Tiedot siirtyvät pilveen

perjantai 20. toukokuuta 2016 - Jyri Pohja

 

Pilvipalvelujen käyttö lisääntyy jatkuvasti. Palvelujen käyttöönottoa rajoittavat tietoturvaan liittyvät epävarmuustekijät. Tulevaisuudessa älykkäät pilveen sijoitettavat ratkaisut kasvattavat suosiotaan. Parhaimmat ratkaisut ovat virtualisoituja, skaalautuvia, turvallisia ja järkevän hintaisia.

Investointia suunniteltaessa on luonnollisesti tärkeä tunnistaa yrityksen vaatimukset ja tarpeet tietojen säilyttämiselle. Sen jälkeen voidaan kartoittaa pilvipalvelun mahdollisuudet ja kyky vastata näihin vaatimuksiin. Mielestämme suurin erottava tekijä eri palveluntarjoajien välillä on nykyisin niiden hinta.

Julkiset pilvipalvelut

Ulkoistettavia palveluja tarjoavat useat eri yhtiöt sijainnista riippumatta. Ratkaisut voivat vaihdella laajuudeltaan ohjelmistojen hankkimisesta palveluna (Software as a Service - SaaS) koko palvelualustan ulkoistamiseen (Platform as a Service - PaaS) tai palvelimien ulkoistamiseen (Infrastructure as a Service - IaaS). Esimerkkejä pilvipalveluista ovat Webmail-palvelut tai Google Docs sekä Microsoft Office 365.

 Yksityiset pilvipalvelut

Monilla yrityksillä on omat sisäiset ratkaisunsa tietojen käsittelyyn paikallisissa pilviverkoissaan. Tällöin yrityksen luottamukselliset tiedot ovat hyvin suojattuna palomuurin takana. Työntekijät voivat hyödyntää helposti skaalautuvia palveluja, eikä heidän tarvitse huolehtia ohjelmistojen asentamisesta ja päivittämisestä. Tällaisten ratkaisujen odotetaan yleistyvän voimakkaasti tulevien vuosien aikana.

Hybridipilvet

Hybridiratkaisussa yhdistetään julkisia ja yksityisiä pilvipalveluja soveltuvin osin. Näin kriittisimmät ohjelmistot voidaan pitää täysin omassa hallinnassa, kun vähemmät arkaluontoiset sovellukset voidaan luottaa ulkoisille palveluntarjoajille.

Hybridiratkaisun toteutuksessa on tärkeää välttää liian suuret muutokset olemassa olevaan ratkaisuun. Haasteena on erottaa liiketoiminnan kannalta kriittisimmät prosessit vähemmän kriittisestä tietojenkäsittelystä.

Yhteisölliset pilvipalvelut

Vaihtoehto pilvipalveluille on luoda useiden samalla alalla toimivien yhteisöjen yhteinen palveluinfrastruktuuri. Pohjoismaissa tällainen Community Cloud -tyyppinen organisaatio on kehitetty tutkimus- ja opetussektorille. Sen avulla mm. yliopistot voivat helposti säilyttää ja jakaa tietoja turvallisesti eri jäsenten välillä.

Miten valita optimaalisin ratkaisu?

Sopivimman ratkaisun määritteleminen on vaikeaa, sillä pilvipalvelut vaativat olennaista ajattelutavan muutosta jokaisessa yrityksessä. Voimme kuitenkin listata joitakin pilvipalvelujen hyötyjä:

  • Joustavuus: Tiedot ja ohjelmistot ovat saatavissa paikasta riippumatta verkon välityksellä.
  • Resurssit: Sisäiset IT-resurssit eivät rajoita palvelujen käyttöä.
  • Kustannustehokkuus: Pilvipalvelujen avulla voidaan säästää järjestelmäinfrastruktuurin ylläpitokustannuksissa ja henkilöstökuluissa. Kustannukset ovat myös paremmin ennustettavissa, kun ne riippuvat säilytettävän tiedon määrästä.
  • Skaalautavuus: Tietojen määrä kasvaa jatkuvasti - pilvipalvelut eivät aseta tälle rajoitteita.
  • Teknologia: Yritys hyötyy takuulla teknologian jatkuvasta kehityksestä.

Pilvipalveluja harkitessa on hyvä olla perillä myös sen haittapuolista.

  • Liiketoiminnan luottamukselliset tiedot ja henkilötiedot säilytetään yrityksen ulkopuolella.
  • Tietojen säilyttämistä ja saatavuutta koskevat lait ja määräykset on selvitettävä maa- ja toimialakohtaisesti. Oman lisänsä asiaan tuo EU:n uusi tietosuojalainsäädäntö.
  • Pilvipalveluja käyttävä yritys on riippuvainen palveluntarjoajan toimintaedellytyksistä.
  • Verkkoyhteyden kapasiteetti voi muodostaa pullonkaulan tietojen saatavuudelle.
  • Käyttökatkoksiin ja kriiseihin, kuten tietovahinkoihin on varauduttava joka tapauksessa.

Lopuksi todettakoon muutama seikka hybridiratkaisun eduista. Niissä joustavuus mahdollistaa tiedon käsittelyn järjestämisen kokonaan uudella tavalla, joka ei ole yhtä riippuvainen omista henkilöstöresursseista. Kustannusten kannalta tietotekniikan hajauttaminen ulkoistettuihin ympäristöihin tuottaa lähes poikkeuksetta säästöjä.

Tallennetun tiedon ja prosessien riskianalyysiin kannattaa panostaa, jotta kaikki yrityksen toiminnot voidaan luokitella tarkoituksenmukaisella tavalla ja tiedot päätyvät oikeaan paikkaan. Näin voidaan varmistaa tehokkaat ratkaisut tietojen käsittelyssä ja samalla minimoida tietoturvariskit.

img_600x600_shirtontrack

Soita ja pyydä apua heti!