Tallennusjärjestelmien haasteita

Erään sairaalan IT-päällikkö kytki satojen käyttäjien käyttämän tiedostopalvelimen ulkoiseen 14 kiintolevyn RAID-järjestelmään, joka oli jo osa suurempaa tallennusjärjestelmää.

Samalla hetkellä hän menetti valitettavasti alkuperäiset RAID-kokoonpanon asetukset ja yli 400 000 tiedostoa (n. 250 GB) katosi. IT-päällikkö yritti palauttaa menetettyjä tietoja, mutta useankaan palautusyrityksen jälkeen järjestelmää ei voitu palauttaa. Lopulta todettiin, että kaikki vanhan järjestelmän tiedot olivat poissa.

Onneksi Ibas Ontrack onnistui etäpalveluna pelastamaan yli 99 % niistä 400 000:sta alun perin kadotetusta tiedostosta.

Tapauksesta ilmenee keskeinen nykyajan ongelma: tallennusjärjestelmien monimutkaistuminen lisää vikojen todennäköisyyttä sekä laitteistoissa että ohjelmistoissa ja erityisesti inhimillisten virheiden mahdollisuutta.

Vuosittain julkistetaan satoja uusia tallennusteknologian tuotteita ja menetelmiä tallennuksen nopeuttamiseksi ja yksinkertaistamiseksi. Näin laaja valinnanvara aiheuttaa pikemminkin hämmennystä. Kysymys, jota kalliiseen tallennuslaitteistoon investoineet yritykset pohtivat on, voiko tietovahingon tapahtuminen yhä olla todennäköistä ja mitä sille voidaan tehdä?

Miksi varmuuskopio voi pettää?

Täydellisessä maailmassa yritys rakentaisi koko tallennusinfrastruktuurinsa alusta saakka uusimman teknologisen ratkaisun ja yhden laitevalmistajan varaan. Mikäli kaikki tekijät pysyisivät muuttumattomina, olisivat tulokset loistavia.

Todellisuudessa tietojen tallennus on kuitenkin monimutkainen kokonaisuus. Mikään tekijä ei pysy muuttumattomana - uutta tietoa syntyy jatkuvasti ja muuttuva lainsäädäntö, kuten Sarbanes-Oxley -laki ja uudet EU-asetukset tietojen hävittämisestä asettavat uusia vaatimuksia tietojen käsittelylle. Koska yritykset eivät voi rakentaa kokonaista tallennusjärjestelmää alusta asti itse, turvaudutaan tavallisesti useaan eri ratkaisuun, joiden on oltava keskenään yhteensopivia. Eri käyttöjärjestelmät ja niiden eri versiot eivät tee asiasta ainakaan helpompaa. Joskus olemassa olevien järjestelmien yhteensopivuusvaatimukset tekevät laitteistopäivityksistä jopa mahdottomia. Lopputuloksena voi olla monisäikeinen tallennusympäristö, josta on vaikea muodostaa selvää kokonaiskuvaa. Toimivien varmuuskopiointirutiinien varmistaminen kaikista kriittisistä tiedoista voi olla lähestulkoon mahdotonta. Tiedot vaihtavat paikkaa ja muuttavat muotoaan yhdestä toiseen nopeasti, jolloin varmuuskopiointiohjelmat eivät aina pysy näiden muutosten mukana.

Kaikki edellä mainittu voi johtaa lukuisiin erilaisiin virheisiin varmuuskopioissa, jonka seurauksena yrityksellä ei ole edellytyksiä palauttaa kaatunutta järjestelmäänsä. Huonolaatuinen nauha on yksi yleinen syy varmuskopion vioittumiselle. Jos varmistusnauhoja säilytetään vuosikausia hyllyllä pölyttymässä, ne voivat ajan myötä muuttua lukukelvottomiksi.

Ongelmaksi voi muodostua myös alkuperäisen varmuuskopiointiohjelmiston puuttuminen, jolloin vanhoja varmuuskopionauhoja ei voida lukea. Valitettavan tavallisia ovat lisäksi huonot varmuuskopiointiprosessit ja - menetelmät. Jos niiden toimivuutta ei ole koskaan testattu käytännössä, voi yllätys olla suuri, kun kriittisestä varmuuskopiosta ei olekaan tilanteen pelastajaksi.

Mitä tehdä kun varmuuskopio ei toimi?

Yritysten ponnistelut toiminnan tehostamiseksi ja tietoturvallisuuden parantamiseksi uuden teknologian avulla eivät poista täysin tietovahingon uhkaa. Toiminnan keskeytyminen vain yhdeksi tunniksi voi aiheuttaa jopa satojen tuhansien eurojen vahingot. Sen vuoksi on tärkeää tehdä toimiva suunnitelma tietojen palauttamiseksi onnettomuustilanteissa ja välittää ohjeistus kaikkien asianomaisten tiedoksi. Hyvän suunnitelman pohjalta osataan toimia oikein ja vältetään kalliit virheet. Kannattaa muistaa, että yrityksen arvokkaiden tietojen pelastamiseen on yleensä vain yksi tilaisuus.

Korjaustyökalut

Korjaaminen voi olla niinkin yksinkertaista kuin tiedostonkorjausohjelman (kuten fsck tai CHKDSK, jotka yrittävät korjata tiedostojärjestelmän virheitä) ajaminen. Muistathan valita kirjoitussuojatun tilan ennen komentojen ajamista. Jos toimintoja käytetään kovin pirstaloituneeseen järjestelmään, on vaarana tietojen ylikirjoittuminen niin, ettei niitä voida enää palauttaa millään keinolla. Kirjoitussuojatussa tilassa ajetun diagnoosin perusteella voit päättää, yritätkö korjata tai palauttaa järjestelmän itse. Korjaustyökalun käyttäminen lienee käytännöllisintä silloin kun virheitä on hyvin rajattu määrä.

Jos kiintolevystä kuuluu epätavallisia ääniä, se on sammutettava välittömästi.

Varmuuskopion palautus

Ensimmäiseksi on selvitettävä, kuinka ajantasainen uusin varmuuskopio on ja missä ajassa se voidaan palauttaa. Varmuuskopiot poikkeavat usein siinä määrin virheen sattumisajankohtana olevista tiedoista, että nämä erot on hyvä selvittää ennen palautustoimenpiteisiin ryhtymistä. Jos kriittisiä tietoja ei ole aiemmin varmuuskopioitu, voi ainoastaan tietojen pelastuspalvelusta olla apua. Toinen tärkeä seikka on varmuuskopion palauttamiseen kuluva aika. Mikäli palauttaminen kestää aivan liian pitkään, on syytä harkita muita vaihtoehtoja. Myös palautettavien tietojen määrällä on merkitystä. Erityisesti jos kyse on nauhakasetteihin varmistetuista useista teratavuista, voi palauttamiseen kulua paljon aikaa.

Tietojen pelastaminen suoraan järjestelmästä

Tietojen palautusta harkittaessa on huomioitava tietojen kriittisyys, käyttökatkoksen kesto ja siitä aiheutuvat kustannukset – mikä on hyväksyttävää ja mihin ei ole varaa. Jos varmuuskopion palauttamisen suunnitteluun ei ole aikaa, on tietojen pelastaminen suoraan käytössä olevasta järjestelmästä järkevä vaihtoehto. Se on järkevin vaihtoehto myös kun varmuuskopiot ovat vanhentuneita tai niissä on lukuvikoja. Riskejä ei kannata ottaa, jos tiedot ovat yritykselle elintärkeitä.

Soita Ibas Ontrackille ennen kuin päätät jatkotoimenpiteistä. Valitsemasi toimenpiteet ovat usein ratkaisevia onnistuneen tietojen pelastamisen kannalta.

Eräässä asianajotoimistossa suoritettiin useita järjestelmäpäivityksiä ja ylläpitotoimia, joiden seurauksena se menetti kaikki NAS-järjestelmässä olleet tiedot. Laitevalmistajan kanssa käydyn tukipuhelun aikana tietovahingon todettiin olevan paljon oletettua monimutkaisempi. Kriittisiä tietoja oli riskialttiina paljon enemmän kuin viimeisimmässä varmuuskopiossa. Oikeanlaisen ensiavun ansiosta Ibas Ontrack onnistui kuitenkin pelastamaan yrityksen tiedot sataprosenttisesti alle neljässä päivässä.

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että huolimatta siitä, kuinka paljon ja missä laajuudessa tallennusympäristöjä suunnitellaan, kehitetään, implementoidaan ja ylläpidetään, riski tärkeiden tietojen menettämiseen on aina olemassa.

Ibas Ontrack on maailmanlaajuisesti suurin, kokenein ja teknologisesti edistyksellisin palveluntarjoaja tietojen pelastamisessa. Käsittelemme kaikki käyttöjärjestelmät ja kaikenlaiset tallennuslaitteet. Tarjoamme tietojen pelastamista myös etäpalveluna. Käytössämme ovat ensiluokkaiset puhdastilat, itse kehitetyt ohjelmistot, työkalut ja pelastusmenetelmät vailla vertaa.