(A) Denne Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik gælder for de juridiske enheder oplistet i afsnit (M) nedenfor (sammen benævnt “KLDiscovery”, “vi”, “os” eller “vores”). Privatlivspolitikken er møntet på de individer uden for vores organisation med hvem vi interagerer, herunder besøgende på vores hjemmesider (vores ”Hjemmesider”), kunder, og andre brugere af vores Tjenester (sammen benævnt ”du” eller ”dig”). Begreber skrevet med stort forbogstav i denne privatlivspolitik er defineret i afsnit (N) nedenfor.

I alle forhold relateret til denne privatlivspolitik er det KLDiscovery, der er dataansvarlig for dine Personoplysninger. Kontaktdetaljerne til den relevante KLDiscovery enhed, der kan besvare forespørgsler om brugen og behandlingen af dine Personoplysninger, kan ses i afsnit (M) nedenfor.

Denne privatlivspolitik kan blive ændret eller opdateret fra tid til anden i det omfang, der sker ændringer i vores praksis for Behandling af Personoplysninger, eller ændringer i gældende ret. Vi tilskynder til, at du grundigt gennemgår denne privatlivspolitik, og at du regelmæssigt kommer tilbage til denne side for at orientere dig om de ændringer, vi måtte have lavet i overensstemmelse med privatlivspolitikken

KLDiscovery driver virksomhed under de følgende brands: KLDiscovery, Ontrack and Ibas.

(B) Behandling af dine Personoplysninger

Indsamling af Personoplysninger: Vi kan indsamle Personoplysninger om dig:

 • Når du kontakter os via email, telefon eller på anden måde.
 • Som et vanligt led i dit kundeforhold til os (f.eks. Personoplysninger som vi indsamler i forbindelse med administreringen af dine betalinger).
 • Når vi leverer Tjenester.
 • Når vi modtager dine Personoplysninger fra tredjeparter, der leverer dem til os, f.eks. fra kreditoplysningsbureauer eller politimyndigheder.
 • Når du besøger én af vores Hjemmesider eller bruger funktionalitet eller materiale tilgængelig på vores Hjemmesider. Når du besøger en Hjemmeside, kan din enhed og browser automatisk afsløre visse informationer (f.eks. enhedstype, styresystem, browsertype, browserindstillinger, IP-adresse, sprogindstilling, dato og klokkeslæt for forbindelsen til Hjemmesiden og andre oplysninger om den tekniske kommunikation), nogle af hvilke vil være Personoplysninger.
 • Når du uploader eller sender dit resumé/CV til os som led i en jobansøgning.

Generering af Personoplysninger: I forbindelse med leveringen af Tjenester kan vi generere Personoplysninger om dig, f.eks. fortegnelser over din interaktion med os og detaljer for din ordrehistorik.

Relevante Personoplysninger: Kategorierne af Personoplysninger om dig, som vi kan komme til at behandle, omfatter:

 • Personlige detaljer: navn(e), køn, fødselsdato/alder, nationalitet og billede.
 • Kontaktdetaljer: leveringsadresse (f.eks. for returnering af originale medie og/eller lagringsenhed), postadresse, telefonnummer, email-adresse, og detaljer om profiler på sociale medier.
 • Betalingsdetaljer: faktureringsadresse, bankkontonummer og kreditkortnummer; navn på kortholder og kontoindehaver; sikkerhedsdetaljer for kort eller konto; kortets ”valid from” dato, og udløbsdato.
 • Betragtninger og holdninger: betragtninger og holdninger som du måtte sende til os eller offentliggøre om os på sociale medier.
 • Vær opmærksom på at Personoplysningerne kan omfatte Følsomme Personoplysninger (som defineret nedenfor).

Lovligheden af Behandlingen af Personoplysningerne: Ved Behandlingen af Personoplysninger til de formål, der er fastsat i denne privatlivspolitik, vil vi kunne henholde os til én eller flere af de følgende retsgrundlag afhængig af situationen:

 • vi har fået dit forudgående udtrykkelige samtykke til Behandlingen (dette retsgrundlag er alene benyttet i forbindelse med Behandling, som er fuldstændig frivillig – det benyttes ikke for Behandling, der på nogen måde er nødvendig eller obligatorisk),
 • Behandlingen er nødvendig i forbindelse med en aftale, som du matte have indgået med os,
 • Behandlingen er påkrævet under gældende lov,
 • Behandlingen er nødvendig for at beskytte et individs vitale interesser, eller
 • Vi har en legitim interesse i at udføre Behandlingen med henblik på at administrere, drifte eller markedsføre vores forretning, og hensynet til dine interesser, grundlæggende rettigheder eller frihedsrettigheder ikke kommer før vores legitime interesse.

Behandlingen af dine Følsomme Personoplysninger: Vi forsøger ikke at indsamle eller på anden måde Behandle dine Følsomme Personoplysninger, med undtagelse af hvor:

 • Behandlingen er påkrævet eller tilladt under gældende ret (f.eks. til at overholde en pligt til at rapportere om vores mangfoldighed),
 • Behandlingen er nødvendig for at afsløre eller forebygge et kriminelt forhold (herunder forebyggelsen af bedrageri, hvidvaskning og finansiering af terrorisme),
 • Behandlingen er nødvendig for at etablere, udøve eller forsvare retskrav; eller
 • Vi i overensstemmelse med gældende ret har fået dit forudgående samtykke til Behandlingen af dine Følsomme Personoplysninger (som nævnt ovenfor benyttes dette retsgrundlag alene i forbindelse med Behandling, der er fuldstændig frivillig – det benyttes ikke for Behandling, der på nogen måde er nødvendig eller obligatorisk).

Hvis du giver os Følsomme Personoplysninger (f.eks. i forbindelse med leveringen af hardware fra hvilken du ønsker, at vi genskaber data) skal du sikre dig, at det er lovligt for dig at videregive den slags data til os, herunder sikre dig, at ét af retsgrundlagene ovenfor er tilstede for os som krævet til at Behandle sådanne Følsomme Personoplysninger.

Formålene med Behandlingen af dine Personoplysninger: Formålene til hvilken vi må Behandle dine Personoplysninger, omfatter inden for gældende ret:

 • Vores Hjemmesider: driften og administrationen af vores Hjemmesider, levering af indhold til dig, vise reklamer og andre oplysninger til dig, når du besøger vores Hjemmesider, og kommunikation og interaktion med dig via vores Hjemmesider.
 • Levering af Tjenester: give adgang til vores Hjemmesider and levere andre Tjenester; levering af Tjenester i henhold til modtagne ordre, og kommunikation i forbindelse med sådanne Tjenester.
 • Kommunikation: kommunikation med dig (herunder via email, tekstbeskeder, sociale medier, almindelig post eller personligt), forudsat at sådan kommunikation kan ske med dig i overensstemmelse med gældende ret.
 • Kommunikation og IT-drift: administration af vores kommunikationssystemer; drift af IT-sikkerhed, og IT-sikkerhedsrevision.
 • Sundhed og sikkerhed: sundheds- og sikkerhedsvurderinger samt journalføring, og overholdelse af relaterede juridiske forpligtelser.
 • Økonomstyring: styring af salg, økonomi, revision, og leverandører.
 • Spørgeundersøgelser: kommunikation med dig for at få dine holdning til vores Tjenester.
 • Forbedre vores Tjenester: identificere problemer med eksisterende Tjenester, planlægning af forbedringer af eksisterende Tjenester, og skabelse af nye Tjenester.
 • HR: administration of ansøgninger til stillinger i KLDiscovery.

Frivillig opgivelse af Personoplysninger og konsekvenserne af ikke at opgive dem: Opgivelsen af Personoplysninger til os er frivillig og vil som regel være en nødvendig betingelse for at indgå en aftale med os og for at gøre det muligt for os at opfylde vores aftalemæssige forpligtelser over for dig. Du er ikke under nogen lovmæssig forpligtelse til at give os dine Personoplysninger, men hvis du vælger ikke at give os dine Personoplysninger, vil vi ikke være i stand til at indgå en aftale med dig eller til at opfylde vores aftalemæssige forpligtelser over for dig.

(C) Videregivelse af Personoplysninger til tredjeparter

Vi vil til tider skulle videregive dine Personoplysninger til andre enheder inden for KLDisovery Koncernen for at kunne opfylde vores aftalemæssige forpligtelser over for dig eller til andre legitime forretningsmæssige formål (herunder at kunne levere Tjenester til dig og drifte vores Hjemmesider), i overensstemmelse med gældende ret. I tillæg hertil vil vi til tider skulle videregive dine Personoplysninger til:

 • tilsynsmyndigheder efter deres anmodning, eller med henblik på rapportering af en aktuel eller mistænkt overtrædelse af lov eller anden regulering,
 • KLDiscoverys bogholdere, revisorer, advokater og andre eksterne professionelle rådgivere, underlagt bindende kontraktuelle eller lovgivningsmæssige fortrolighedsforpligtelser,
 • tredjeparts Databehandlere (herunder, leverandører af betalingstjenester, forhandlere og distributører af vores Tjenester, shipping- og kurérvirksomheder, teknologileverandører, leverandører af kundetilfredshedsundersøgelser, operatører af “live-chat”-tjenester og leverandører af compliance-tjenester f.eks. US Office for Foreign Asset Control, der gennemgår forbudslister udstedt af statslige organer), der kan være etableret hvor som helst i verden, dog underlagt kravene i afsnit (C) nedenfor,
 • enhver relevant part, politimyndighed eller domstol, i det omfang nødvendigt for at etablere, udøve eller forsvare et retskrav, eller nogen anden relevant part for at forebygge, efterforskning, opdagelsen eller retsforfølgningen af forbrydelser eller eksekveringen af strafferetlige sanktioner,
 • tredjeparts køber(e) i det tilfælde af at vi sælger eller overdrager hele eller en relevant del af af vores forretning eller aktiver (herunder i forbindelser med en reorganisering, opløsning eller likvidation), men dog alene i overensstemmelse med gældende ret; og
 • vores Hjemmesider kan bruge tredjepartsindhold. Hvis du vælger at interagere med sådant indhold, kan dine Personoplysninger blive delt med vedkommende trejdepartsleverandør af den pågældende platform for det givne sociale medie. Vi anbefaler, at du gennemgår den pågældende tredjeparts privatlivspolitik før du interagerer med tredjepartens indhold.

Hvis vi engagerer en tredjeparts Databehandler til at Behandle dine Personoplysninger, vil vi indgå en databehandleraftale med vedkommende i overensstemmelse med gældende ret, således at Databehandleren vil blive underlagt kontraktuelle forpligtelser til: (i) alene at Behandle Personoplysninger i overensstemmelse med vores forudgående skriftlige instruks, og (ii) benytte foranstaltninger til at beskytte fortroligheden og sikkerheden af Personoplysningerne; samt de øvrige forpligtelser der følger af gældende ret. I alle tilfælde, er KLDiscovery primært ansvarlig for handlinger og undladelser foretaget tredjeparter, som som KLDiscovery har betroet Personoplysninger til. KLDiscovery skal sikre, at en tredjepart opretholder sikkerheds- og databehandlingsstandarder som påkrævet af KLDiscovery, forud for overførslen af Personoplysninger til vedkommende.

Vi kan anonymisere Personoplysninger om brugen af Hjemmesiderne (f.eks. ved at registrere dataene i et aggregeret format) og dele sådanne anonyme data med vores forretningspartnere (herunder tredjeparts forretningspartnere).

(D) International Overførsel af Personoplysninger

Som følge af vores virksomheds internationale karakter, kan vi blive nødt til at overføre dine Personoplysninger inden for KLDiscovery koncernen og til tredjeparter som bemærket i afsnit (C) ovenfor, i forbindelse med formålene anført i denne privatlivspolitik. Af den årsag kan vi til tider overføre dine Personoplysninger til andre lande som kan have en lavere standard for beskyttelsen af data end i EU, som følge af anden lovgivning og databeskyttelses compliance krav end de krav, der gælder i det land som du er etableret i.

Såfremt vi overfører dine Personoplysninger til andre lande, vil det hvor påkrævet (og med undtagelse af overførsler fra EØS eller Schweiz til USA), ske på basis af Standardkontraktbestemmelserne. Du kan bede om en kopi af vores Standardkontraktbestemmelser ved at bruge kontaktdetaljerne listet i afsnit (M) nedenfor.

Hvor vi overfører Personoplysninger fra EØS eller Schweiz til USA, gør vi det i henhold til EU–U.S. Privacy Shield Framework og Swiss–U.S. Privacy Shield Framework som fastsat af U.S. Department of Commerce. Vi er certificeret af U.S. Department of Commerce i forhold til opfyldelse af Privacy Shield-principperne. Hvis der i forhold til overførsel af Personoplysninger fra EU eller Schweiz til USA under vores Privacy Shield-certificering, er en konflikt mellem vilkårene i denne Privatlivspolitik og Privacy Shield-certificeringen, vil Privacy Shield-principperne have forrang. For at lære mere om Privacy Shield-programmet og se vores certificering kan følgende hjemmeside besøges: https://www.privacyshield.gov/.

Vi er underlagt undersøgelses- og håndhævelsesmyndighederne til Federal Trade Commission (FTC) med hensyn til Privacy Shield-principperne. I overensstemmelse med EU–U.S. og Swiss–U.S. Privacy Shield principperne, forpligter vi os til at håndtere klager vedrørende dit privatliv og vores Behandling af dine Personoplysninger. For henvendelser eller klager vedrørende denne privatlivspolitik, kontakt os venligst ved brug af kontaktdetaljerne i afsnit (M) nedenfor. Vi har yderligere forpligtet os til at henvise uløste privatlivsklager under EU–U.S. og Swiss–U.S. Privacy Shield-principperne til BBB EU PRIVACY SHIELD, et non-profit alternativt tvistløsningsorgan etableret i USA og driftet af Council of Better Business Bureaus. Såfremt du ikke rettidigt modtager bekræftelse på en klage, eller hvis klagen ikke er løst på tilfredsstillende vis, kan du besøge hjemmesiden www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/ for mere information og for at indsende en klage. Bemærk, at hvis din klage ikke er løst ved brug af de nævnte muligheder, kan der efter særlige omstændigheder være mulighed for at løsning af klagen ved voldgift over for Privacy Shield panelet.

I relation til videreoverførsel af Personoplysninger til tredjeparter for personer, der er bosiddende i EU, som KLDiscovery har modtaget og som er underlagt EU-U.S. Privacy Shield, eller for personer, der er bosiddende i Schweiz, som KLDiscovery har modtaget og som er underlagt Swiss–U.S Privacy Shield, fremhæves det at kravene i afsnit C (Videregivelse af Personoplysninger til tredjeparter) finder anvendelse på sådanne overførsler.

(E) Datasikkerhed

Vi har implementeret de passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger designet til at beskytte din Personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse, uautoriseret adgang og andre ulovlige eller uautoriserede former for Behandling, i henhold til gældende ret.

Du er ansvarlig for at sikre, at alle Personoplysninger som du måtte sende til os, er sendt til os på en sikker måde.

(F) Korrekte og ajourførte data (Rigtighed)


Vi tager rimelige skridt til at sikre:

 • at dine Personoplysninger, som vi Behandler, er korrekte og, hvor nødvendigt, ajourførte; og
 • at dine Personoplysninger, som vi behandler, straks slettes eller berigtiges, såfremt de er urigtige (i forhold de formål hvortil de Behandles).

Fra tid til anden kan vi bede dig om at bekræfte korrektheden af dine Personoplysninger.

(G) Dataminimering

Vi tager alle rimelige skridt til at sikre, at de af dine Personoplysninger, som vi Behandler er begrænset til de Personoplysninger, der er rimeligvis påkrævet til formålene fastsat i denne privatlivspolitik (inkl. leveringen af Tjenester til dig).

(H) Opbevaring af Data

Vi tager alle rimelige skridt til at sikre, at dine Personoplysninger alene Behandles i den korteste periode nødvendig til formålene fastsat i denne privatlivspolitik. Vi opbevarer kopier af dine Personoplysninger i et format, der tillader identifikation af dig alene i så lang tid som:

 • vi har et igangværende forhold til dig (f.eks. hvor du er bruger af vores ydelser, eller du lovligt er inkluderet i vores mailinglister og ikke har opsagt abonnementet), eller
 • dine Personoplysninger er nødvendige i forbindelse med ét af de lovlige formål fastsat i denne privatlivspolitik, for hvilke(t) vi har et gyldigt retsgrundlag (f.eks. hvor dine Personoplysninger er inkluderet i en ordre lagt af din arbejdsgiver, og vi har en legitim interesse i Behandlingen af de data i forhold til at drive vores virksomhed og opfyldelsen af forpligtelser efter den pågældende aftale).

Derudover vil vi opbevare Personoplysninger i perioden indtil:

 • udløbet af forældelsesfristen efter gældende ret (dvs. den periode i hvilken en person kan fremsætte et retskrav mod os i relation til dine Personlige Oplysninger eller hvor dine Personoplysninger kan være relevante); og
 • i yderligere to (2) måneder efter udløbet af en sådan forældelsesfrist (således at, hvis en person fremsætter et retskrav ved slutningen af forældelsesfristens udløb, har vi stadig en rimelig periode, i hvilken Personoplysninger relevant for retskravet kan blive identificeret).

I tilfælde af at et relevant retskrav er fremsat, er vi berettiget til at Behandle dine Personoplysninger for sådanne yderligere perioder, som er nødvendige i relation til det pågældende krav.

I de ovenstående perioder nævnt i relation til retskrav, vil vi begrænse vores Behandling af Personoplysninger til lagringen af, og vedligeholdelsen af sikkerheden for Personoplysningerne, medmindre det er nødvendigt at gennemgå Personoplysninger i forbindelse med et retskrav eller nogen forpligtelse under gældende ret.

Ved udløb af hver relevant ovennævnt periode vil vi på permanent vis slette eller destruere Personoplysningerne.

(I) Dine Rettigheder

I henhold til gældende ret, har du et antal af rettigheder i forhold til Behandlingen af dine Personoplysninger, herunder:

 • retten til at anmode om adgang til eller kopier af dine Personoplysninger, som vi måtte behandle, sammen med oplysninger om karaktéren, behandlingen og videregivelsen af sådanne Personoplysninger,
 • retten til at få berigtiget eventuelle urigtige Personoplysninger, som vi Behandler eller kontrollerer,
 • retten til på et legitimt grundlag, at få
  • slettet Personoplysninger, som vi Behandler eller kontrollerer, eller
  • begrænset Behandlingen af dine Personoplysninger, som vi Behandler eller kontrollerer,
 • retten til på et legitimt grundlag at gøre indsigelse mod Behandlingen af Personoplysninger foretaget af os eller på vores vegne,
 • retten til at få dine Personoplysninger overført til en anden Dataansvarlig i det omfang relevant,
 • retten til at trække dit samtykke til Behandling tilbage, hvor lovligheden er baseret på samtykke; og
 • retten til at indgive en klage til en Databeskyttelsesmyndighed vedrørende Behandlingen af dine Personoplysninger af os eller på vores vegne.

Dette påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder.

For at udøve én eller flere af disse rettigheder, eller for at stille et spørgsmål om disse rettigheder eller noget andet vilkår i denne privatlivspolitik eller om vores Behandling af dine Personoplysninger, bedes du bruge kontaktdetaljerne angivet i afsnit (M) nedenfor.

Hvis vi leverer Tjenester til dig baseret på ordre, er leveringen af Tjenesten reguleret af aftalevilkårene leveret til dig. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem sådanne vilkår og denne privatlivspolitik, er denne privatlivspolitik at anse for supplerende.

(J) Cookies

En cookie er en lille fil, der gemmes på din enhed, når du besøger en hjemmeside (herunder vores Hjemmesider). Den registrerer information om din enhed, browser og, i visse tilfælde, dine præferencer og vaner ved brug af din browser. Vi kan Behandle dine Personoplysninger ved brug af cookie-teknologi, i overensstemmelse med vores Cookie privatlivspolitik.

(K) Vilkår for brug af Hjemmesider

Al brug af vores Hjemmesider er underlagt Terms of Use.

(L) Direkte Markedsføring

I henhold til gældende ret, såfremt du har givet dit udtrykkelige samtykke i overensstemmelse med gældende ret eller hvor vi sender dig reklame og markedsføring vedrørende vores tilsvarende produkter og tjenester, kan vi Behandle dine Personoplysninger for at kontakte dig via email, telefon, direct mail, eller kommunikation i andet format, med henblik på at give dig information eller Tjenester, der kan have din interesse. Hvis vi leverer Tjenester til dig, kan vi sende information til dig vedrørende vores Tjenester, kommende promoveringer, eller anden information som kan have din interesse, ved brug af de kontaktdetaljer, som du har givet til os, dog altid i overensstemmelse med gældende ret.

Du kan opsige dit abonnement til vores markedsførings email-liste eller nyhedsbreve på et hvilket som helst tidspunkt ved blot at klikke på ”unsubscribe” linket i hver email eller nyhedsbrev, som vi sender. Efter du har opsagt abonnementet, vil vi ikke sender dig flere emails, men vi kan stadig kontakte dig i det omfang nødvendigt for de Tjenester, som du måtte have anmodet om.

(M) Kontaktdetaljer

Hvis du har nogen kommentarer, spørgsmål eller bekymringer omkring noget i denne privatlivspolitik, eller nogen andre forhold relateret til Behandlingen af Personoplysninger af KLDiscovery, bedes du kontakte den passende kontakt som anført nedenfor:

De Dataansvarlige, i forhold til hvilke denne privatlivspolitik er gældende, er følgende:

LandSelskabsnavnRegistrerede Adresse og Kontakt

UK

KLDiscovery Ontrack LimitedUK Data Privacy Queries, Global House, 1 Ashley Avenue, Epsom, Surrey, KT18 5AD
KLDiscovery LimitedUK Data Privacy Queries, Nexus, 25 Farringdon Street, London, EC4A 4AB
IrelandKLDiscovery LimitedIrish Data Privacy Queries, Unit 719, Kilshane Drive, Northwest Business Park, Ballycoolin, Dublin 15
DenmarkIbas Ontrack ApSDanish Data Privacy Queries, Gammel Kongevej 1, 1610 København V
FinlandIbas Ontrack OyFinnish Data Privacy Queries, Lakkisepante 11
00620, Helsingfors
NetherlandsKLDiscovery Ontrack B.VDutch Data Privacy Queries, Gustav Mahlerlaan 310 D, FOZ building 4th.floor Unit 4, 1082ME Amsterdam
SwedenIbas Ontrack ABSwedish Data Privacy Queries, Box 1005, 751 40 Uppsala
NorwayIbas Ontrack ASNorwegian Data Privacy Queries, Fjellgata 2, 2212 Kongsvinger
GermanyKLDiscovery Ontrack GmbHGerman Data Privacy Queries,
Geschäftsanschrift: Hanns-Klemm-Str. 5, 71034 Böblingen
ItalyKLDiscovery Ontrack SrlItalian Data Privacy Queries, GALLARATE (VA) VIA
MARSALA 34/A CAP 21013
PolandKLDiscovery Ontrack Sp. z o.oPolish Data Privacy Queries, Katowice (40-082), ul. Jana III Sobieskiego 11, Poland
SingaporeKLDiscovery Ontrack Pte LtdSingapore Data Privacy Queries, 3 International Business Park
#02-27, Nordic European Centre
Singapore 609927
ChinaKroll Ontrack Information Technology Service (Shanghai) Co., LtdChinese Data Privacy Queries, Room 1004, Floor 10
Jing'An Kerry Centre Building 1 (North Building)
No. 1515, West Nanjing Road
Jing'an District
Shanghai, China
JapanKroKLDiscovery Ontrack (HK) Limited - Japan BranchJapanese Data Privacy Queries, 24F, 1-7 Uchisaiwaichido 1 chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan
Hong KongKLDiscovery Ontrack (HK) LimitedHong Kong Data Privacy Queries, Room 1702, 17/F Central Plaza
18 Harbour Road
Wanchai, Hong Kong
SpainKroll Ontrack Iberia SLSpanish Data Privacy Queries, C/Anabel Segura 7, 1ª planta, oficina B, 28108 – Alcobendas, Madrid
FranceKLDiscovery Ontrack SarlFrench Data Privacy Queries, 2, impasse de la Noisette, 91371 Verriéres-le-Buisson Cedex 413
SwitzerlandKroll Ontrack (Switzerland) GmbHSwiss Data Privacy Queries, Hertistrasse 25, 8304 Wallisellen
AustraliaKLDiscovery Ontrack Pty LtdAustralian Data Privacy, 9/28 Donkin St, West End QLD 4101, Australia
USALDiscovery, LLCAmerican Data Privacy Queries, Attn: Jason Davison, 8201 Greensboro Drive, Suite 300, McLean, VA 22102-3810
LDiscovery TX, LLCAmerican Data Privacy Queries, Attn: Jason Davison, 8201 Greensboro Drive, Suite 300, McLean, VA 22102-3810
KLDiscovery Ontrack, LLCAmerican Data Privacy Queries, Attn: Jason Davison, 9023 Columbine Road
Eden Prairie, MN 55347
KLDiscovery Ontrack Franchise, LLCAmerican Data Privacy Queries, Attn: Jason Davison, 9023 Columbine Road
Eden Prairie, MN 55347
CanadaKroll Ontrack Canada CoCanadian Data Privacy Queries, 1871 Hollis Street, Suite 200, Halifax, NS, B3J 0C3
Canada
IndiaKLDiscovery Private LimitedIndian Data Privacy Queries, 4, Chandan Niwas (Old), M. V. Road, Off.Andheri Kurla Road, Opp. Vishal Hall, Andheri East, Mumbai – 400069, Maharashtra, India

Bemærk, at hvor den Dataansvarlige er listet uden for EU, kan du kontakte enheden i din egen jurisdiktion.

(N) Definitioner

 • Behandle”, “Behandling” eller “Behandlet” betyder enhver aktivitet der udføres med Personoplysningerne, uanset om det sker med automatisk midler, herunder indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for overladelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.
 • Dataansvarlig” betyder den enhed, der beslutter hvordan og hvorfor Personoplysninger skal Behandles. I mange jurisdiktioner er det den Dataansvarlige, der har det primære ansvar for overholdelse af den gældende databeskyttelseslovgivning.
 • Databehandler” betyder enhver fysisk eller juridisk person, der Behandler Personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige (udover de ansatte hos Databehandleren).
 • Databeskyttelsesmyndighed” betyder en uafhængig offentlig myndighed, der i medfør af lov har fået til opgave at overvåge overholdelsen af databeskyttelseslovgivningen.
 • EØS” betyder det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.
 • Personoplysninger” betyder information som angår et individ (fysisk person), eller ud fra hvilke et individ er identificérbart. Eksempler på Persondata som vi må Behandle, er angivet i afsnit (B) ovenfor.
 • Tjenester” betyder enhver tjeneste, der måtte blive leveret af KLDiscovery.
 • Følsomme Personoplysninger” betyder Personoplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, fysiske eller mentale helbredstilstand, oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering, nogen aktuelle eller påståede straffe eller bøder, nationale identifikationsnummer, eller andre informationer, der måtte blive anset for at være særligt sensitive under gældende ret.

November 1, 2018