St, West End QLD 4101, Australia
USALDiscovery, LLCAmerican Data Privacy Queries, Attn: Jason Davison, 8201 Greensboro Drive, Suite 300, McLean, VA 22102-3810
LDiscovery TX, LLCAmerican Data Privacy Queries, Attn: Jason Davison, 8201 Greensboro Drive, Suite 300, McLean, VA 22102-3810
KLDiscovery Ontrack, LLCAmerican Data Privacy Queries, Attn: Jason Davison, 9023 Columbine Road
Eden Prairie, MN 55347
KLDiscovery Ontrack Franchise, LLCAmerican Data Privacy Queries, Attn: Jason Davison, 9023 Columbine Road
Eden Prairie, MN 55347
CanadaKroll Ontrack Canada CoCanadian Data Privacy Queries, 1871 Hollis Street, Suite 200, Halifax, NS, B3J 0C3
Canada
IndiaKLDiscovery Private LimitedIndian Data Privacy Queries, 4, Chandan Niwas (Old), M. V. Road, Off.Andheri Kurla Road, Opp. Vishal Hall, Andheri East, Mumbai – 400069, Maharashtra, India

Observera att där en personuppgiftsansvarig befinner sig utanför EU, kan du kontakta enheten i din jurisdiktion. 

(N) Definitioner

 • Personuppgiftsansvarig” syftar på den enhet som bestämmer hur och varför personuppgifter behandlas. I många jurisdiktioner har den personuppgiftsansvarige huvudansvaret för efterlevnaden av tillämpliga dataskyddslagar.
 • Dataskyddsmyndighet” syftar på en oberoende offentlig myndighet som har till uppgift att övervaka efterlevnaden av tillämpliga dataskyddslagar.
 • EEA” syftar på det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
 • Personuppgifter” syftar på information om en person, eller som möjliggör identifiering av en person. Exempel på personuppgifter som vi kan komma att behandla ges i avsnitt (B) ovan.
 • Behandling”, ”Behandlar” eller ”Behandlad” syftar på någon åtgärd som vidtas med några personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte, såsom insamling, registrering, sortering, strukturering, lagring, anpassning eller förändring, återvinnande, konsultation, användning, utlämnande genom överföring, spridning eller tillgängliggörande på annat vis, justering eller kombinering, begränsning, radering eller förstörelse.
 • Personuppgiftsbiträde” syftar på en person eller enhet som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning (annan än den personuppgiftsansvariges anställda).
 • Tjänster” syftar på alla tjänster som tillhandahålls av KLDiscovery.
 • Känsliga personuppgifter” syftar på personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, fysisk eller mental hälsa, sexualliv, eventuella faktiska eller påstådda lagöverträdelser eller brottmålsdomar, personnummer eller andra uppgifter som kan anses vara känsliga enligt tillämplig lag.

November 1, 2018